Ngày Quốc khánh 2/9 - 75 năm Việt Nam độc lập và hùng cường

Ninh Gia
02/09/2020 07:08
D

Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, từng bước nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế hướng tới khát vọng "vì một Việt Nam hùng cường".

75 năm độc lập theo ước nguyện của Người

Độc lập, tự do và thống nhất đất nước là khát vọng cháy bỏng, là mục tiêu phấn đấu, thể hiện rõ trong mọi thời điểm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quảng trường Ba Đình nơi "khai sinh" Việt Nam - Một quốc gia độc lập.

Trong hành trình hoạt động cách mạng và đấu tranh để đạt được khát vọng đó, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam; sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên; tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh cách mạng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, trong các đoàn thể chính trị để nhân lên nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Từ đó, lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Người khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và dân tộc. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tiếp đó, kháng chiến chống thực dân Pháp đầy khó khăn, thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước kiên trì kháng chiến và kiến quốc. Và sau 9 năm trường kỳ, ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng trận Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu".

Tiếp tục thực hiện khát vọng thống nhất đất nước, Bác và Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, là: cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Để khẳng định niềm tin và quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ, ngày 17/7/1966, trong Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, Bác khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Tinh thần, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được thể hiện rõ trong từng quyết sách của Trung ương Đảng, trong nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt trong bản Di chúc lịch sử Bác để lại trước lúc đi xa.

Trong Di chúc, Bác nhiều lần nhắc đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ với niềm tin tất thắng: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”…

Hai từ “nhất định” được lặp lại nhiều lần, thể hiện khát vọng cháy bỏng và niềm tin tưởng tuyệt đối của Người vào thắng lợi của nhân dân ta vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất.

Trong đoạn cuối của Di chúc, Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Bằng một câu, Bác đã chỉ rõ, đầy đủ nhiệm vụ của Đảng, nhân dân ta, cũng là mục tiêu, đích đến của cách mạng Việt Nam, chính là: Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ, Giàu mạnh. Đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hướng tới Việt Nam hùng cường sau 35 năm đổi mới

Bác đi xa trước khi ước nguyện lớn nhất trở thành hiện thực. Ngày Bác mất, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thề: “Gương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người” (9).

Thực hiện lời thề đó, nhân dân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước giành được những thắng lợi quan trọng trên các chiến trường. Chiến thắng của trận “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân Hà Nội đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973 về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”.

Sau 35 năm đổi mới Việt Nam đã tiến gần hơn đến một quốc gia hùng cường trong thời đại 4.0.

Và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Tâm nguyện của Người trong Di chúc và khát vọng của toàn dân tộc về một nước Việt Nam thống nhất đã trở thành hiện thực.

Hơn 50 năm sau khi Bác đi xa cũng là hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đoàn kết một lòng, phát huy những bài học kinh nghiệm trong chiến tranh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ đề ra và đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán giữa đường lối chiến lược và chủ trương, chính sách phát triển đất nước, Đảng ta còn tiếp tục bồi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự do, thống nhất đất nước của mỗi người dân Việt Nam để nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đạt được những thành tựu to lớn về cả chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và quốc phòng, an ninh.

Sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tăng trưởng kinh tế bình quân những năm gần đây đạt gần 7%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 2.800 USD.

Đặc biệt, Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư cho phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước. Tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả.

Về thực hành và phát huy dân chủ, hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, nhất là trong công cuộc đổi mới, chúng ta đã làm được nhiều việc. Hiến pháp mới, nhiều đạo luật mới được ban hành…, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ đại diện ngày càng hoàn thiện, bảo đảm quyền tự do ứng cử và bầu cử.

Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp ngày càng có hiệu quả thiết thực, công khai, bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước, của nhân dân. Dân chủ trực tiếp được mở rộng. Ở tầm quốc gia, Quốc hội đã thông qua Luật Trưng cầu dân ý. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách, pháp luật về quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở...

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực trong xã hội, tạo nên những cơ hội lớn chưa từng có và những thách thức mới đối với sự phát triển của nước ta. Trong bối cảnh đó, tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn "điều mong muốn cuối cùng" của Bác trong Di chúc vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam hôm nay cũng như mai sau.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận hiện vật quý do ĐSQ Hoa Kỳ trao trả

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận hiện vật quý do ĐSQ Hoa Kỳ trao trả

Tuyên dương 21 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu

Tuyên dương 21 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu

Từ 1/11, triển khai tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo

Từ 1/11, triển khai tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo

Phát động chặng 8 chương trình " Những bước chân vì cộng đồng”

Phát động chặng 8 chương trình " Những bước chân vì cộng đồng”

Muôn vàn sai lầm kiểu làm đẹp của nam giới

Muôn vàn sai lầm kiểu làm đẹp của nam giới

Facebook, TikTok, và Truth Social bị ‘soi’ vì tràn lan các ‘tút’ đe dọa FBI

Facebook, TikTok, và Truth Social bị ‘soi’ vì tràn lan các ‘tút’ đe dọa FBI

TPHCM dự kiến chi hơn 12 nghìn tỉ đồng xây dựng NoXH trong 10 năm tới

TPHCM dự kiến chi hơn 12 nghìn tỉ đồng xây dựng NoXH trong 10 năm tới

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Trung Quốc còn được thúc đẩy bởi tỉ lệ dân số già

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Trung Quốc còn được thúc đẩy bởi tỉ lệ dân số già

Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch sẽ là giải pháp hiệu quả 'hồi sinh' dòng sông gắn với nghìn năm lịch sử Thủ đô

Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch sẽ là giải pháp hiệu quả 'hồi sinh' dòng sông gắn với nghìn năm lịch sử Thủ đô

Chung tay cải thiện các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Chung tay cải thiện các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Trung Quốc: không để người dưới 18 tuổi trả tiền cho người livestreamer hoặc trở thành livestreamer

Trung Quốc: không để người dưới 18 tuổi trả tiền cho người livestreamer hoặc trở thành livestreamer

Rút bảo hiểm xã hội một lần thay vì chờ lương hưu: Lấy vốn làm ăn

Rút bảo hiểm xã hội một lần thay vì chờ lương hưu: Lấy vốn làm ăn

Tin mới cập nhật

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

Tin đọc nhiều

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 9/11: Ngày nắng hanh khiến hiện tượng nghịch nhiệt tiếp tục được duy trì

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 9/11: Ngày nắng hanh khiến hiện tượng nghịch nhiệt tiếp tục được duy trì

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 29/10: Rét về đêm và sáng sớm, trời không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 29/10: Rét về đêm và sáng sớm, trời không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 15/10: Không khí lạnh gây mưa và nền nhiệt thấp

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 15/10: Không khí lạnh gây mưa và nền nhiệt thấp

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/10: Đêm lạnh và sáng sớm có sương mù rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/10: Đêm lạnh và sáng sớm có sương mù rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 19/9: Ngày nhiêu mây gây mưa rào một vài nơi kèm dông lốc

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 19/9: Ngày nhiêu mây gây mưa rào một vài nơi kèm dông lốc

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/9: Mưa dông và tố lốc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/9: Mưa dông và tố lốc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 20/8: Mưa dông từ ngày mai đến ngày 23/8

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 20/8: Mưa dông từ ngày mai đến ngày 23/8

Hà Nội - Thủ đô sáng tạo Đông Nam Á trong tương lai gần

Hà Nội - Thủ đô sáng tạo Đông Nam Á trong tương lai gần

Tin bão WIPHA mới nhất: Gây cảnh báo lũ trên các sông ở miền Bắc

Tin bão WIPHA mới nhất: Gây cảnh báo lũ trên các sông ở miền Bắc

Công nghệ cao tạo động lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ cao tạo động lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019