Pác Bó - Nơi “khởi nguồn” cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

Xuân Anh - Đào Công - Phạm Anh
18/05/2020 18:04
D

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban biên tập Tạp chí Điện tử chia sẻ bài viết cùng PGS.TS. Lê Văn Yên về hoạt động của Người khi ở Pác Bó.

Mùa Xuân năm 1941, sau hơn 30 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ngày 5 tháng 6 năm 1911) tại Bến cảng Nhà Rồng, Người đã trở lại Việt Nam và đã chọn Pác Bó (Cao Bằng) làm nơi dừng chân đầu tiên để xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị thành lập Mặt trận dân tộc rộng rãi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Pác Bó, nơi “khởi nguồn” cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc làm việc tại đầu nguồn suối Lê Nin - Pác Bó. Ảnh chụp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - Cao Bằng. (Ảnh: Đào Công)

Đây là sự kiện lịch sử vĩ đại, có tầm quan trọng đặc biệt đối với thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Tại Pác Bó Người tiến hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, tổ chức thí điểm mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng, mở các lớp huấn luyện ngắn ngày đào tạo cán bộ và chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương Đảng.

Tại đây, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị xác định tình hình thế giới và trong nước, các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu, tập trung thảo luận nhiệm vụ trước mắt là giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh và chuẩn bị khởi nghĩa đánh đuổi Pháp - Nhật.

Hội nghị đã thảo luận tình hình quan hệ quốc tế từ lúc nổ ra Chiến tranh thế giới thứ hai và dự đoán sự phát triển của tình hình. Do hoạt động và luôn nắm sát tình hình quốc tế, kết hợp với những nhận định trước đây, Người đã đưa ra nhận định sáng suốt về tình hình quốc tế.

Nhờ đó, Hội nghị có cơ sở để thống nhất những nhận định quan trọng về tình hình quan hệ quốc tế, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, của các nước thuộc địa và phong trào cách mạng thế giới.

Hội nghị nhất trí về những đặc điểm của cuộc chiến tranh thế giới lần này khác với cuộc chiến tranh thế giới lần trước là quy mô rộng lớn hơn, ác liệt hơn, lôi cuốn không chừa một dân tộc nào, và nổ ra sau cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị của các nước đế quốc, trong khi giai cấp vô sản quốc tế trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn, lại có một nước xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và “cuộc chiến tranh này xen vào những cuộc chiến tranh chống xâm lược của các dân tộc nhỏ yếu chống lại đế quốc xâm lược”, “nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”. Về cuộc chiến ở châu Âu, Hội nghị dự đoán sau khi Pháp bại trận, Mỹ sẽ nhảy vào cuộc. Đức, Italia một mặt xâm chiếm châu Âu, một mặt chuẩn bị lực lượng để đánh Liên Xô. Về cuộc chiến ở châu Á, Hội nghị nhận định, Nhật chiếm giữ Đông Dương để làm nơi đứng chân trong bước đường Nam tiến, để đánh phá các thuộc địa Anh - Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Từ những phân tíc trên, Hội nghị cho rằng, Liên Xô nhất định sẽ thắng, "Liên Xô thắng trận, quân Tàu phản công, quân Nhật đang mắc sự phản công của Anh - Mỹ. Cách mạng Pháp và cách mạng Nhật sôi nổi. Tất cả các điều kiện ấy sẽ giúp cho cuộc vận động của Đảng ta mau phát triển và rồi đây lực lượng sẽ lan rộng toàn quốc để gây một cuộc khởi nghĩa toàn quốc rộng lớn.

Hội nghị còn xác định: “Cuộc các mạng Đông Dương là một bộ phận cách mạng thế giới và giai đoạn hiện tại là một bộ phận dân chủ chống phát xít…”, Vận mạng dân tộc Đông Dương lại chung với vận mạng nước Tàu cách mạng và Liên bang Xô viết. Cuộc đấu tranh chống phát xít của Liên Xô và Tàu là cuộc đấu tranh chung vận mạng các dân tộc Đông Dương", và đây là lúc phải gấp rút chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để đón thời cơ giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong tình hình mới, quan điểm của Người về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc giờ đây được Hội nghị quán triệt và đưa vào Nghị quyết. Hội nghị giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa ba dân tộc Đông Dương gồm nội dung trước mắt và lâu dài. Trước mắt, kẻ thù chung của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia là bọn Pháp - Nhật, ba dân tộc phải đoàn kết, đánh đuổi Pháp - Nhật, tập trung lực lượng cách mạng toàn cõi Đông Dương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; Việt Nam, Lào, Capuchia phải dựa vào nhau, thúc đẩy nhau để giành thắng lợi. Về lâu dài, chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở Đông Dương.

Sau khi kẻ thù bị đánh đuổi, vấn đề độc lập tự do của mỗi dân tộc là tùy thuộc vào ý nguyện của mỗi dân tộc, và chủ quyền của mỗi dân tộc phải hoàn toàn được tôn trọng: “Đã nói đến vấn đề dân tộc tức là đã nói đến sự tự do, độc lập của mỗi dân tộc tùy theo ý muốn của mỗi dân tộc. Nói như thế nghĩa là sau lúc đánh đuổi Pháp - Nhật, ta phải thi hành đúng chính sách “dân tộc tự quyết” cho dân tộc Đông Dương”.

Ở Việt Nam, sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy lá cờ đỏ, ngôi sao vàng năm cánh làm quốc kỳ. Nhiệm vụ của chính phủ nhân dân sau này là:

1. Hủy bỏ tất cả các hiệp ước mà Pháp đã ký bất kỳ với nước nào;

2. Tuyên bố các dân tộc bình đẳng và hết sức giữ hòa bình;

3. Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam;

4. Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức, giai cấp vô sản trên thế giới.

Chủ trương trên cho thấy chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, tôn trọng quyền tự quyết và bình đẳng giữa các dân tộc, đoàn kết ủng hộ và giúp đỡ các phong trào giải phóng dân tộc, đoàn kết với giai cấp vô sản và phong trào công nhân quốc tế. Đó cũng chính là tư tưởng đoàn kết quốc tế mà Người theo đuổi trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình và đã được thể hiện trong những văn bản mà Người đã soạn thảo.

Chủ trương giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong khuôn khổ từng dân tộc không có nghĩa là tách rời cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào, Campuchia, mà vẫn có quan hệ mật thiết với nhau. Hội nghị còn xác định rõ: Việt Nam phải hết sức giúp đỡ Campuchia, Lào, “Đảng ta và Việt Minh phải hết sức giúp đỡ các dân tộc Miên, Lào tổ chức ra Cao Miên độc lập đồng minh, Ai Lao độc lập đồng minh”. Những quan điểm trên thể hiện quan điểm nhất quán trong tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, chứng tỏ Người thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của các dân tộc, vận dụng trung thành và sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình quốc tế và trong nước, Hội nghị nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, xác định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập dân tộc, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Trong thư Kính cáo đồng bào, Người  còn nói rõ: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng.

Quan điểm của Người và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám nêu nhiệm vụ đấu tranh dân tộc lên trên hết, nhưng không quên nhiệm vụ đấu tranh giai cấp, không có nghĩa là “chỉ lo đến việc phản đế mà quên lợi ích giai cấp”. Nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc không có nghĩa là quên nhiệm vụ giải phóng giai cấp, cũng không phải là lùi bước, mà “chỉ là bước một bước ngắn hơn để có sức mà bước một bước dài hơn”.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám thể hiện đầy đủ tư tưởng của Người về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp mà trước đây đã bị phê phán là hữu khuynh ”, “ dân tộc chủ nghĩa”.

Đây là việc trở về với sự giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Người nêu ra từ những năm 20 và đầu những năm 30 của thế kỷ XX, thể hiện sự suy nghĩ ở tầm cao, tầm chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đông đảo đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, theo sáng kiến và đề nghị của Người, Hội nghị nhất trí thành lập Mặt trận  dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập Đồng minh gọi tắt là Việt Minh.

Về vấn đề này, từ giữa năm 1940, lúc còn ở Quế Lâm, có lần Người đã trao đổi với Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Võ Nguyên Giáp: “Trước tình hình mới, vấn đề đoàn kết toàn dân giải phóng dân tộc càng quan trọng. Ta phải nghĩ đến việc lập một hình thức Mặt trận thật rộng rãi có tên gọi cho thích hợp. Việt Nam giải phóng đồng minh? Việt Nam phản đế đồng minh? Hay là Việt Nam độc lập đồng minh, có thể gọi tắt là Việt Minh cho nhân dân dễ nhớ.

Những ý kiến Bác nói hồi đó, sau này đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám của Đảng tại Pác Bó”. Sau Hội nghị, Người chỉ đạo việc soạn thảo các văn kiện cơ bản của Mặt trận Việt Minh.

Đến tháng 9 và tháng 10/1941, Tuyên ngôn, Chương trình Điều lệ của Việt Minh soạn thảo xong, làm phụ lục cho Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám và được công bố. Những văn kiện này thể hiện đầy đủ sự thống nhất quan điểm của Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ta về mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất, về những vấn đề chiến lược cách mạng, về kết hợp nhân tố dân tộc và nhân tố quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Sức mạnh và vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thực tiễn, nó đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. Thành lập Việt Minh là một sáng tạo lớn của Người, nó có tên gọi “hết sức thống thiết ”, có sức lôi cuốn và hiệu triệu mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Đánh giá sự kiện trọng đại này, Hoàng Quốc Việt đã viết: “Hai chữ Việt Minh đã vang lên mạnh mẽ trong lòng dân tộc suốt cuộc đời trường chinh chống đế quốc. Nó vang lên trong tâm trí mọi người với niềm kiêu hãnh. Nó lưu danh muôn thủa trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Việt Minh! Việt Minh, Tên Người chói  lọi vàng son, là nguồn cổ vũ thu hút hết thảy các lực lượng yêu nước vào cuộc. Ngay tại cuộc họp, Bác soạn thảo ra 10 điều chính sách Việt Minh, định tên nước: Chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã có những nhận định đúng đắn về vấn đề quốc tế, đã hoàn thành đường lối chiến lược của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Sau này đồng chí Trường Chinh kể lại “Đây là lần đầu tiên đồng chí được gặp và làm việc với Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã thảo luận theo tư tưởng chỉ đạo vào những vấn đề mà Người nêu lên. Tự tay Người đã sửa lại Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám thật ngắn gọn, súc tích và cụ thể”.

Nghị quyết đúng đắn của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám của Trung ương và thư Kính cáo đồng bào của Người gửi quốc dân đồng bào sau Hội nghị đó đã cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta một cách mạnh mẽ.

Chủ trương, chính sách mà Trung ương đề ra trong Hội nghị lịch sử đó đã được toàn Đảng chấp hành nghiêm chỉnh và đã dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đến đây, Đảng ta đã hoàn toàn tiếp thu tư tưởng của Người, hoàn toàn tán thành các chủ trương, quan điểm của Người. Một thời kỳ mới đã mở ra, thời kỳ cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cho đường lối, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng ta trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Thương vụ "đình đám" Nvidia mua lại ARM vướng điểm ngẽn Huawei

Thương vụ "đình đám" Nvidia mua lại ARM vướng điểm ngẽn Huawei

 Vietnam Property Awards - Masterise Homes đã đạt chiến thắng với 8 giải thưởng

Vietnam Property Awards - Masterise Homes đã đạt chiến thắng với 8 giải thưởng

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

Các Bộ trưởng ITU: “Covid-19 kích hoạt bước ngoặt cho kỷ nguyên kỹ thuật số”

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa mới được bổ nhiệm là ai?

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa mới được bổ nhiệm là ai?

NASA lắp trạm phát 4G trên Mặt trăng, đưa người lên sống trong 8 năm nữa

NASA lắp trạm phát 4G trên Mặt trăng, đưa người lên sống trong 8 năm nữa

ITU Digital World 2020 - Cùng xây dựng thế giới số

ITU Digital World 2020 - Cùng xây dựng thế giới số

Tân Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa mới được bầu là ai?

Tân Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa mới được bầu là ai?

Tại các xã Quảng Thọ, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) vẫn còn bị ngập sâu đến 1m

Tại các xã Quảng Thọ, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) vẫn còn bị ngập sâu đến 1m

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII Vương Đình Huệ vừa mới được bầu

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII Vương Đình Huệ vừa mới được bầu

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức thành công hội nghị ATC 2020

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức thành công hội nghị ATC 2020

Điểm công du đầu tiên là Việt Nam của Tân Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide

Điểm công du đầu tiên là Việt Nam của Tân Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide

Hội nghị trực tuyến tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại kẻ thù chung là đại dịch COVID-19

Hội nghị trực tuyến tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại kẻ thù chung là đại dịch COVID-19

Tin mới cập nhật

Hướng dẫn kiểm tra mật khẩu cá nhân bị lộ ở đâu?

Hướng dẫn kiểm tra mật khẩu cá nhân bị lộ ở đâu?

Tiếng ồn trên xe có thực sự cần phải triệt tiêu?

Tiếng ồn trên xe có thực sự cần phải triệt tiêu?

Tầm quan trọng của Firewall trong việc đảm bảo an toàn thông tin doanh nghiệp

Tầm quan trọng của Firewall trong việc đảm bảo an toàn thông tin doanh nghiệp

Dự báo giá vàng tuần tới: Tiếp đà đi xuống để tìm kiếm cơ hội bật tăng trở lại

Dự báo giá vàng tuần tới: Tiếp đà đi xuống để tìm kiếm cơ hội bật tăng trở lại

Cần đồng bộ dữ liệu bệnh án giữa các bệnh viện

Cần đồng bộ dữ liệu bệnh án giữa các bệnh viện

Ba gương mặt Vedett quen thuộc trên sàn diễn Halloween

Ba gương mặt Vedett quen thuộc trên sàn diễn Halloween

Công dụng của máy quét cảm biến LiDAR trên iPhone 12

Công dụng của máy quét cảm biến LiDAR trên iPhone 12

Dự báo chứng khoán tuần tới: VN-Index "thăng hoa" tiến gần hơn đến mốc 1 nghìn điểm

Dự báo chứng khoán tuần tới: VN-Index "thăng hoa" tiến gần hơn đến mốc 1 nghìn điểm

Tesla bị buộc phải thu hồi 30 nghìn xe ô tô điện đã cung cấp vào thị trường Trung Quốc

Tesla bị buộc phải thu hồi 30 nghìn xe ô tô điện đã cung cấp vào thị trường Trung Quốc

Cách tính biển số ô tô đẹp - xấu theo phong thủy

Cách tính biển số ô tô đẹp - xấu theo phong thủy

Nên mua iPhone 11 hay iPhone 12

Nên mua iPhone 11 hay iPhone 12

PathWave - Bản cập nhật phá bỏ mọi giới hạn kiểm thử vẫn tạo độ tin cậy của dịch vụ đám mây

PathWave - Bản cập nhật phá bỏ mọi giới hạn kiểm thử vẫn tạo độ tin cậy của dịch vụ đám mây

Tin đọc nhiều

Thương vụ "đình đám" Nvidia mua lại ARM vướng điểm ngẽn Huawei

Thương vụ "đình đám" Nvidia mua lại ARM vướng điểm ngẽn Huawei

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Giới chức Thuỵ Sĩ được khuyến cáo cần xét nghiệm đối với trẻ em

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Giới chức Thuỵ Sĩ được khuyến cáo cần xét nghiệm đối với trẻ em

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng vừa mới được bổ nhiệm

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng vừa mới được bổ nhiệm

Na Uy khai quật tàu Viking cổ đầu tiên sau hơn một thế kỷ dưới lòng đất

Na Uy khai quật tàu Viking cổ đầu tiên sau hơn một thế kỷ dưới lòng đất

Tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa mới được bổ nhiệm là ai?

Tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa mới được bổ nhiệm là ai?

Ngày của mẹ ra đời từ bao giờ?

Ngày của mẹ ra đời từ bao giờ?

Chân dung tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toàn

Chân dung tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toàn

Điện gió, mặt trời đạt trên 20.000MW vào năm 2025

Điện gió, mặt trời đạt trên 20.000MW vào năm 2025

Bộ Quốc phòng có thêm 2 tân Thượng tướng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 tân Thượng tướng

Xuân Quỳnh - Nhà thơ của những điều dung dị đời thường nhất

Xuân Quỳnh - Nhà thơ của những điều dung dị đời thường nhất

Video xem nhiều

Lễ ký chương trình phối hợp truyền thông chuyển đổi số y tế

Lễ ký chương trình phối hợp truyền thông chuyển đổi số y tế

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Acura TLX 2021 hồi sinh quyết dành lại "ngôi vương"

Acura TLX 2021 hồi sinh quyết dành lại "ngôi vương"

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Audi RS4 Avant điều chỉnh động cơ để tạo ra 513 mã lực, tiếng nổ như phản lực

Audi RS4 Avant điều chỉnh động cơ để tạo ra 513 mã lực, tiếng nổ như phản lực

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
"Việt Nam ơi! Đánh bay COVID" - Viết tiếp tinh thần vượt qua khó khăn của dân tôc Việt
17/04/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.