VUSTA - Hội tụ trí thức góp phần xây dựng đất nước trong thời đại công nghệ

Ninh Gia
05/03/2021 11:41
D

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy các hoat động khoa học kỹ thuật cũng như đội ngũ trí thức đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2021 -2025) trước bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, khó khăn: Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi thế giới, phần lớn là các nước nghèo; biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thời tiết khí hậu cực đoan tiếp tục xảy ra với cường độ dày hơn, nghiêm trọng hơn, ảnh hướng tới mọi mặt đời sống xã hội nước ta; các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa tiếp tục tác động nhiều chiều tới Việt Nam khi mà chúng ta đã, đang và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; khoa học - công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi toàn diện cục diện quốc tế sẽ vừa là cơ hội, động lực phát triển đất nước, đồng thời đang tạo áp lực rất lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển nước ta.

Định hướng của VUSTA được đưa ra sau Đại hội phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ.

Để sớm và sẵn sàng triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, Liên hiệp Hội Việt Nam hi vọng Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật tạo động lực mạnh mẽ phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, tập hợp, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, đóng góp của giới trí thức khoa học - công nghệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo chủ trương, đường lối, định hướng mục tiêu Đảng ta đã vạch ra.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện địa vị chính trị, pháp lý của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành Luật về Hội hoặc sửa đổi Nghị định hiện hành; quyết định mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp Hội ở tất cả các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Đối với Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các Ban, Bộ, Ngành có liên quan tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan tới tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ công tác được giao và hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội trong thời gian tới. Đồng thời sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp Hội các tỉnh, thành tổ chức thực hiện.

Với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành trong cả nước cần sớm tổ chức, quán triệt tinh thần tới cán bộ, hội viên trong toàn hệ thống, đồng thời chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đang có nhiều thuận lợi cơ bản như: Nền tảng của kết quả hoạt động của chúng ta trong nhiều năm qua như những kinh nghiệm quý giá; tiếp tục được Đảng, Nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện, cam kết mạnh mẽ bằng các Chỉ thị, Nghị quyết, gần đây nhất là Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Định hướng đạt được sự nhất trí cao của Đại hội nhờ vào sự đồng lòng của đội ngũ trí thức

Định hướng đạt được sự nhất trí cao của Đại hội nhờ vào sự đồng lòng của đội ngũ trí thức.

Đại hội XIII của Đảng đã ban hành Nghị quyết Đại hội với quan điểm, đường lối, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới và trước mắt trong 5 năm tới. Trong đó có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ liên quan tới phát triển khoa học - công nghệ; xây dựng đội ngũ trí thức.

Đó vừa là môi trường thuận lợi cho Liên hiệp Hội Việt Nam củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức và hội viên; tập hợp trí thức; đẩy mạnh các hoạt động để chúng ta đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho đất nước, nhưng đồng thời đây cũng chính là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước cho Liên hiệp Hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả nổi bật và rõ nét là không ngừng phát triển tổ chức và hội viên theo hướng chú trọng về chất lượng. Đến nay cả 63 tỉnh, thành phố tổ chức Liên hiệp Hội đều đã được thành lập và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả; công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học; các nhà quản lý đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước cả về chính trị, tư tưởng, cả về chuyên môn ngày cảng được mở rộng, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả; thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện một bước rất cơ bản.

Các hoạt động công tác chuyên môn như công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Truyền thông phổ biến kiến thức; Khoa học Công nghệ và môi trường; Hợp tác quốc tế; Giáo dục - đào tạo; công cuộc xóa đói giảm nghèo không ngừng được đổi mới về hình thức, nội dung theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương; hợp tác trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng theo hướng đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước và người dân.

Bên cạnh những kết quả và thành tích nổi bật đó, Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Những hạn chế, tồn tại, nhiều việc chưa làm được, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, cũng là điều tất yếu của một tổ chức, đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển và những kết quả và thành tích của chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ qua vẫn là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá cho cả hệ thống chúng ta tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó với tinh thần “Tăng cường đoàn kết, tập hợp; phát huy dân chủ; không ngừng sáng tạo, đổi mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng phát triển toàn diện vững mạnh”.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Nguyên Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Bình được KCGI bổ nhiệm làm Giáo Sư, Phó Hiệu Trưởng

Nguyên Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Bình được KCGI bổ nhiệm làm Giáo Sư, Phó Hiệu Trưởng

Tin mới cập nhật

Chi tiêu cho thiết bị âm thanh thời kỳ ‘thắt lưng buộc bụng’

Chi tiêu cho thiết bị âm thanh thời kỳ ‘thắt lưng buộc bụng’

Nâng cao kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số

Nâng cao kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số

Kỷ niệm 25 năm Dyson có mặt tại Nhật Bản, Dyson ra mắt phiên bản giới hạn Ceramic Pop

Kỷ niệm 25 năm Dyson có mặt tại Nhật Bản, Dyson ra mắt phiên bản giới hạn Ceramic Pop

VOMF 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh trực tuyến

VOMF 2023: Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh trực tuyến

Người dùng nói gì về chất lượng mạng di động nhanh nhất Việt Nam?

Người dùng nói gì về chất lượng mạng di động nhanh nhất Việt Nam?

Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Tại sao mống mắt được thu thập làm dữ liệu căn cước

Tại sao mống mắt được thu thập làm dữ liệu căn cước

ezCloud tham dự Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

ezCloud tham dự Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Bosch tổ chức thành công sự kiện 'Future Orientation'

Bosch tổ chức thành công sự kiện 'Future Orientation'

Visa đồng hành cùng Base tại sự kiện Base SaaS Day 2023

Visa đồng hành cùng Base tại sự kiện Base SaaS Day 2023

Tin đọc nhiều

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc Đặng Hoài Bắc

Nguyên Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Bình được KCGI bổ nhiệm làm Giáo Sư, Phó Hiệu Trưởng

Nguyên Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Bình được KCGI bổ nhiệm làm Giáo Sư, Phó Hiệu Trưởng

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019