Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Tường Minh
01/06/2022 08:04
D

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, cần được bảo vệ và phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng con người cách mạng và văn hóa cách mạng.

Theo xu thế phát triển của lịch sử, không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, trở thành môi trường thuận lợi để lưu trữ, truyền đưa thông tin về nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức cách mạng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, không gian mạng còn là môi trường để các thế lực thù địch, phản động, chống đối ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong tình hình hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Văn kiện Đại hội Đảng XIII đã xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và nêu “khát vọng phát triển đất nước”. Như vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, trên tất cả lĩnh vực, trong đó có không gian mạng.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, với việc chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số; công nghệ, truyền thông phát triển vượt trội, con người dễ dàng tiếp cận mọi thông tin thông qua mạng Internet... Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Google, Tiktok, Telegram…) trở thành môi trường trao đổi, truyền đưa thông tin, tác động tới tư tưởng, nhận thức của người sử dụng. Lợi dụng đặc tính ẩn danh, kết nối rộng, chia sẻ dễ dàng và lan tỏa thông tin nhanh, cùng sự đa dạng của các loại hình dịch vụ “truyền thông xã hội”, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng không gian mạng tiến hành nhiều hoạt động chống phá trong nước, đặt ra những thách thức to lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Các đối tượng, tổ chức phản động thiết lập hơn hàng chục nghìn tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Youtube và các website, blog để đăng tải, tán phát thông tin xấu độc nhằm tấn công vào nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam; tung tin, cắt ghép, pha trộn thông tin thật - giả, thậm chí là bịa đặt, vu khống liên quan đến đời tư, quan hệ gia đình, sức khoẻ, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Lợi dụng các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền tư tưởng cực đoan, bạo lực, kích động người dân biểu tình; tổ chức phản động lưu vong chỉ đạo cơ sở trong nước tiếp cận các điểm nóng, hô khẩu hiệu kích động người dân; quay phim chụp hình, đưa tin trực tiếp (livestream) tán phát lên không gian mạng theo hình thức truyền tin trực tiếp tại hiện trường.

Các thế lực thù địch, phản động, chống đối sử dụng không gian mạng để liên kết, móc nối, phát triển lực lượng trong nước, đào tạo, huấn luyện, hình thành và công khai hóa hội, nhóm xã hội dân sự có hoạt động chống đối trên không gian mạng. Chúng thành lập các nhóm Facebook, Fanpage mang màu sắc chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước dưới hình thức “công khai, kín và bí mật” có sự tham gia, liên kết giữa các đối tượng có cùng quan điểm chống đối, bất mãn, thành viên của các tổ chức phản động. Sử dụng mô hình hoạt động của nhóm Facebook, Fanpage, các đối tượng chống đối dễ dàng lôi kéo, kết nối các thành viên khác tham gia để đăng tải, tán phát, bình luận nhiều thông tin, bài viết, hình ảnh có nội dung công kích, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ và chế giễu hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao; tán phát nhiều thông tin, bài viết liên quan đến nội bộ và kích động biểu tình.

KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thời gian qua đã được triển khai có hiệu quả, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, kể từ khi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được ban hành, công tác này được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và toàn diện trên các mặt công tác. Tuy nhiên, do khoa học công nghệ không ngừng phát triển, với bản chất nặc danh, xuyên biên giới, dễ lan truyền thông tin của không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vẫn còn một số khó khăn, thách thức, đó là: (1) Các doanh nghiệp xuyên biên giới về nội dung số chưa có phương án hiệu quả để kiểm soát thông tin thù địch, kích động thù hận, phỉ báng, làm nhục, vu khống; (2) Việc chấp hành, thượng tôn luật pháp ở quốc gia sở tại của các doanh nghiệp xuyên biên giới còn hạn chế, công tác phối hợp điều tra hành vi vi phạm pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; (3) Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các công nghệ cho phép tạo ra các hội kín, nhóm riêng tư trên không gian mạng, công nghệ vũ trụ ảo (metaverse) đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý; (4) Việc phối hợp thực hiện xử lý thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn chưa triệt để: (5) Nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là giới trẻ về các phương thức, thủ đoạn, nội dung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế, chạy theo các nội dung giật gân, giải trí nên không nhận ra được các dụng ý, bản chất đằng sau những thông tin tuyên truyền tinh vi.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Một là, cần huy động cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại hoạt động tuyên truyền phá hoại nề tảng tư tưởng của Đảng. Cần nhận thức sâu sắc rằng, đối tượng của hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là những con người cụ thể, là quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng với hình thức phù hợp với tình hình mới, luôn giữ vai trò chủ đạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và phương châm xây dựng, phát triển đất nước. Trước sự phát triển như vũ bão của không gian mạng, âm mưu, thủ đoạn, phương thức phá hoại của các thế lực thù địch cũng sẽ đổi mới, ngày càng tinh vi, nham hiểm nên cần phổ biến tới quần chúng nhân dân những thủ đoạn mới của chúng để nâng cao sức đề kháng chủ động phản bác, đấu tranh với thông tin xấu, độc.

Ba là, tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Nếu các thế lực thù địch, phản động, chống đối coi đây là một mặt trận hiệu quả thì ta cũng phải coi đây là một trong những không gian cần bảo vệ và phát triển. Các hình thức tuyên truyền phải phù hợp với xu hướng, thị hiếu, có phân tích, chọn lọc và biết tiếp cận, gần gũi, thân thiện và đi vào lòng quần chúng nhân dân nhất.

Bốn là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, tập trung vào hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước trên không gian mạng phù hợp với tình hình mới và thể chế chính trị của nước ta. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng, tính thượng tôn pháp luật quốc gia sở tại của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Nguyễn Ngọc Cương (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an)

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Tin mới cập nhật

Vinh danh 26 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Vinh danh 26 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2022

CIA đang cố gắng hỗ trợ Colossal Biosciences để đưa voi ma mút trở lại

CIA đang cố gắng hỗ trợ Colossal Biosciences để đưa voi ma mút trở lại

iPhone 14 Pro Max (Mỹ) giảm còn 33 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max (Mỹ) giảm còn 33 triệu đồng

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, VNPT tung ra chương trình khuyến mãi mới

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, VNPT tung ra chương trình khuyến mãi mới

iPhone 13 Pro Max vẫn đứng đầu doanh số

iPhone 13 Pro Max vẫn đứng đầu doanh số

Scooter điện D-Fly Dragonfly và những tính năng vượt trội

Scooter điện D-Fly Dragonfly và những tính năng vượt trội

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Video xem nhiều

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.