Bài 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ “then chốt của then chốt”

Vân Hồ
09/11/2022 16:23
D

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Người cũng nhiều lần khẳng định "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".

Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng, là ngọn nguồn của người cách mạng. Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 9, tr. 354).

Văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công tác cán bộ là công tác then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và là nhân tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp”.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và đảng viên năm 2021 của Đảng ủy Công ty

Tuyển chọn, quy hoạch bài bản

Căn cứ quy định của Trung ương và Đảng ủy EVN về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng ủy EVNICT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các Quy định về công tác cán bộ trong Công ty, qua đó cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ như tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu doanh nghiệp.

Đảng ủy EVNICT rất chú trọng đến công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ theo các tiêu chí: bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện điều động, luân chuyển một số cán bộ trẻ có triển vọng vào các vị trí lãnh đạo quản lý, các vị trí chủ chốt của Công ty nhằm rèn luyện, đào tạo thử thách, qua đó đánh giá được năng lực cán bộ để lựa chọn, bố trí, luân chuyển theo kế hoạch năm.

 Đảng viên thuộc Đảng bộ EVNICT tham gia chương trình “Về nguồn” tại Cao Bằng năm 2022

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2015- 2020, Đảng ủy Công ty đã tiến hành biểu quyết giới thiệu bổ sung 03 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2013- 2015, 01 đồng chí vào UBKT Đảng ủy và giữ chức vụ chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Cho ý kiến bổ nhiệm 06 cán bộ, bổ nhiệm lại 21 cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm 07 cán bộ.

Năm 2016, 17 đồng chí được giới thiệu quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025; 03 đồng chí được giới thiệu vào chức danh Bí thư, 04 đồng chí vào chức danh Phó Bí thư, 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ; Cho ý kiến bổ nhiệm mới 07 cán bộ, giao nhiệm vụ 20 cán bộ, bổ nhiệm lại 04 cán bộ, giao nhiệm vụ lại 09 cán bộ.

Năm 2017, Đảng ủy chỉ định bổ sung 01 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT, ủy viên BCH Đảng bộ và công nhận các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên của 15 chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020; Hoàn thành quy trình đề nghị EVN bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty; Cho ý kiến bổ nhiệm mới 03 cán bộ, điều động và bổ nhiệm 03 cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm 02 cán bộ, giao nhiệm vụ mới cho 08 cán bộ, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ lại cho 32 cán bộ.

Năm 2018, Đảng bộ hoàn thành quy trình đề nghị EVN bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty, kéo dài thời hạn bổ nhiệm đối với Giám đốc Công ty, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty; Cho ý kiến bổ nhiệm 05 cán bộ; bổ nhiệm và giao nhiệm vụ lại 27 cán bộ, điều động và bổ nhiệm 02 cán bộ.

Năm 2019, Đảng ủy đề nghị Đảng ủy EVN chỉ định nhân sự tham gia BCH Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy EVNICT thay đồng chí Bí thư Đảng ủy nghỉ hưu, Đề nghị EVN phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều hành Viễn thông và Hạ tầng Công nghệ thông tin, cho ý kiến bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới 13 cán bộ, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ lại 21 cán bộ, điều động bổ nhiệm 21 cán bộ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy EVN về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020- 2025.

Trong năm 2021, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy hoạch cán bộ thuộc diện EVN, Công ty quản lý giai đoạn 2021 – 2026; kiện toàn cán bộ cấp ủy thuộc chi bộ Trung tâm Phát triển phần mềm. Cho ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng Kỹ thuật, Điều khiển tự động hóa, phòng Triển khai dịch vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm; cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức danh Phó trưởng phòng phòng Quản lý dự án, phó trưởng phòng phòng Kỹ thuật. 

EVNICT tổ chức lễ trao Quyết định luân chuyển cán bộ lãnh đạo cho đồng chí Nguyễn Hồng Nguyên- Phó Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch.

 Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từ cấp chi bộ, phạm vi quản lý toàn diện tại nơi công tác kết hợp chặt chẽ với nơi cư trú; thực hiện tiếp nhận và giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đến Đảng bộ Công ty đúng quy định. Công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài được thực hiện nghiêm túc từ việc báo cáo cấp ủy khi đi, chấp hành các quy định của Đảng khi ở nước ngoài và báo cáo kết quả khi về nước. Đến nay chưa phát hiện và có phản ánh về cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đi nước ngoài vi phạm nguyên tắc, quy định về quan hệ và tiếp xúc với người nước ngoài. Việc sinh hoạt đảng định kỳ và theo chuyên đề đã tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy EVN. Đối với công tác phát triển đảng, Đảng bộ Công ty đã thực hiện kết nạp mới 8 đảng viên và chuyển đảng chính thức cho 5 đồng chí đảng viên dự bị đạt kế hoạch năm. Nhờ đó hàng năm, Đảng bộ đạt 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đạt loại xuất sắc, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đạt loại xuất sắc, kết nạp từ 08 đến 10 đảng viên mới trong đó có trên 50% là đoàn viên, thanh niên; Các tổ chức đoàn thể đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ giỏi, công việc mới hoàn thành tốt

Những năm qua, Đảng ủy Công ty đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng công khai, dân chủ, toàn diện và chặt chẽ hơn, đảm bảo theo đúng quy định của TW và Đảng ủy EVN. Qua đánh giá, phân loại cán bộ diện Đảng ủy EVN quản lý giai đoạn 2015 đến nay, 100% cán bộ cấp ủy được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vị trí quan trọng, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đảng ủy Công ty cũng đã lãnh đạo xây dựng quy định chế độ học tập bắt buộc với từng cán bộ, trong đó chú trọng cập nhật kiến thức mới, gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng giải quyết thực tiễn để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Công ty đã cử 14 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong diện quy hoạch tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị cao cấp và trung cấp, cử 32 cán bộ quản lý và quy hoạch cấp 2, cấp 3 tham gia các khóa đào tạo cán bộ quản lý do EVN tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của EVNICT có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tại chi bộ Trung tâm Hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin trực thuộc Đảng bộ Công ty, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm. Chi bộ hiện có 01 đồng chí được cử tham gia và hoàn thành chương trình bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí đang tham gia chương trình bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị và mới chuyển công tác đến đơn vị mới, các đảng viên trong chi bộ đã được tham gia học các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công việc. Nhờ đó, mặc dù chi bộ có đặc thù là đơn vị sản xuất chính của Công ty trong các lĩnh vực điều hành toàn quốc, vận hành xử lý sự cố hệ thống viễn thông dùng  riêng, vận hành và quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và thông suốt các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin. 

Đại hội chi bộ Trung tâm hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2022- 2025.

Điểm đặc biệt của chi bộ là có những đảng viên thuộc bộ phận điều hành toàn quốc về viễn thông dùng riêng. Năng lực của bộ phận điều hành toàn quốc cũng luôn là yếu tố được Công ty chú trọng hàng đầu. Thực hiện theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác đào tạo, sát hạch và công nhận chức danh điều hành, vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, EVNICT đã liên tục tổ chức các khoá đào tạo và thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ nội bộ đối với bộ phận điều hành toàn quốc, bộ phận kỹ thuật vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng, tổ chức các chuyến công tác cho bộ phận điều hành toàn quốc tại các đơn vị điều hành cơ sở để giúp bộ phận này nắm bắt các địa bàn trên cả nước. Nhờ đó, bộ phận này đã luôn đảm bảo vận hành vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng nhằm khẳng định được vai trò cao nhất là đơn vị điều hành toàn quốc hoạt động viễn thông dùng riêng trong toàn Tập đoàn đảm bảo và phục vụ tốt công tác điều hành, sản xuất điện của EVN. Theo thống kê, độ khả dụng của các hệ thống thoại, truyền dẫn, PCM, … đều đạt trên 99,99%, độ ổn định dịch vụ đạt trên 99,99% đảm bảo các chỉ tiêu về thời gian xử lý sự cố và suất sự cố theo quy định. Kỹ sư trực điều hành toàn quốc về viễn thông dùng riêng tại EVNICT.

 Trong các năm gần đây, Trung tâm, Công ty đã tổ chức đội ngũ vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trực 24/7 tại 11 Cửa Bắc, đội vận hành hỗ trợ người dùng trong giờ và ngoài giờ hành chính đảm bảo hệ thống hạ tầng hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý điều hành của cơ quan EVN, kết nối xuyên suốt từ EVN đến các đơn vị trong toàn EVN với độ khả dụng trên 99,9%.

Nhờ đó, hàng năm chi bộ đều đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó năm 2020 có 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2021 có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại chi bộ Phòng Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Công ty có 09 đảng viên, chiếm 64% số lượng CBCNV của Phòng. Nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ là quản lý kỹ thuật, quy hoạch, tư vấn thiết kế hệ thống, quản lý chất lượng hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN; Tổ chức xây dựng các chính sách quản lý, quy trình sản xuất, quy định quản lý kỹ thuật, định mức, chỉ tiêu, tiêu chuẩn công nghệ, thông số kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, an ninh thông tin; Chủ trì các hoạt động nghiên cứu khoa học, theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá kỹ thuật....

 Đại hội chi bộ Phòng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022- 2025.

Bí thư chi bộ Lương Đình Việt cho biết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, an ninh thông tin là nhiệm vụ quan trọng nhất của chi bộ. Việc tổ chức thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh thông tin chuyên nghiệp, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược thông qua việc tự đào tạo nội bộ và tổ chức thuê đào tạo, sát hạch lấy các chứng chỉ quốc tế được chi bộ đẩy mạnh thực hiện. Đồng thời phát triển đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, an ninh thông tin.

Chi bộ thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra đánh giá định kỳ để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của nhân sự trong phòng, tạo động lực tìm hiểu, nghiên cứu khoa học trong đơn vị; Tăng cường liên kết với các đơn vị bên ngoài (tổ chức, hãng thiết bị, Trường Đại học, Viện nghiên cứu…) để nâng cao kiến thức và chia sẻ học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác khi thực hiện các dự án lớn, phức tạp. Đồng thời huy động tối đa nguồn lực hiện có trong đơn vị, sắp xếp, bố trí nhân sự, công việc hợp lý để đảm bảo hoàn thành thành tốt mọi nhiệm vụ được được giao; Tạo môi trường làm việc có tính cạnh tranh, bình đẳng và đoàn kết trong đơn vị. Bên cạnh đó, chi bộ cũng đề xuất Công ty có các chính sách đãi ngộ cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao (chuyên gia) để tránh chảy máu chất xám.

Nhờ những biện pháp trên, mặc dù các nhiệm vụ về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đều là các lĩnh vực rất mới trên bình diện quốc gia, EVN và EVNICT nói riêng; các nhiệm vụ này đòi hỏi lượng kiến thức mới và hầu hết chưa có tiền lệ trong môi trường các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt tỉ lệ 14%) trong năm 2020 và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt tỉ lệ 21%) trong năm 2021. Năm 2020, Phòng Kỹ thuật đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen EVN, 03 chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2021, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen EVN, 04 chiến sỹ thi đua cơ sở.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Pairi Daiza đặt mục tiêu có 'Bãi đỗ xe năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới'

Pairi Daiza đặt mục tiêu có 'Bãi đỗ xe năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới'

Prudential cùng Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu Chuyển dịch Năng lượng Công bằng

Prudential cùng Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu Chuyển dịch Năng lượng Công bằng

Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Sông Mây – tăng cường đảm bảo điện cho Đồng Nai

Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Sông Mây – tăng cường đảm bảo điện cho Đồng Nai

ADB ký kết gói tài trợ 107 triệu USD hỗ trợ năng lượng gió tại Việt Nam

ADB ký kết gói tài trợ 107 triệu USD hỗ trợ năng lượng gió tại Việt Nam

Trao giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2022

Trao giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2022

Mỏ kali Asia-Potash - Mỏ khai khoáng thông minh đầu tiên tại ASEAN

Mỏ kali Asia-Potash - Mỏ khai khoáng thông minh đầu tiên tại ASEAN

Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Nỗ lực di dời điểm giao chéo lưới điện 500kV phục vụ thi công cao tốc Bắc-Nam

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Nỗ lực đưa cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 về đích

Nỗ lực đưa cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 về đích

Bài 3: EVNICT hiện thực hóa khát vọng trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Bài 3: EVNICT hiện thực hóa khát vọng trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

10 tháng, EVN huy động gần 30 tỷ kWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo

10 tháng, EVN huy động gần 30 tỷ kWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Đốc thúc tiến độ thi công dự án đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn

Đốc thúc tiến độ thi công dự án đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn

Tin mới cập nhật

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Đặt trước Galaxy S23 series, tiết kiệm đến 10 triệu đồng

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Reno8 T series và Galaxy S23 series: Có gì mới?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Giải pháp nào cho sự thiếu hụt nhân sự CNTT tại Đông Nam Á?

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

Du xuân chùa Trăm Gian - Cổ tự được ba đời vua sắc phong

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

VESPA 946 phiên bản đặc biệt 'Quý Mão'

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

Triển vọng kinh doanh của Samsung có thể sẽ bị thâm hụt lớn nửa đầu năm 2023

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phong Thổ (Lai Châu): Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

Tân Niên Phú Quý - Bộ sưu tập vàng được định danh bằng công nghệ NFC

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

PV GAS PMC - Mùa đông ấm áp, Năm mới bình an

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Keysight và Qualcomm tăng tốc liên lạc mạng vệ tinh 5G

Tin đọc nhiều

EVN không để gián đoạn cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV

EVN không để gián đoạn cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV

Lần đầu tiên thay thế cáp dầu bằng cáp khô trong nhà máy thủy điện tại Việt Nam

Lần đầu tiên thay thế cáp dầu bằng cáp khô trong nhà máy thủy điện tại Việt Nam

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV mạch 3

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV mạch 3

Bản đồ kỹ thuật gió đầu tiên trên thế giới - Cẩm nang xây dựng tuabin gió tiết kiệm chi phí

Bản đồ kỹ thuật gió đầu tiên trên thế giới - Cẩm nang xây dựng tuabin gió tiết kiệm chi phí

Dự án NMTĐ Ialy mở rộng có tổng giá trị dự toán xây dựng trên 5.575 tỉ đồng

Dự án NMTĐ Ialy mở rộng có tổng giá trị dự toán xây dựng trên 5.575 tỉ đồng

PTC3: Sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra lưới điện truyền tải 220-500kV

PTC3: Sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra lưới điện truyền tải 220-500kV

EVN sẵn sàng hỗ trợ chủ đầu tư 24/24 giờ để các nhà máy điện mặt trời phát điện vận hành thương mại

EVN sẵn sàng hỗ trợ chủ đầu tư 24/24 giờ để các nhà máy điện mặt trời phát điện vận hành thương mại

Phấn đấu để khởi công Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng trong tháng 10

Phấn đấu để khởi công Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng trong tháng 10

Lần đầu giảm giá điện: EVN đã thể hiện là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội

Lần đầu giảm giá điện: EVN đã thể hiện là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội

Nghiên cứu ứng dụng bơm cột nước thấp phục vụ đổ ải

Nghiên cứu ứng dụng bơm cột nước thấp phục vụ đổ ải

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019