Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1: Quan tâm phát triển đảng viên gắn với phát triển sản xuất

Vân Hồ
05/11/2021 10:56
D

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đủ sức lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn lưới điện 220-500kV từ Hà Tĩnh trở ra ngoài Bắc.

Làm tốt công tác tạo nguồn

Một trong những khâu quan trọng đó là phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và những truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Tổng công ty, Tập đoàn; phát động các phong trào thi đua đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh; giao trách nhiệm cho các đoàn thể thông qua các hoạt động phong trào để phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; có giải pháp cụ thể để xây dựng, bồi dưỡng nguồn cảm tình Đảng, chú trọng cả về cơ cấu thành phần, lý lịch chính trị, các đối tượng lao động trẻ, lao động trực tiếp có trình độ tay nghề cao, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, những quần chúng xuất phát từ  thực tế lao động sản xuất…. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng trong công tác phát triển Đảng.

Trên cơ sở Điều lệ Đảng và các Hướng dẫn, qui định của Đảng, Đảng bộ cũng đã cụ thể hóa các biểu mẫu về quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức để các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện.

Điều này đã tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở (100% kiêm nhiệm) trong quá trình thực hiện, tránh phải làm đi làm lại nhiều lần; từ đó rút ngắn được thời gian các khâu xây dựng hồ sơ kết nạp Đảng, nhất là với Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 có đặc thù địa bàn quản lý trải dài từ miền Trung ra miền Bắc, các tổ chức Đảng phân tán, nhiều đơn vị ở xa như Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên…thì điều này thực sự rất có ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên hàng năm của đơn vị.

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Ninh Bình

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty Truyền tải điện 1 đã có 155 đảng viên dự bị được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đảng viên mới, 250 quần chúng được tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trong số đó đã có 174 quần chúng được kết nạp vào Đảng, độ tuổi Đoàn viên Thanh niên chiếm trên 50%. Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ Công ty đã gửi gần 70 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, gần 50 đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương tổ chức và đã kết nạp được 19 đảng viên.

Trong công tác kết nạp đảng viên, Đảng bộ Công ty luôn coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên, gắn công tác phát triển đảng viên với yêu cầu quản lý, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Đồng thời triển khai, quán triệt thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) nhằm xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đặc biệt, sau 03 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 13 và 14-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao chất lượng phát triển đảng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ, (năm 2017 – 10/2021), Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU và 26-CTr/ĐU, Đảng bộ đã kết nạp được 126 đảng viên.

Trong đó đảng viên nữ có 09, chiếm tỉ lệ 7,14%, đảng viên là người dân tộc có 06 (chiếm 4,76%). Số quần chúng do tổ chức Đoàn Thanh niên giới thiệu chiếm 51,5%, còn lại là tổ chức Công đoàn.

Riêng 10 tháng đầu năm 2021, đã kết nạp được 19 đảng viên, đạt 95% kế hoạch đề ra của năm. Số đảng viên được kết nạp đều được chú trọng về phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, chất lượng được thể hiện: Thạc sỹ: 09 (chiếm 7,14 %); Đại học: 96 (chiếm 76,19%); Trung cấp: 12 (chiếm 9,52%); Cao đẳng: 03 (chiếm 2,38%); CNKT: 04 (chiếm 3,17%).

Do đặc thù đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ của Đảng bộ chủ yếu là người dân tộc Kinh, nhưng những năm qua, Đảng bộ cũng đã chú trọng việc phát triển đảng viên dân tộc thiểu số và đã phát triển được 16 đảng viên thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, H’Mông và Cao Lan.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng hướng dẫn 21-HD/TW ngày 21/10/2019 và của Đảng ủy cấp trên, việc đánh giá được gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW.

Từ năm 2017 đến năm 2020, tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 96,41%), trong đó tỉ lệ tổ chức Đảng TSVM bình quân là 24,61%; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân là 97,83%, trong đó tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân là 20,1%. Số các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 15 – 20%, không có tổ chức Đảng, đảng viên yếu kém.

Năm 2020, đảng viên Hồ Ngọc Toản – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Nghệ An vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 – 2020).

Đảng bộ Công ty là tổ chức Đảng thuộc đơn vị cấp III duy nhất vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận và khen thưởng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy vai trò nòng cốt

Những năm gần đây, lưới truyền tải điện phát triển mạnh về phía Bắc, nhiều đội truyền tải điện và trạm biến áp được thành lập, việc nhất thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng bộ PTC1 thực hiện từ nhiều năm qua.

Do vậy, ngay khi có kế hoạch đào tạo về chuyên môn và quản lý thì đồng thời Đảng bộ cũng đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng trong diện đề bạt cán bộ và đội ngũ Đoàn viên Thanh niên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ và nhất là ở những đơn vị mới thành lập.

Trong tổng số 126 đảng viên dược kết nạp từ năm 2017 đến nay, thì riêng khu vực Tây Bắc đã kết nạp được 28 đảng viên (chiếm 22,22%), vùng Đông Bắc kết nạp được 33 đảng viên (chiếm 26,19%).

Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, tay nghề ngày càng tăng, số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỉ lệ lớn, đã góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tây Bắc

Đội ngũ đảng viên luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất, nhiều điển hình như đảng viên trẻ người dân tộc H”Mông Giàng Thị Dung.

Là công nhân vận hành trạm biến áp 220kV Yên Bái (Truyền tải điện Tây Bắc), chị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và năm 2010 – chị là đảng viên nữ đầu tiên của đơn vị được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, được tín nhiệm bầu giữ chức phó Bí thư Chi bộ.

Với những thành tích trong công tác, sau 10 năm công tác tại trạm, tháng 5/2015, chị được điều về công tác tại phòng Kỹ thuật của đơn vị, phụ trách công tác tổn thất điện năng của đơn vị và luôn khắc phục khó khăn, sắp xếp việc gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hay như đảng viên trẻ Đinh Văn Thái (Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Hà Tĩnh), từ một công nhân quản lý vận hành sửa chữa đường dây, đã phấn đấu trở thành chuyên viên phòng Kế hoạch, được kết nạp vào Đảng và được đề bạt phó phụ trách, rồi trưởng trạm, Bí thư Chi bộ trạm biến áp 500kV Vũng Áng – một trong những trạm nút quan trọng trong hệ thống điện 500kV Bắc – Nam, đóng góp vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện miền Nam, truyền tải và phân phối điện năng từ miền Nam ra miền Bắc.

Tháng 10/2017, anh được đề bạt là phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh và tại Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 anh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận; đảng viên trẻ, thạc sỹ Ngô Minh Thành – chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty phụ trách công tác kỹ thuật đường dây vững vàng về chuyên môn, tích cực học tập, sáng tạo trong công tác vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tháng 9 vừa qua.

Đó là một vài điển hình trong rất nhiều những điển hình đảng viên trẻ trong Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua của đơn vị, góp phần không nhỏ vào việc ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện.

Có thể nói, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 đã và đang phát huy được trí tuệ, sức trẻ của đội ngũ cán bộ, CNVC LĐ có trình độ, có lý tưởng và lòng yêu nghề.

Đó chính là mục tiêu cũng là động lực để thúc đẩy các tổ chức Đảng trực thuộc nói chung, Đảng bộ Công ty nói riêng – ngày một phát triển, phát huy tốt vị trí, vai trò tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – là đơn vị cấp III của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam –  được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên.

Đảng bộ hiện có 654 đảng viên sinh hoạt tại 23 tổ chức Đảng (trong đó có 11 Đảng bộ bộ phận với 76 Chi bộ trực thuộc), là tổ chức Đảng có số lượng tổ chức và đảng viên chiếm gần 50% tổng số của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo Tạp chí Điện tử/Nguyễn Thị Hồng Hoa – Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

Ông Tống Văn Thanh được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Tống Văn Thanh được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương

“Sale Đẹp” Lễ hội mua sắm dành cho phái đẹp

“Sale Đẹp” Lễ hội mua sắm dành cho phái đẹp

Apple tăng số đối tác có nhà máy ở Việt Nam

Apple tăng số đối tác có nhà máy ở Việt Nam

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 6 đơn vị

Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 6 đơn vị

VNPT hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão NORU

VNPT hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão NORU

Hàn Quốc chính thức bỏ xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh từ 1/10

Hàn Quốc chính thức bỏ xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh từ 1/10

Chỉ trong vòng 3 tháng, TikTok đã xóa 113 triệu video “rác”

Chỉ trong vòng 3 tháng, TikTok đã xóa 113 triệu video “rác”

Giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

Tin mới cập nhật

Redmi A1, chiếc smartphone giá rẻ mới của Xiaomi

Redmi A1, chiếc smartphone giá rẻ mới của Xiaomi

Thở để mở khóa điện thoại

Thở để mở khóa điện thoại

C-mSafe - Ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di động trước nguy cơ tấn công mạng

C-mSafe - Ứng dụng bảo vệ người dùng thiết bị di động trước nguy cơ tấn công mạng

Tân binh realme C-series lộ diện

Tân binh realme C-series lộ diện

Piaggio công bố Vespa GTS mới

Piaggio công bố Vespa GTS mới

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Finovate Product Day: định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

Tín dụng đen - Vấn nạn nhức nhối gây mất trật tự an toàn xã hội

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

5 công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống con người mà có thể bạn chưa biết?

“sim King - “King chưa từng thấy”.

“sim King - “King chưa từng thấy”.

VNPT Technology và PTIT hợp tác đào tạo

VNPT Technology và PTIT hợp tác đào tạo

Ngày chuyển đổi số quốc gia: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Ngày chuyển đổi số quốc gia: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Lần đầu có báo cáo về thực trạng chuyển đổi số ngành gỗ Việt Nam

Lần đầu có báo cáo về thực trạng chuyển đổi số ngành gỗ Việt Nam

Tin đọc nhiều

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Hành trình "vượt khó" của chàng trai bại não 23 lần đi xin việc bị từ chối

Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

HEINEKEN khánh thành nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á

HEINEKEN khánh thành nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Xem phim ở website lậu có phải là vi phạm pháp luật ?

Xem phim ở website lậu có phải là vi phạm pháp luật ?

'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội

'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội

Khi nào miền Bắc nắng nóng?

Khi nào miền Bắc nắng nóng?

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore

Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore

Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót

Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.