“Vang vọng lời nước non” - Đưa tư tưởng của Bác đi sâu vào đời sống

Phạm Anh
19/05/2022 18:15
D

Bộ sách "Vang vọng lời nước non" gồm 12 tập do Nhà xuất bản TT&TT xuất bản sẽ trực tiếp góp phần trực tiếp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.

Cách đây hơn một thế kỷ, năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Mang trong mình khát vọng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi", Người đã đi qua gần 30 quốc gia, 4 châu lục và 3 đại dương, vừa làm nhiều công việc khác nhau vừa miệt mài học tập, tiếp thu kho tàng tri thức đồ sộ của nhân loại, trực tiếp tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng ở châu Âu và Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng và khoa học này con đường cứu nước đúng đắn - con đường cách mạng vô sản. 

Bộ sách vang vọng lời nước non, Đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập

Từ đó, Người xây dựng cho mình một hệ thống các quan điểm vô cùng độc đáo và sâu sắc, mang dấu ấn của riêng Người. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước bổ sung, phát triển và hoàn thiện trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, đặc biệt được thể hiện đúc kết trong các trước tác cực kỳ phong phú, đa dạng trong 15 tập Hồ Chí Minh Toàn tập.

Suy nghĩ, tìm hiểu về các nội dung cơ bản trên, chúng ta thấy rõ một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng gần 100 năm qua mà còn là ánh sáng mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tương lai.

Chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang của bộ sách này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ ấn phẩm Vang vọng lời nước non, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Bộ sách có sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, đơn vị như: GS.TS. Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý, Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương đã chọn lọc công phu từ hàng chục ngàn trang sách của Hồ Chí Minh Toàn tập, những câu, những đoạn, những lời hay, khúc chiết, hàm súc, dễ đi vào vào lòng người. 

Trong quá trình thực hiện, bộ sách đã nhận được sự ủng hộ và những ý kiến góp ý quý báu của các nhà khoa học: GS.TS Phùng Hữu Phú; Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, GS.TS. Mạch Quang Thắng, PGS. TS Lý Việt Quang, PGS.TS. Doãn Thị Chín.

Bộ sách vang vọng lời nước non, Đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập

Tên mỗi tập sách được lấy từ một câu nói của Bác Hồ. Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông.

Đưa tư tưởng của Bác đi sâu vào đời sống

Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu nói của Bác để thể hiện cô đọng nội dung chính. Mỗi tập được sắp xếp thành một hệ thống câu chữ theo dạng từ điển để độc giả vừa trực tiếp đọc tác phẩm của Người mà không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa có thể suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề.

Mỗi câu được trích dẫn trong công trình này đều có chú thích đầy đủ nguồn dẫn để khi người đọc cần hiểu toàn diện hơn có thể dễ dàng tìm về xuất xứ. Bộ sách được sắp xếp thành 12 tập theo các chủ đề và sắp xếp theo dạng từ điển (logic theo chủ đề, thứ tự chữ đầu theo A, B, C…).

“Hy vọng rằng bộ sách này sẽ trực tiếp góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại”, trích lời giới thiệu sách.

Tập 1 - Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Tâm sự, tự sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhân dân Việt Nam, như là những lời tự bạch của Người đối với dân tộc và nhân loại.

Tập 2 - Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về truyền thống quý báu của dân tộc được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Tập 3 - Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự cần thiết phải có Đảng, vị trí, vai trò và bản chất của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phương thức lãnh đạo, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Những tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tập 4 - Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Tư tưởng lấy dân làm gốc, quý trọng sức dân và phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam: Những câu nói của Người về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về dân chủ là những chỉ dẫn quý báu, có giá trị lớn, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập không chỉ riêng môn học tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn cho nhiều môn khoa học xã hội khác.

Tập 5 - Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; về tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên; quan niệm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ gồm: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, "vừa hồng, vừa chuyên".

Tập 6 - Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, tính chất, nội dung, ý nghĩa tự phê bình và phê bình; về sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn, nghiêm túc và khéo léo trong tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên làm tròn nghĩa vụ trước Đảng và nhân dân.

Tập 7 - Còn sống thì còn phải học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về giáo dục, khẳng định mạnh mẽ nghị lực, sự vươn lên của mỗi người bằng cách học và tự học, "Học không bao giờ cùng", qua đó, giúp người đọc thấy được vị trí, vai trò của việc học tập và học tập suốt đời. Vì vậy, để trở thành phong trào toàn dân học tập thì phải có sự tham gia của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ "anh chị em giáo viên" và chính Bác Hồ là tấm gương sáng về học tập suốt đời "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học".

Tập 8 - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về văn hóa, các loại hình loại thể văn học, nghệ thuật, lối sống, nếp sống, truyền thống văn hóa dân tộc; di tích lịch sử… Nội dung khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với cách mạng sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước cần phải coi trọng và xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực, soi đường cho quốc dân đi.

Tập 9 - Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đại đoàn kết, khẳng định vị trí đại đoàn kết toàn dân tộc là một nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của dân tộc ta trong lịch sử hàng ngàn năm qua. 

Tập "Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng" đã chỉ ra cho người đọc, nhất là cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của đại đoàn kết; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn khối đoàn kết và chỉ có đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung tạo nên sức mạnh tinh thần để Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Tập 10 - Trung với Đảng, hiếu với dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Tập sách cung cấp cho người đọc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Bộ đội và Công an phải là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết và tận hiếu với dân. 

Tập "Trung với Đảng, hiếu với dân" còn giúp cho bạn đọc thấu hiểu yêu cầu nội dung, biện pháp công tác của Bộ đội, Công an. Hiếu với nhân dân là bản chất của Bộ đội, Công an.

Tập 11 - Ngoại giao, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng ta đó là Việt Nam mong muốn và sẵn sàng thiết lập quan hệ bình đẳng với tất cả các nước dân chủ trên thế giới. 

Qua tập sách, giúp người đọc nhận thức được mong muốn lớn nhất của Bác Hồ là xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển, đóng góp quan trọng vào một thế giới không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tập 12 - Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu là những lời căn dặn tâm huyết, giàu tình yêu sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, lực lượng vũ trang và bạn bè quốc tế. Muôn vàn tình thân yêu đó thể hiện phẩm chất nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân ta.

"Trở về với cội nguồn Hồ Chí Minh, dân tộc ta sẽ vững tâm, đi đúng, đi xa hơn nữa hôm nay và mai sau tới mục đích cao đẹp mà cả đời mình Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân", lời giới thiệu sách viết.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu cá nhân tạo dựng niềm tin của người dân với dịch vụ công trực tuyến

Bảo vệ dữ liệu cá nhân tạo dựng niềm tin của người dân với dịch vụ công trực tuyến

“Cầu nối tới Tương lai: Việc làm cho Thanh niên ASEAN”

“Cầu nối tới Tương lai: Việc làm cho Thanh niên ASEAN”

Biển Đông sắp có bão

Biển Đông sắp có bão

CLB Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn 5 tài năng bóng đá trẻ

CLB Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn 5 tài năng bóng đá trẻ

Các ứng dụng đặt đồ ăn hưởng lợi lớn nhờ 'ăn hai đầu' cả lái xe lẫn người mua hàng

Các ứng dụng đặt đồ ăn hưởng lợi lớn nhờ 'ăn hai đầu' cả lái xe lẫn người mua hàng

Vinh danh các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Vinh danh các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Tin mới cập nhật

Điện thoại Sony Xperia 1 IV: Chiếc máy ảnh thu nhỏ

Điện thoại Sony Xperia 1 IV: Chiếc máy ảnh thu nhỏ

Khôi phục đường bay Siêm Riệp và Đà Nẵng từ 1/7

Khôi phục đường bay Siêm Riệp và Đà Nẵng từ 1/7

An ninh mạng ngành Hàng hải: An toàn cho vận tải biển

An ninh mạng ngành Hàng hải: An toàn cho vận tải biển

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bi kịch của những nhà đầu tư tiền số khi thị trường 'đỏ lửa'

Bi kịch của những nhà đầu tư tiền số khi thị trường 'đỏ lửa'

Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 1 nghìn đồng đối với xăng dầu

Chính phủ đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường 1 nghìn đồng đối với xăng dầu

AirTag: Thiết bị định vị dễ được dùng vào mục đích xấu

AirTag: Thiết bị định vị dễ được dùng vào mục đích xấu

Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thương mại điện tử

Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thương mại điện tử

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Tổng cục Hải quan: Chuyển đổi số mạnh mẽ giai đoạn 2021-2025

Tổng cục Hải quan: Chuyển đổi số mạnh mẽ giai đoạn 2021-2025

Những lý do khiến PayPal trở nên hấp dẫn đối với người dùng

Những lý do khiến PayPal trở nên hấp dẫn đối với người dùng

Doanh nghiệp vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước theo biến động giá xăng dầu

Doanh nghiệp vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước theo biến động giá xăng dầu

Tin đọc nhiều

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

Phụ huynh "kêu trời" khi cho con học online qua ứng dụng Zoom

Phụ huynh "kêu trời" khi cho con học online qua ứng dụng Zoom

Các công nghệ sản xuất nước sinh hoạt hiện nay tại Việt Nam

Các công nghệ sản xuất nước sinh hoạt hiện nay tại Việt Nam

Video xem nhiều

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.