Đà Nẵng hướng tới 100% người dân được hưởng lợi từ chuyển đổi số Y tế

Đào Công
19/04/2022 21:50
D

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã đặt mục tiêu trọng tâm 100% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trong năm 2022.

Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Theo đó, ngày 13-4-2022, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2022 cần có sự chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố; phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương triển khai thực hiện từng nhiệm vụ tạo sự thống nhất, chuyển biến mạnh mẽ, làm cơ sở hướng đến hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và Đề án Chuyển đổi số thành phố đặt ra đến năm 2025.

Một số mục tiêu trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 gồm: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 85%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 65%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 12%; tỷ trọng công nghiệp ICT trong GRDP đạt 8,7%%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh đạt gần 100%; phủ sóng dịch vụ 5G đạt 20%; tỷ lệ người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân đạt 100%; tỷ lệ trường học triển khai thanh toán học phí trực tuyến không dùng tiền mặt đạt 100%; tỷ lệ nhân lực công nghệ số trong lực lượng lao động đạt 4,5%...

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Bệnh Viện Đà Nẵng

Để thực hiện những mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp như phối hợp triển khai, sử dụng hiệu quả các nền tảng số chuyên ngành quy mô quốc gia do các Bộ chủ trì; thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo/Tổ công tác Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã; thành lập Tổ công nghệ cộng đồng; tăng cường tuyên truyền phổ biến các bài học kinh nghiệm, mô hình, câu chuyện điển hình, tiêu biểu về chuyển đối số; công bố công khai các nhu cầu, bài toán chuyển đổi số của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức phát động thi đua chuyển đổi số theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 10-12-2021; tổng kết, vinh danh, khen thưởng các doanh nghiệp điển hình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhân dịp Ngày chuyển đổi số thành phố 28-8. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách tài chính, như phí sử dụng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính; phí dịch vụ bưu chính công ích... để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ số của chính quyền.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm thành phần hồ sơ nộp thông qua sử đụng dữ liệu số và công nghệ số, như sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm, hộ tịch... Phát triển hạ tầng mạng di động 5G tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm và các khu vực trung tâm, trọng điểm trên địa bàn thành phố; đảm bảo đến cuối năm 2022, tối thiểu 20% khu vực dân cư thành phố phủ sóng và cung cấp dịch vụ 5G.

Triển khai đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung giới thiệu, phổ cập kiến thức về chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng số phù hợp trong các cấp học phổ thông; thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng Trung tâm IOC tại Trung tâm hành chính thành phố và các quận huyện; xây dựng Đề án tổ chức, vận hành Trung tâm IOC phục vụ chính quyển đô thị; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm IOC.

Triển khai sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin Báo cáo điện tử thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực sử dụng, nhập liệu; hỗ trợ công tác tổng hợp, thống kê, giảm báo cáo giấy, tăng cường sử dụng số liệu theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Triển khai Đề án tổ chức cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu (ban hành tại Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 16-12-2020); bảo đảm đến cuối năm 2022 có ít nhất 30% dịch vụ sự nghiệp được triển khai trực tuyến trên cổng Dịch vụ công thành phố.

Đồng thời, xây đựng Đề án khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng sản xuất thông minh và thí điểm nhà máy thông minh trong một số ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố. Đến hết năm 2022 hoàn thành xây dựng Đề án, tổ chức công bố kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng sản xuất thông minh tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố; công bố kết quả thí điểm mô hình nhà máy thông minh tại một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Triển khai thí điểm Thẻ du lịch thông minh, tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực khôi phục và phát triển ngành du lịch trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt dịch COVID-I9. Tiếp tục phát triển Hệ thống quản lý, giám sát đỗ xe thông minh, quản lý thu phí đỗ xe, phát hiện, xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm đậu đỗ xe ô tô qua camera giám sát. Thí điểm triển khai phương thức thanh toán trực tuyến Mobile Money cho ứng dụng thu phí đỗ xe. Tiếp tục rà soát mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Y tế, áp dụng trong khám chữa bệnh và cung cấp thông tin cho người dân.

Thành phố Đà Nẵng giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố năm 2022 và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức các phiên họp Ban Chỉ đạo để rà soát tiến độ triển khai, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng là cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, tham mưu tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Sở Kế hoạch vả Đầu tư, Tổng Cục Thống kê và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc tính giá trị kinh tế số theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vưởng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch và phối hợp với các ngành, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND thành phố xem xét, quyết định.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viện chức, các doanh nghiệp, người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, định kỳ báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) tiến độ thực hiện trước ngày 30 tháng cuối cùng của từng quý và ngày 15-12-2022. 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định; đồng thời chủ động huy động các nguồn kinh phí khác như ODA, xã hội hóa… để thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ theo dõi, đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và kết quả triển khai chuyển đổi số của ngành, địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

CV xin việc của Bill Gates tiết lộ nhiều thông tin ít người biết về ông

CV xin việc của Bill Gates tiết lộ nhiều thông tin ít người biết về ông

Quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

VTV tạm dừng phát phim, chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh?

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Trung Quốc dự thảo quy tắc mới về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Bão số 1 năm 2022 có thể mạnh thêm trong ít giờ tới

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển đông có thể sẽ mạnh lên thành bão số 1 trước khu vào Việt Nam

Tin mới cập nhật

Google I/O Extended Hanoi 2022 - Ngày hội công nghệ và kết nối

Google I/O Extended Hanoi 2022 - Ngày hội công nghệ và kết nối

POCO X4 GT bứt phá tốc độ, thông số kỹ thuật và giá bán

POCO X4 GT bứt phá tốc độ, thông số kỹ thuật và giá bán

Toyota Concert đã trở lại

Toyota Concert đã trở lại

ASANZO lấn sân sang thị trường đèn LED

ASANZO lấn sân sang thị trường đèn LED

Đánh giá Huawei Watch Fit 2 đồng hồ nghe gọi, giá 2.95 triệu

Đánh giá Huawei Watch Fit 2 đồng hồ nghe gọi, giá 2.95 triệu

Hàng triệu người dùng Chrome đang gặp nguy hiểm

Hàng triệu người dùng Chrome đang gặp nguy hiểm

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

Tây Ban Nha: Làng cổ 1,3 nghìn năm tuổi có thể bị bỏ hoang vì suy giảm dân số

Tây Ban Nha: Làng cổ 1,3 nghìn năm tuổi có thể bị bỏ hoang vì suy giảm dân số

Những quy chế cần tránh để thí sinh thi tốt nghiệp THPT không bị trừ điểm

Những quy chế cần tránh để thí sinh thi tốt nghiệp THPT không bị trừ điểm

VHM không còn là chủ sở hữu toà nhà cao nhất Việt Nam

VHM không còn là chủ sở hữu toà nhà cao nhất Việt Nam

Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường

Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường

Tin đọc nhiều

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

Phụ huynh vui mừng trước đề xuất miễn học phí bậc THCS

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

CSGT TP HCM đến từng nhà hàng tuyên truyền 'đã uống rượu bia không lái xe'

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Xác thực thông tin thuê bao để giải quyết dứt điểm tình trạng dùng SIM rác, nặc danh

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

Bi kịch của những người không hiểu về rủi ro của tiền số

CV xin việc của Bill Gates tiết lộ nhiều thông tin ít người biết về ông

CV xin việc của Bill Gates tiết lộ nhiều thông tin ít người biết về ông

Quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Nguy cơ trẻ em cài đặt ứng dụng không có giám sát

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD gắn chip

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON

Video xem nhiều

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.