Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1: Quan tâm phát triển đảng viên gắn với phát triển sản xuất

Vân Hồ
05/11/2021 10:56
D

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đủ sức lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn lưới điện 220-500kV từ Hà Tĩnh trở ra ngoài Bắc.

Làm tốt công tác tạo nguồn

Một trong những khâu quan trọng đó là phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và những truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Tổng công ty, Tập đoàn; phát động các phong trào thi đua đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh; giao trách nhiệm cho các đoàn thể thông qua các hoạt động phong trào để phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; có giải pháp cụ thể để xây dựng, bồi dưỡng nguồn cảm tình Đảng, chú trọng cả về cơ cấu thành phần, lý lịch chính trị, các đối tượng lao động trẻ, lao động trực tiếp có trình độ tay nghề cao, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, những quần chúng xuất phát từ  thực tế lao động sản xuất…. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng trong công tác phát triển Đảng.

Trên cơ sở Điều lệ Đảng và các Hướng dẫn, qui định của Đảng, Đảng bộ cũng đã cụ thể hóa các biểu mẫu về quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức để các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện.

Điều này đã tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở (100% kiêm nhiệm) trong quá trình thực hiện, tránh phải làm đi làm lại nhiều lần; từ đó rút ngắn được thời gian các khâu xây dựng hồ sơ kết nạp Đảng, nhất là với Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 có đặc thù địa bàn quản lý trải dài từ miền Trung ra miền Bắc, các tổ chức Đảng phân tán, nhiều đơn vị ở xa như Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên…thì điều này thực sự rất có ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên hàng năm của đơn vị.

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Ninh Bình

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty Truyền tải điện 1 đã có 155 đảng viên dự bị được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đảng viên mới, 250 quần chúng được tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trong số đó đã có 174 quần chúng được kết nạp vào Đảng, độ tuổi Đoàn viên Thanh niên chiếm trên 50%. Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Công ty đã gửi gần 70 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, gần 50 đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương tổ chức và đã kết nạp được 19 đảng viên.

Trong công tác kết nạp đảng viên, Đảng bộ Công ty luôn coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên, gắn công tác phát triển đảng viên với yêu cầu quản lý, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Đồng thời triển khai, quán triệt thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) nhằm xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đặc biệt, sau 03 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 13 và 14-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao chất lượng phát triển đảng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ, (năm 2017 – 10/2021), Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU và 26-CTr/ĐU, Đảng bộ đã kết nạp được 126 đảng viên.

Trong đó đảng viên nữ có 09, chiếm tỉ lệ 7,14%, đảng viên là người dân tộc có 06 (chiếm 4,76%). Số quần chúng do tổ chức Đoàn Thanh niên giới thiệu chiếm 51,5%, còn lại là tổ chức Công đoàn.

Riêng 10 tháng đầu năm 2021, đã kết nạp được 19 đảng viên, đạt 95% kế hoạch đề ra của năm. Số đảng viên được kết nạp đều được chú trọng về phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, chất lượng được thể hiện: Thạc sỹ: 09 (chiếm 7,14 %); Đại học: 96 (chiếm 76,19%); Trung cấp: 12 (chiếm 9,52%); Cao đẳng: 03 (chiếm 2,38%); CNKT: 04 (chiếm 3,17%).

Do đặc thù đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ của Đảng bộ chủ yếu là người dân tộc Kinh, nhưng những năm qua, Đảng bộ cũng đã chú trọng việc phát triển đảng viên dân tộc thiểu số và đã phát triển được 16 đảng viên thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, H’Mông và Cao Lan.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng hướng dẫn 21-HD/TW ngày 21/10/2019 và của Đảng ủy cấp trên, việc đánh giá được gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW.

Từ năm 2017 đến năm 2020, tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 96,41%), trong đó tỉ lệ tổ chức Đảng TSVM bình quân là 24,61%; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân là 97,83%, trong đó tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân là 20,1%. Số các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 15 – 20%, không có tổ chức Đảng, đảng viên yếu kém.

Năm 2020, đảng viên Hồ Ngọc Toản – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Nghệ An vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 – 2020).

Đảng bộ Công ty là tổ chức Đảng thuộc đơn vị cấp III duy nhất vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận và khen thưởng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy vai trò nòng cốt

Những năm gần đây, lưới truyền tải điện phát triển mạnh về phía Bắc, nhiều đội truyền tải điện và trạm biến áp được thành lập, việc nhất thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng bộ PTC1 thực hiện từ nhiều năm qua.

Do vậy, ngay khi có kế hoạch đào tạo về chuyên môn và quản lý thì đồng thời Đảng bộ cũng đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng trong diện đề bạt cán bộ và đội ngũ Đoàn viên Thanh niên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ và nhất là ở những đơn vị mới thành lập.

Trong tổng số 126 đảng viên dược kết nạp từ năm 2017 đến nay, thì riêng khu vực Tây Bắc đã kết nạp được 28 đảng viên (chiếm 22,22%), vùng Đông Bắc kết nạp được 33 đảng viên (chiếm 26,19%).

Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, tay nghề ngày càng tăng, số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỉ lệ lớn, đã góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc

Đội ngũ đảng viên luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất, nhiều điển hình như đảng viên trẻ người dân tộc H”Mông Giàng Thị Dung.

Là công nhân vận hành trạm biến áp 220kV Yên Bái (Truyền tải điện Tây Bắc), chị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và năm 2010 – chị là đảng viên nữ đầu tiên của đơn vị được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, được tín nhiệm bầu giữ chức phó Bí thư Chi bộ.

Với những thành tích trong công tác, sau 10 năm công tác tại trạm, tháng 5/2015, chị được điều về công tác tại phòng Kỹ thuật của đơn vị, phụ trách công tác tổn thất điện năng của đơn vị và luôn khắc phục khó khăn, sắp xếp việc gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hay như đảng viên trẻ Đinh Văn Thái (Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hà Tĩnh), từ một công nhân quản lý vận hành sửa chữa đường dây, đã phấn đấu trở thành chuyên viên phòng Kế hoạch, được kết nạp vào Đảng và được đề bạt phó phụ trách, rồi trưởng trạm, Bí thư Chi bộ trạm biến áp 500kV Vũng Áng – một trong những trạm nút quan trọng trong hệ thống điện 500kV Bắc – Nam, đóng góp vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện miền Nam, truyền tải và phân phối điện năng từ miền Nam ra miền Bắc.

Tháng 10/2017, anh được đề bạt là phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh và tại Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 anh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận; đảng viên trẻ, thạc sỹ Ngô Minh Thành – chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty phụ trách công tác kỹ thuật đường dây vững vàng về chuyên môn, tích cực học tập, sáng tạo trong công tác vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tháng 9 vừa qua.

Đó là một vài điển hình trong rất nhiều những điển hình đảng viên trẻ trong Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua của đơn vị, góp phần không nhỏ vào việc ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện.

Có thể nói, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã và đang phát huy được trí tuệ, sức trẻ của đội ngũ cán bộ, CNVC LĐ có trình độ, có lý tưởng và lòng yêu nghề.

Đó chính là mục tiêu cũng là động lực để thúc đẩy các tổ chức Đảng trực thuộc nói chung, Đảng bộ Công ty nói riêng – ngày một phát triển, phát huy tốt vị trí, vai trò tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – là đơn vị cấp III của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam –  được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên.

Đảng bộ hiện có 654 đảng viên sinh hoạt tại 23 tổ chức Đảng (trong đó có 11 Đảng bộ bộ phận với 76 Chi bộ trực thuộc), là tổ chức Đảng có số lượng tổ chức và đảng viên chiếm gần 50% tổng số của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo Tạp chí Điện tử/Nguyễn Thị Hồng Hoa – Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Dell Technologies châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản có Chủ tịch mới

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

'Khai xuân bứt phá - Quà tặng trao tay' với nhiều phần quà giá trị

'Khai xuân bứt phá - Quà tặng trao tay' với nhiều phần quà giá trị

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

UBND thị trấn Đại Nghĩa chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND thị trấn Đại Nghĩa chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND xã Đồng Thịnh chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

UBND xã Đồng Thịnh chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Huyện uỷ - UBND huyện Nga Sơn chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Huyện uỷ - UBND huyện Nga Sơn chúc mừng năm mới xuân Quý Mão năm 2023

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

Tin mới cập nhật

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Tin đọc nhiều

Lỗi thiết bị - 'Nút thắt' lớn trong triển khai thu phí BOT không dừng

Lỗi thiết bị - 'Nút thắt' lớn trong triển khai thu phí BOT không dừng

Liên Hiệp Quốc cảnh báo con người đang tự đẩy mình vào 'vòng xoáy tự hủy diệt'

Liên Hiệp Quốc cảnh báo con người đang tự đẩy mình vào 'vòng xoáy tự hủy diệt'

Ngành công nghiệp game Trung Quốc 'hồi sinh' sau nhiều tháng bất động

Ngành công nghiệp game Trung Quốc 'hồi sinh' sau nhiều tháng bất động

ASUS - 'Hội nhập làm quảng cáo bằng Animation'

ASUS - 'Hội nhập làm quảng cáo bằng Animation'

Nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc nổi tiếng Hoa sữa qua đời

Nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc nổi tiếng Hoa sữa qua đời

IBM ra mắt chương trình môi trường vì lợi ích cộng đồng

IBM ra mắt chương trình môi trường vì lợi ích cộng đồng

Samsung công bố 6 gương mặt trẻ tham gia vào sáng kiến mục tiêu toàn cầu

Samsung công bố 6 gương mặt trẻ tham gia vào sáng kiến mục tiêu toàn cầu

Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ mẫu cũ

Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ mẫu cũ

Dự đoán xu hướng công nghệ dẫn đầu năm 2022

Dự đoán xu hướng công nghệ dẫn đầu năm 2022

Vành đai 3 Mai Dịch - Nam Thăng Long kết nối giao thông mặt đất từ 27/12

Vành đai 3 Mai Dịch - Nam Thăng Long kết nối giao thông mặt đất từ 27/12

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019