Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hướng tới mục tiêu xây dựng thành công kho bạc số

Đình Lượng
03/05/2022 06:13
D

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số.

Năm 2021, KBNN đã cung cấp 100% thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT. (Ảnh: Internet)

Trong những năm qua, KBNN đã xây dựng, vận hành một loạt các hệ thống CNTT cốt lõi nhằm phục vụ các chức năng của KBNN. Đến nay, KBNN cơ bản đã hình thành Kho bạc điện tử và đang hướng đến mục tiêu xây dựng thành công kho bạc số trong tương lai.

Mục tiêu của KBNN đến năm 2030 là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), các cơ quan nhà nước (CQNN).

Từ những kết quả số hóa thành công…

Xác định hiện đại hóa hoạt động trên nền tảng CNTT hiện đại để chủ động hội nhập và phát triển, thời gian qua, hệ thống KBNN đã tập trung đầu tư nghiên cứu và triển khai xây dựng hạ tầng số như: hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hệ thống chương trình thanh toán song phương điện tử; thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu với ngân hàng; kho dữ liệu; hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); ứng dụng tra cứu số dư và trạng thái hồ sơ chi điện tử trên thiết bị di động… qua đó giúp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng hiệu quả quản lý vận hành của hệ thống KBNN.

Theo báo cáo của KBNN, năm 2021, KBNN đã cung cấp 100% thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT. Đến nay, hầu hết khoản thu - chi qua KBNN đều được thực hiện trực tuyến, thanh toán qua ngân hàng; cao điểm có khoảng 200.000 giao dịch/ngày.

Việc đẩy mạnh triển khai DVCTT đã góp phần CCHC mạnh mẽ của KBNN, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ/ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet nên giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị, đặc biệt ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, DVCTT cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận, hồ sơ, kiểm soát thanh toán, tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi và sử dụng vốn NSNN.

Về phía các đơn vị KBNN, lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra, giám sát được tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua các báo cáo thống kê trên DVC đảm bảo thời gian tiếp nhận hồ sơ và kiểm soát chi đúng theo quy định. Đồng thời, làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ. DVCTT góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi và hình thành quy trình kiểm soát chi điện tử tiến tới hình thành kho bạc số.

Số hóa hoạt động của KBNN giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. (Ảnh: M.P)

Đặc biệt, KBNN cũng đã hoàn thành việc tích hợp DVCTT của KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai mở rộng các dịch vụ thu phạt vi phạm hành chính.

Cùng với đó, KBNN cũng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN với việc kết nối liên thông 3 hệ thống: DVCTT, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và Thanh toán song phương điện tử.

Việc triển khai quy trình liên thông, kết nối 3 hệ thống đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía đơn vị sử dụng ngân sách, hạn chế tối đa việc cán bộ kho bạc phải bổ sung, hoàn thiện thông tin, từ đó giảm thiểu rủi ro cho công chức kiểm soát chi; hỗ trợ cho công chức kiểm soát chi của KBNN chỉ phải thao tác xử lý hồ sơ, chứng từ điện tử một lần trên một hệ thống (so với 3 lần trên 3 hệ thống phần mềm khác nhau), qua đó rút ngắn đến 40% thời gian thao tác nghiệp vụ trên các phần mềm so với trước đây, giúp cho công chức kiểm soát chi có thêm thời gian để kiểm soát nội dung chi của hồ sơ, chứng từ.

Từ nền tảng những thành công này, năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng được KBNN đặt ra là xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đặt nền móng cho việc hình thành kho bạc số vào năm 2030.

Theo đó, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, hướng tới bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong một số hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn hệ thống KBNN.

… Đến mục tiêu hoàn thành kho bạc số vào năm 2030

Với mục tiêu trở thành kho bạc số, KBNN đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là xây dựng và triển khai kiến trúc CNTT của KBNN phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT), trong đó, hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số đóng vai trò là hệ thống lõi, có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống khác có liên quan.

Bản "Kiến trúc tổng thể CNTT hướng tới kho bạc số" đã được KBNN ban hành ngày 4/6/2021 tại Quyết định số 2739/QĐ-KBNN sau 2 năm nghiên cứu và xây dựng. Đây là bản quy hoạch kiến trúc tổng thể có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hóa KBNN nhằm tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị tổ chức, người dân và DN, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và là "nền móng" để hệ thống KBNN tiến nhanh đến kho bạc số vào năm 2030.

Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số. (Nguồn: Cổng TTĐT KBNN)

Kiến trúc tổng thể CNTT của KBNN phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu quản lý, hiện đại hóa của KBNN và nằm trong Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số. Các cấu phần của Kiến trúc tổng thể CNTT gồm: Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc dữ liệu; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc kỹ thuật - công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin.

Trong đó, kiến trúc nghiệp vụ gồm 5 nghiệp vụ chính bao gômg: quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính Nhà nước; tổng kế toán Nhà nước và báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính Nhà nước; huy động vốn và quản lý ngân quỹ; thanh tra; nghiệp vụ khác và hoạt động nội bộ. Đây chính là cơ sở để KBNN triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 10 năm tới.

Cùng với việc xây dựng Kiến trúc tổng thể CNTT, KBNN cũng đưa ra kế hoạch và mục tiêu cho từng giai đoạn phát triển cụ thể.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, KBNN tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương; củng cố hoàn thiện dịch vụ của kho bạc điện tử; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN; từng bước chia sẻ dữ liệu mở; đồng thời, triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu; Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống CNTT; Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu; và chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật.

Giai đoạn 2026 - 2030, KBNN tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến hình thành kho bạc số đầy đủ; Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống CNTT; Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu; Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật...

Mới đây, ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Chiến lược hướng đến phát triển hệ thống KBNN hiện đại, đóng vai trò là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công, góp phần khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính Nhà nước.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 thể hiện quan điểm kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và tiếp thu, tiếp cận trình độ phát triển tiên tiến của khu vực và thế giới, dựa trên phương thức quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN và các CQNN.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược là tăng cường ứng dụng CNTT, chủ động tham gia CMCN 4.0, từng bước hình thành kho bạc số.

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số, cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi NSNN qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN; chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi NSNN theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi NSNN theo hướng kiểm soát theo rủi ro.

Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, DN và các CQNN; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng kho bạc số.

Ngoài ra, Chiến lược cũng đặt mục tiêu trước năm 2025, KBNN chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để đến năm 2030, cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc 2 cấp và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020.

Bên cạnh đó, số hóa các nghiệp vụ KBNN và cung cấp dữ liệu mở về tài chính - NSNN thông qua việc nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc và các hệ thống liên quan thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số dựa trên công nghệ hiện đại, cho phép cung cấp các dịch vụ số, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, DN, các cơ quan, đơn vị và có khả năng truy cập, khai thác thông tin rộng rãi.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT khác, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa KBNN; ứng dụng hiệu quả các công nghệ số như điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), di động (mobility), Internet vạn vật (IoT), AI, chuỗi khối (blockchain),... trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ kho bạc số để tối ưu hóa các quy trình quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ của KBNN.

Cùng với đó, KBNN tiếp tục hoàn thiện các hệ thống và giải pháp an toàn bảo mật, dự phòng rủi ro; hệ thống giám sát vận hành và giám sát an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo hệ thống CNTT luôn được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Với kế hoạch và lộ trình cụ thể, toàn hệ thống KBNN đã và đang nỗ lực vào cuộc triển khai để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kho bạc số, góp phần cùng ngành Tài chính, Chính phủ xây dựng thành công Chính phủ số./.

Nguồn: Thông tin và Truyền thông

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Viet Nam Security Summit 2022: Huawei sẽ đóng góp tích cực cho hệ sinh thái an ninh mạng

Viet Nam Security Summit 2022: Huawei sẽ đóng góp tích cực cho hệ sinh thái an ninh mạng

Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Ra mắt nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Danh tính số ngày càng được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng

Danh tính số ngày càng được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng

IOC An Giang - bước đột phá đẩy nhanh phát triển chính quyền số

IOC An Giang - bước đột phá đẩy nhanh phát triển chính quyền số

Công nghệ và báo chí: Câu chuyện "có" và "không"

Công nghệ và báo chí: Câu chuyện "có" và "không"

VMWare bổ nhiệm Tổng Giám đốc mang theo kỳ vọng thúc đẩy Chuyển đổi số Việt Nam

VMWare bổ nhiệm Tổng Giám đốc mang theo kỳ vọng thúc đẩy Chuyển đổi số Việt Nam

Xây dựng nền tảng để lãnh đạo TP.HCM trao đổi trực tuyến với doanh nghiệp

Xây dựng nền tảng để lãnh đạo TP.HCM trao đổi trực tuyến với doanh nghiệp

Chất lượng phần mềm, nhân tố then chốt trong thế giới số

Chất lượng phần mềm, nhân tố then chốt trong thế giới số

Tin mới cập nhật

Vertiv công bố báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị ESG

Vertiv công bố báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị ESG

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc bị rao bán trên web đen

Dữ liệu cá nhân của một tỷ người dân Trung Quốc bị rao bán trên web đen

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đô thị thông minh đáng sống

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đô thị thông minh đáng sống

8 lưu ý khi sử dụng ứng dụng để gia tăng không gian lưu trữ trên điện thoại

8 lưu ý khi sử dụng ứng dụng để gia tăng không gian lưu trữ trên điện thoại

NuraTrue Pro tai nghe không dây đầu tiên hỗ trợ aptX Lossless

NuraTrue Pro tai nghe không dây đầu tiên hỗ trợ aptX Lossless

Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

Đại nhạc hội Take me to the Sun đến Đà Nẵng tối 9/7

EVN nói gì về sự cố một số trạm biến áp ở miền Bắc chiều ngày 4/7

EVN nói gì về sự cố một số trạm biến áp ở miền Bắc chiều ngày 4/7

Bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận tài trợ lớn

Bóng đá Việt Nam liên tiếp nhận tài trợ lớn

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Không tiêm vaccine mũi 3, 4, miễn dịch cộng đồng sẽ suy giảm

Không tiêm vaccine mũi 3, 4, miễn dịch cộng đồng sẽ suy giảm

Đóng cửa xả đáy cuối cùng NMTĐ Hòa Bình lúc 21h ngày 4/7/2022

Đóng cửa xả đáy cuối cùng NMTĐ Hòa Bình lúc 21h ngày 4/7/2022

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Chuyển đổi số nông nghiệp: Công nghệ sẵn sàng, ứng dụng chưa rộng rãi

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để thu hút nguồn vốn đầu tư

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuẩn bị phát động cuộc thi sáng tác logo 'Chuyển đổi số quốc gia'

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Khởi đầu nhỏ, hiệu quả lớn

Hưng Yên tăng tốc Chuyển đối số

Hưng Yên tăng tốc Chuyển đối số

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?

Nhân lực số - Trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thích ứng với thời kỳ hậu COVID-19

Nhân lực số - Trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thích ứng với thời kỳ hậu COVID-19

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 70 nước hàng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

VieON với nội dung giải trí trực tuyến chất lượng cao và chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt

Ngành GTVT ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành

Ngành GTVT ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành

Video xem nhiều

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.