Triển khai chính quyền điện tử: Hải Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiến từng bước vững chắc

Công Trí
01/07/2020 14:13
D

Ngày 17/3/2019, Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trên cơ sở đó, tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng loạt các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của chính phủ, tiến từng bước vững chắc trong lộ trình triển khai chính quyền điện tử của địa phương.


Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong quá trình điều hành phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Sự vào cuộc đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4310/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng Ban, Giám đốc Sở TT&TT là Ủy viên thường trực kiêm Thư ký và một số Giám đốc các Sở, Ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo.

Sở TT&TT cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 1539/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và xây dựng Chính quyền điện tử phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung theo Kế hoạch hành động.

Trên cơ sở đó, Chương trình xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và được chia làm 03 giai đoạn (giai đoạn 1: 2020-2022; giai đoạn 2: 2023-2025; giai đoạn 3: 2026-2030).

Trong giai đoạn 1 (2020-2022), Chương trình sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng và ứng dụng cơ bản ĐTTM phục vụ cho người dân, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh để phát triển ĐTTM của tỉnh.

Danh mục các nhiệm vụ, dự án trọng điểm trong giai đoạn 1 (2020-2022) bao gồm 15 nhiệm vụ. Cụ thể như: Xây dựng hạ tầng CNTT cho Chính quyền điện tử và ĐTTM; Xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và ĐTTM; Xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC); Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương; Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh UBND tỉnh; Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh Tỉnh ủy; Xây dựng hệ thống giám sát điều hành thông minh Hội đồng nhân dân; Xây dựng ĐTTM thành phố Hải Dương…

Hiện nay, Sở TT&TT cũng đang xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và ĐTTM tỉnh Hải Dương năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022. Theo đó, kết thúc từng giai đoạn sẽ có báo cáo đánh giá tính hiệu quả của Chương trình và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai tiếp theo.

Nhiều kết quả khả quan

Đến nay, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu trong xây dựng chính quyền điện tử. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cụ thể, việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan nhà nước (CQNN) từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các CQNN cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng thường xuyên các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; đặc biệt là Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương đã chính thức đi vào hoạt động tập trung, thống nhất từ tỉnh đến xã.

Đây là một trong những giải pháp đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC của các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả nêu trên, chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông (Chỉ số ICT index) năm 2018, Hải Dương xếp thứ 26/63 tỉnh/thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2017; năm 2019, xếp thứ 19/63 tỉnh/ thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018.

Trong khi đó, năm 2018, Hải Dương xếp thứ 18/63 tỉnh/ thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017 về chỉ số ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT (đánh giá về ứng dụng CNTT trong các CQNN).

Năm 2019, Hải Dương xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2018 về chỉ số hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng CNTT) trong đánh giá, xếp hạng về cải cách hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, quá trình xây dựng chính quyền điện tử cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh như: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT chưa đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên có sự thay đổi; các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đôi lúc còn chưa cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tế; Một số các ứng dụng CNTT nền tảng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử chưa giao cho cơ quan chuyên trách về CNTT xây dựng và quản lý.

Do đó, đã có những khó khăn cho việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống để phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương. Chỉ số đánh giá về mức độ Chính quyền điện tử đối với UBND cấp huyện và cấp xã còn thấp do các địa phương chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm về ứng dụng CNTT trong nâng cao hiệu quả công tác và trong cải cách TTHC. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chưa thay đổi được thói quen để sử dụng các ứng dụng CNTT trong công tác hàng ngày.

Cơ sở vật chất tại cấp huyện, xã còn thiếu và yếu, đặc biệt là các đơn vị cấp xã; đại đa số các xã chưa được trang bị đầy đủ máy vi tính, thiết bị văn phòng (máy in, máy quét, máy photocopy), gây khó khăn trong việc triển khai đồng bộ 4 cấp các hệ thống phần mềm dùng chung cũng như sử dụng chữ ký số....

Xây dựng lộ trình bền vững

Xác định được những kết quả đạt được cùng với khó khăn, vướng mắc phát sinh, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, xây dựng thành công chính quyền điện tử của địa phương, tỉnh Hải Dương xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, các ngành và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng CNTT và công tác xử lý, điều hành.

Đồng thời, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy DN và người dân sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong CQNN; Xây dựng các quy chế, quy định quản lý, sử dụng, vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi đầu tư cho sự nghiệp CNTT của tỉnh.

Cùng với đó, về cơ chế tài chính, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên bố trí ngân sách xây dựng các hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng vàphát triển Chính quyền điện tử, dịch vụ ĐTTM; Kết hợp sử dụng các nguồn vốn chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi cho khoa học công nghệ.

Đồng thời, tỉnh cũng tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ, các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, các nguồn lực trong xã hội và xây dựng cơ chế hợp tác với nhà đầu tư chiến lược cung cấp các giải pháp cho tỉnh; Khuyến khích đầu tư hợp tác công tư (PPP), thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định...

Trước đó, đầu tháng 10/2019, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương.


Hải Dương triển khai chính quyền điện tử: Xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiến từng bước vững chắc - Ảnh 2.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương đầu tháng 10/2019.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho Sở TT&TT là đầu mối, hạt nhân thực hiện các nhiệm cụ thể về xây dựng thương mại điện tử, hạ tầng viễn thông CNTT, trong đó có cả vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng, triển khai hạ tầng, chính quyền điện tử, ĐTTM, bảo đảm môi trường an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, Sở TT&TT chính là hạt nhân của lĩnh vực thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, vững mạnh của tỉnh. Lãnh đạo Bộ TT&TT đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, ngân sách cho lĩnh vực lĩnh vực CNTT và truyền thông...

Với những giải pháp đồng bộ trên cùng sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ TT&TT, tin tưởng rằng, Hải Dương sẽ tiến từng bước vững chắc trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

13 nhóm nhiệm vụ của Vụ Kinh tế số và xã hội số thuộc Bộ TT&TT

13 nhóm nhiệm vụ của Vụ Kinh tế số và xã hội số thuộc Bộ TT&TT

“Du lịch Bền vững” có nhiều tính năng mới

“Du lịch Bền vững” có nhiều tính năng mới

Doanh nghiệp chuyển đổi số - Cần chuyển mình để đổi số

Doanh nghiệp chuyển đổi số - Cần chuyển mình để đổi số

FPT Digital lọt vào danh sách của Gartner

FPT Digital lọt vào danh sách của Gartner

Toàn cảnh Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về vấn đề chất vấn

Toàn cảnh Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về vấn đề chất vấn

Số hoá quán ăn: tại sao không?

Số hoá quán ăn: tại sao không?

Cảng xanh thông minh giải quyết bài toán ô nhiễm và tắc nghẽn hàng hóa

Cảng xanh thông minh giải quyết bài toán ô nhiễm và tắc nghẽn hàng hóa

Tổ công nghệ số cộng đồng - mắt xích thúc đẩy chuyển đổi số cơ sở

Tổ công nghệ số cộng đồng - mắt xích thúc đẩy chuyển đổi số cơ sở

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia

Chuyển đổi số công tác quản lý bảo trì, duy tu bảo trì đường bộ trên nền tảng số Việt

Chuyển đổi số công tác quản lý bảo trì, duy tu bảo trì đường bộ trên nền tảng số Việt

Trí tuệ nhân tạo Việt "Fi-Mi": Liệu bạn có nên ra đường?

Trí tuệ nhân tạo Việt "Fi-Mi": Liệu bạn có nên ra đường?

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số đất nước cùng chương trình 'Đối thoại số'

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số đất nước cùng chương trình 'Đối thoại số'

Tin mới cập nhật

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

Tin đọc nhiều

Đột phá cách làm để thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

Đột phá cách làm để thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

Tiêu chí xác định công ty công nghệ cao và một số chính sách kinh tế mới chính thức có hiệu lực trong tháng Tư

Tiêu chí xác định công ty công nghệ cao và một số chính sách kinh tế mới chính thức có hiệu lực trong tháng Tư

Kịch bản nào cho nền kinh tế số Việt Nam trong 25 năm tới

Kịch bản nào cho nền kinh tế số Việt Nam trong 25 năm tới

100% Bộ ngành có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ LGSP

100% Bộ ngành có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ LGSP

Số hoá bất động sản - Hành trình tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ

Số hoá bất động sản - Hành trình tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ

BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu về ứng dụng Công nghệ thông tin

BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu về ứng dụng Công nghệ thông tin

Nước Pháp ra mắt “mặt trời nhân tạo” lớn nhất thế giới

Nước Pháp ra mắt “mặt trời nhân tạo” lớn nhất thế giới

SOC - Nền tảng của chuyển đổi số sử dụng chung trên cả nước

SOC - Nền tảng của chuyển đổi số sử dụng chung trên cả nước

Đưa Luật Giao dịch điện tử vào thực tế trong lĩnh vực tài chính

Đưa Luật Giao dịch điện tử vào thực tế trong lĩnh vực tài chính

Tăng cường tiếp cận nền tảng kinh tế số ứng phó với dịch COVID-19

Tăng cường tiếp cận nền tảng kinh tế số ứng phó với dịch COVID-19

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019