Ban lãnh đạo Coteccons bị chính cổ đông The8th tố cáo

Đức Thuận
10/06/2020 14:30
D

Mới đây, The 8th Pte Ltd (The8th), một công ty có trụ sở tại Singapore và là một trong những cổ đông lớn khác của Coteccons (CTD) đã có thư gửi tới HĐQT của Coteccons yêu cầu bãi nhiệm cả Chủ tịch lẫn Tổng giám đốc công ty này.    

(Ảnh minh họa)

The 8th Pte Ltd, một công ty có trụ sở tại Singapore và là một trong những cổ đông lớn nắm giữ 10,42% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Coteccons.

Mới đây công ty này đã gửi thư tới HĐQT của Coteccons để yêu cầu đưa thêm những vấn đề sau đây vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Coteccons, dự kiến được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2020:

- Bãi nhiệm tư cách là thành viên Hội đồng quản trị của Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương.

- Bãi nhiệm tư cách là thành viên Hội đồng quản trị của Coteccons của ông Nguyễn Sỹ Công.

Đồng thời, các nội dung bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ trên phải được công bố công khai đến tất cả cổ đông và được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại ĐIều lệ và Luật doanh nghiệp vào trước ngày 15/6/2020.

The 8th Pte Ltd cũng yêu cầu Chủ tịch và Đại diện pháp luật của Coteccons mời đại diện các cơ quan thẩm quyền có liên quan bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM tới tham dự và giám sát cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để đảm bảo ĐHĐCĐ sẽ được tiến hành công bằng, minh bạch và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

"Đây là quyền của chúng tôi với tư cách là cổ đông nắm giữ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng liên tiếp hoặc dài hơn được quy định tại Điều 138.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 17.4 của Điều lệ Coteccons", thông cáo viết.

Lí do yêu cầu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của Coteccons

Về lí do yêu cầu cầu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của Coteccons, nguyên văn thông tin được gửi từ đơn vị hỗ trợ truyền thông cho nhóm cổ đông The 8th Pte Ltd viết như sau:

"Trước khi đầu tư vào quí III/2019, chúng tôi đã thực hiện các phân tích đầu tư, gồm cả các cuộc trao đổi tiếp xúc với rất nhiều bên liên quan như một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, các khách hàng, ngân hàng, kế toán, luật sư, tư vấn, môi giới và nhiều cổ đông hiện hữu khác của Coteccons.

Chúng tôi tin rằng kết quả hoạt động của Coteccons thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng thực sự của Coteccons và giá cổ phiếu thể hiện cơ hội đầu tư giá trị rất tốt cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Vấn đề lớn nhất hiện đang làm xói mòn Coteccons là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Một số công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam đã nêu rõ vấn đề xung đột lợi ích và các giao dịch của các bên có liên quan tại Coteccons là cơ sở cho khuyến nghị “Bán” cổ phiếu Coteccons trong năm 2019.

Chúng tôi là một công ty nắm giữ các khoản đầu tư tài chính và không có ý định thâu tóm để trực tiếp quản lý bất kỳ doanh nghiệp nào. Chúng tôi đã quyết định đầu tư vào Coteccons vào quí III/2019, trước khi dịch COVID-19 xảy ra, bởi vì chúng tôi tin rằng mặc dù có nhiều lợi ích đáng ra thuộc về Coteccons đang bị mất vào tay các công ty khác trong cái được gọi là “Coteccons Group” là những công ty có cổ phần của một số người trong ban lãnh đạo hiện nay của Coteccons, vấn đề này có thể được giải quyết khi Coteccons có một đội ngũ quản lí chuyên nghiệp, không có bất kì xung đột lợi ích nào và hoạt động minh bạch.

Vì vậy, dù chúng tôi không có ý định tiếp quản bất kì công ty nào, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ quyền của mình với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng của Coteccons.

Chúng tôi rất tôn trọng những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh thông qua nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó có việc xuất bản Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất của Việt Nam vào tháng 8 năm 2019 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (“SSC”) và Công ty tài chính quốc tế (“IFC”).

Mặc dù vậy, các nguồn tin đại chúng đã cho thấy vấn đề xung đột lợi ích của các lãnh đạo của Coteccons đi ngược lại hoàn toàn với hầu hết các nguyên tắc quản trị được nêu trong các hướng dẫn của bộ nguyên tắc nói trên.

Các vi phạm liên tục trong vấn đề quản trị doanh nghiệp của lãnh đạo Coteccons đã gây ra tổn thất đáng kể cho Coteccons và các cổ đông của công ty khi doanh thu và lợi nhuận tiềm năng bị chuyển vào các công ty khác do một số lãnh đạo Coteccons sở hữu và kiểm soát.

Các vi phạm đó của một số thành viên quản lý cấp cao của Coteccons cần phải được xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật bao gồm cả việc xử lí hình sự đối với các hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Mặc dù các nguồn tin hiện nay về hoạt động của Coteccons Group đã đủ để đặt câu hỏi về hành vi của ban lãnh đạo Coteccons, điều quan trọng là các hoạt động của Coteccons phải được kiểm tra độc lập bởi các tổ chức chuyên nghiệp được chỉ định bởi cổ đông hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Ban lãnh đạo hiện nay của Coteccons không thể đơn phương từ chối trách nhiệm pháp lí của mình trong khi đồng thời ngăn chặn mọi yêu cầu của các cổ đông về việc thực hiện kiểm toán độc lập các hoạt động kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.

Việc ban lãnh đạo Coteccons liên tục cản trở hoạt động của Ban Kiểm soát, những người được cổ đông của Coteccons bầu ra để giám sát Hội đồng Quản trị và kiểm soát các hoạt động điều hành hàng ngày của Coteccons, và từ chối việc tiến hành kiểm tra và kiểm toán độc lập đặc biệt do các cổ đông của Coteccons yêu cầu, chỉ có thể gây thêm nhiều lo ngại cho các cổ đông của Coteccons và các cơ quan chức năng.

Mặc dù các báo cáo tài chính của Coteccons đã được kiểm toán bởi một trong các công ty kiểm toán thuộc Big 4 tại Việt Nam, nhưng phạm vi kiểm toán đó chỉ giới hạn ở ý kiến của kiểm toán viên rằng liệu “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lí, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn” tại ngày báo cáo.

Phạm vi trách nhiệm của kiểm toán viên không bao gồm việc đưa ra ý kiến kiểm toán độc lập về các vấn đề quản trị doanh nghiệp hoặc xung đột lợi ích của một số thành viên lãnh đạo chủ chốt của Coteccons. Trách nhiệm đó thuộc về Ban Kiểm soát của Coteccons và Ban Kiểm toán Nội bộ, tuy nhiên cả Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán Nội bộ của Coteccons đều bị ban lãnh đạo hiện tại của Coteccons cản trở hoàn toàn khiến cho họ khó có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi cũng đặt câu hỏi về vai trò của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Coteccons và các động thái cần thiết của họ trong việc “ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban Điều hành, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau của công ty” theo Điều 3.2.1 của Bộ Nguyên Tắc Quản trị Công Ty Theo Thông Lệ Tốt Nhất của Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem Pte. Ltd. để bảo vệ Coteccons trước các hành vi tham nhũng trong quản lí và điều hành của một số lãnh đạo cao cấp hiện nay của Coteccons và hi vọng các cổ đông khác của Coteccons sẽ cùng chúng tôi thực hiện các quyền cổ đông của mình và, yêu cầu một đội ngũ quản lí chỉ làm việc vì lợi ích tốt nhất của Coteccons và bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các cổ đông của Coteccons.

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhanh chóng điều tra các khiếu nại của các cổ đông về các hành vi vi phạm nghiêm trọng bao gồm cả các hành vi tham nhũng của một số cán bộ quản lí cấp cao của Ban lãnh đạo hiện tại của Coteccons để đảm bảo các cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình một cách công bằng tại cả ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 30/6/2020 và ĐHĐCĐ bất thường do Kustocem Pte. Ltd thay mặt Coteccons tổ chức được dự kiến diễn ra vào ngày 13/7/2020.

Từ những vấn đề nêu trên chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Quản Trị của Coteccons có nghĩa vụ phải bổ sung trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên việc bãi nhiệm tư cách là thành viên Hội đồng quản trị của Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công để ĐHĐCĐ của Coteccons quyết định về vấn đề này.

Các nội dung bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ này được công bố công khai đến tất cả cổ đông và được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại ĐIều lệ và Luật doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 15/6/2020", nội dung thông cáo viết.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương Phòng giao dịch Lê Đại Hành, TP Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương Phòng giao dịch Lê Đại Hành, TP Hồ Chí Minh 

Garmin Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam

Garmin Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam

Mobile Money - Bước đi đúng hướng trên hành trình số hóa ngành tài chính

Mobile Money - Bước đi đúng hướng trên hành trình số hóa ngành tài chính

Visa tăng cường hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ

Visa tăng cường hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ

Giá thành sản xuất điện tăng, EVN gánh lỗ nặng trong năm 2023

Giá thành sản xuất điện tăng, EVN gánh lỗ nặng trong năm 2023

 Cổ phiếu MWG giảm sâu, vốn hóa thị trường giảm gần 29.000 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG giảm sâu, vốn hóa thị trường giảm gần 29.000 tỷ đồng

Hợp tác hỗ trợ Ngân hàng số tại Việt Nam

Hợp tác hỗ trợ Ngân hàng số tại Việt Nam

MoMo lên tiếng về sự cố và cảnh báo về nạn tin giả

MoMo lên tiếng về sự cố và cảnh báo về nạn tin giả

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt”  

Visa tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt”  

Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định tiếp tục tăng lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định tiếp tục tăng lãi suất

Thanh toán không tiền mặt và những dấu ấn đáng chú ý tại Việt Nam

Thanh toán không tiền mặt và những dấu ấn đáng chú ý tại Việt Nam

Các ngân hàng tăng vốn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống

Các ngân hàng tăng vốn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống

Tin mới cập nhật

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Lễ tốt nghiệp 'Hành trình hạnh phúc' khóa 2 năm 2023 cho học viên Nghị Lực Sống

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Tại sao mống mắt được thu thập làm dữ liệu căn cước

Tại sao mống mắt được thu thập làm dữ liệu căn cước

ezCloud tham dự Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

ezCloud tham dự Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Bosch tổ chức thành công sự kiện 'Future Orientation'

Bosch tổ chức thành công sự kiện 'Future Orientation'

Visa đồng hành cùng Base tại sự kiện Base SaaS Day 2023

Visa đồng hành cùng Base tại sự kiện Base SaaS Day 2023

Hitachi Energy khánh thành nhà máy biến áp hiện đại tại Bắc Ninh

Hitachi Energy khánh thành nhà máy biến áp hiện đại tại Bắc Ninh

'Năm mới phải tới - ASUS mới, mở hành trình mới'

'Năm mới phải tới - ASUS mới, mở hành trình mới'

Phát triển thương mại điện tử Việt Nam bền vững

Phát triển thương mại điện tử Việt Nam bền vững

JBL Authentics 200: món quà đậm chất cổ điển

JBL Authentics 200: món quà đậm chất cổ điển

'Thủ phủ công nghiệp' Bắc Ninh ước tính tăng trưởng âm, hiếm thấy sau chục năm

'Thủ phủ công nghiệp' Bắc Ninh ước tính tăng trưởng âm, hiếm thấy sau chục năm

Baemin và hành trình chấm dứt trên thị trường Việt Nam

Baemin và hành trình chấm dứt trên thị trường Việt Nam

Tin đọc nhiều

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương Phòng giao dịch Lê Đại Hành, TP Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương Phòng giao dịch Lê Đại Hành, TP Hồ Chí Minh 

Garmin Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam

Garmin Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam

Mobile Money - Bước đi đúng hướng trên hành trình số hóa ngành tài chính

Mobile Money - Bước đi đúng hướng trên hành trình số hóa ngành tài chính

Visa tăng cường hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ

Visa tăng cường hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ

Chứng khoán phiên sáng 25/11: Những dự báo về "hồi kết" của đại dịch đã đẩy VN-Index vượt mốc 1 nghìn điểm

Chứng khoán phiên sáng 25/11: Những dự báo về "hồi kết" của đại dịch đã đẩy VN-Index vượt mốc 1 nghìn điểm

Ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của BII bị xử phạt do báo cáo giao dịch không chính xác

Ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của BII bị xử phạt do báo cáo giao dịch không chính xác

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Mừng mùa lễ hội năm 2019 "bạt ngàn" khuyến mại thu hút người dùng

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng 12?

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

Xả mạnh VHM, VRE, VN-Index giảm sang phiên thứ hai

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm phiên 1/10

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019