Giải pháp hệ thống Truyền hình Hội nghị phục vụ cho các cơ quan nhà nước

Hải Nguyên
28/07/2019 00:13
D

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó định hướng các cơ quan nhà nước tăng cường họp trực tuyến, quy định họp trực tuyến cho một số dạng hội họp, mở rộng phạm vi họp trực tuyến từ trung ương đến toàn bộ cơ quan nhà nước các cấp, giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương với nhau.

1. Sở cứ và các nguyên tắc chung

Trong những năm gần đây, chủ trương cái cách hành chính, nâng cao hiệu quả nền công vụ được các cơ quan Đảng, Chính phủ triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đa dạng. Một trong những giải pháp đang được triển khai hiệu quả là áp dụng hình thức họp trực tuyến, tận dụng ưu điểm kết nối được nhiều người, ở mọi địa điểm cùng lúc, xóa bỏ khoảng cách địa lý, cuộc họp diễn ra nhanh chóng, rút ngắn thời gian và hạn chế những sự cố trong quá trình di chuyển, tiết kiệm chi phí tối đa cho mỗi lần tổ chức cuộc họp. Hiện nay, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có hệ thống họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp tỉnh, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hệ thống họp trực tuyến đến các đầu mối trong phạm vi quản lý.

Trong hệ thống cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó định hướng các cơ quan nhà nước tăng cường họp trực tuyến, quy định họp trực tuyến cho một số dạng hội họp, mở rộng phạm vi họp trực tuyến từ trung ương đến toàn bộ cơ quan nhà nước các cấp, giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương với nhau.

Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) được quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, đó là “có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp”.

Dựa trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí, hiệu quả, Cục Bưu điện Trung ương (Cục BĐTW) đề xuất giải pháp tận dụng, kiện toàn các hệ thống họp trực tuyến sẵn có tại Chính phủ và các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Lấy hệ thống truyền hình trực tuyến của Chính phủ làm hạ tầng cơ sở, kết nối các hệ thống tại bộ, ngành, địa phương để phục vụ các yêu cầu họp đa dạng. Bên cạnh đó, để tăng cường chất lượng họp trực tuyến, Cục BĐTW đề xuất ban hành các quy chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị tuân thủ các quy định về phòng họp tại các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống truyền hình hội nghị (THHN) do Cục BĐTW làm chủ dịch vụ hiện nay đã triển khai đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và 63 tỉnh/thành phố; Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng; các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Cơ sở của đề xuất lấy hệ thống họp trực tuyến của Chính phủ làm nền tảng:

Những năm qua, hệ thống THHN do Cục BĐTW chủ trì điều hành cung cấp dịch vụ đã phục vụ hàng trăm phiên họp trực tuyến lớn nhỏ của các cơ quan Đảng và Nhà nước (theo số liệu thống kê Cục BĐTW đã phục vụ: năm 2016: 182 phiên, năm 2017: 124 phiên, năm 2018: 100 phiên). Trong đó bao gồm các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố; các phiên họp của Văn phòng Quốc hội với Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố; các phiên họp giao ban của các đồng chí lãnh đạo cấp cao với các Ban của Đảng; các buổi họp giao ban trực tuyến của các Bộ, Ban, Ngành với các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống kết nối trên hạ tầng truyền dẫn mạng TSLCD với băng thông được đảm bảo, độ dự phòng cao, hệ thống điều khiển dự phòng kép, độ khả dụng đạt 99,91%.

Với chất lượng và tính ổn định cao, hệ thống của Chính phủ hoàn toàn đáp ứng được vai trò là hạ tầng cơ sở. Mặt khác, Chính phủ là cơ quan cao nhất trong hệ thống cơ quan Nhà nước, hoạt động điều hành của Chính phủ cần linh hoạt từ trung ương đến 4 cấp.

Các nguyên tắc khác:

 • Các hệ thống, đường truyền, trang thiết bị, phòng họp kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị của Chính phủ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu về vận hành, quản lý, đảm bảo an toàn thông tin.
 • Hệ thống mạng, đường truyền quy định là mạng TSLCD cấp I và cấp
 • Trong một số trường hợp, Bộ TT&TT có thể huy động hạ tầng, nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ.

2. Các mô hình hệ thống hội nghị trực tuyến và quy định:

Mô hình 1: Các hệ thống THHN kết nối vào hệ thống phục vụ Chính phủ. Với hệ thống này thì các quy chuẩn, quy định của hệ thống bắt buộc tuân thủ theo các quy định trong văn bản hướng dẫn.

Mô hình 2: Các hệ thống THHN khác (không kết nối vào hệ thống của Chính phủ) phục vụ cho các cơ quan Nhà nước. Với hệ thống này thì các quy chuẩn, quy định của hệ thống được khuyến nghị tuân thủ các nội dung văn bản hướng dẫn.

2.1.  Mô hình 1 gồm 2 kịch bản:

2.1.2 Kịch bản 1: Kết nối hệ thống phục vụ các cuộc họp của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh/thành phố

Các quy định cụ thể

 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD cấp I, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.

 • Sử dụng MCU do Cục BĐTW vận hành, điều khiển phiên họp.

 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do đơn vị tự trang bị (hoặc thuê) đảm bảo tuân thủ theo các quy định, yêu cầu kỹ thuật.

 • Quản lý vận hành hệ thống: Cục BĐTW chủ trì điều hành, CBKT các điểm cầu Bộ, UBND Tỉnh/ TP phối hợp.

2.1.2 Kịch bản 2: Kết nối hệ thống phục vụ các cuộc họp của Chính phủ với các UBND các tỉnh/thành phố, UBND các huyện/xã

Các quy định cụ thể

 • Cục BĐTW chủ trì điều hành cung cấp dịch vụ, bao gồm: CBKT Cục BĐTW chủ trì điều hành tại điểm cầu chính, CBKT các điểm cầu Bộ, UBND Tỉnh/ TP, UBND huyện/xã phối hợp.
 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD cấp I và cấp II, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.
 • MCU trên mạng TSLCD cấp I do Cục BĐTW cung cấp, MCU trên mạng TSLCD cấp II do tỉnh/thành phố trang bị (nếu có).
 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do tỉnh/thành phố tự trang bị (hoặc thuê) đảm bảo tuân thủ theo các quy định, yêu cầu kỹ thuật.

2.2. Mô hình 2:

2.1.1 Kịch bản 1: Kết nối phục vụ các cuộc họp trong nội bộ các tỉnh/thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (không kết nối vào hệ thống THHN của Chính phủ)

Các quy định cụ thể

 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.

 • MCU, phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do các tỉnh/ thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tự trang bị.

 • Quản lý vận hành hệ thống: Tỉnh/thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tự thực hiện.

2.2.2 Kịch bản 2: Kết nối phục vụ các cuộc họp giữa các tỉnh/thành phố (không kết nối vào hệ thống THHN của Chính phủ)

Các quy định cụ thể

 • Hạ tầng mạng cho hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ cuộc họp phải qua mạng TSLCD cấp I và mạng TSLCD cấp II.
 • MCU do tỉnh/thành phố tự trang bị hoặc sử dụng MCU của Cục BĐTW.
 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do tỉnh/thành phố tự trang bị.

3. Quy chuẩn phòng họp: đề xuất quy chuẩn cho 3 loại phòng họp phổ biến:

 • Loại Phòng họp tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các TTP;
 • Loại Phòng họp cho các huyện;
 • Loại Phòng họp tại các xã, phường.

Nội dung mỗi quy chuẩn (phụ lục kèm theo):

 • Các yêu cầu về đường truyền.
 • Quy chuẩn thiết kế phòng họp, bao gồm: nguyên tắc bố trí nội thất, yêu cầu về thiết bị truyền hình, hình ảnh, âm thanh.
 • Các yêu cầu về quản lý, vận hành thiết bị cho phòng họp.

4. Tổ chức thực hiện

Cục BĐTW đề xuất kế hoạch thực hiện tiếp theo, hoàn thành trong Quý I năm 2019:

- Khảo sát, đánh giá, kiểm duyệt chất lượng các hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phòng họp của các Bộ ngành, địa phương để tổng hợp, lập danh sách các hệ thống đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị của Chính phủ.

 • Xây dựng các quy trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan để phục vụ các phiên họp phục vụ Chính phủ.

 • Đề xuất tổ chức đào tạo, hướng dẫn CBKT quản lý, vận hành hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ Chính phủ theo định kỳ hàng năm.

 • Trình Bộ TT&TT ban hành văn bản hướng dẫn Khoản 1, Điều 32, QĐ 45/ QĐ-TTg.

Nếu giải pháp được triển khai thành công, hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ linh hoạt, hiệu quả, tiết giảm chi phí, đồng thời chất lượng họp trực tuyến sẽ được nâng cao.

PHỤ LỤC QUY CHUẨN CÁC PHÒNG HỌP

1. Các loại phòng họp thực hiện quy chuẩn, bao gồm 03 loại như sau:

 • Loại phòng họp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh/thành phố.

 • Loại phòng họp tại các huyện.

 • Loại phòng họp tại xã phường.

2. Quy chuẩn chi tiết cho các loại phòng họp: Các loại phòng họp tuân thủ theo các quy định cơ bản nêu ở bên dưới, với mỗi loại phòng họp có thêm các quy định chi tiết riêng:

 • Yêu cầu về đường truyền:

+ Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I, cấp II để kết nối. Thực hiện chia mạng riêng ảo (VPN) cho dịch vụ truyền hình hội nghị tách biệt với các phân hệ mạng khác.

+ Có băng thông tối thiểu 2Mbps dành riêng cho dịch vụ hội nghị truyền hình.

+ Tuân thủ các yêu cầu về kết nối trên mạng TSLCD.

 • Yêu cầu về tiêu chuẩn phòng họp

+ Bố trí phòng họp trực tuyến:

 • Các tiêu chuẩn về tổ chức, bố trí phòng hội nghị như có cách âm, vị trí của người tham gia hội nghị trong tầm kiểm soát của camera và tầm thu của micro; vị trí đặt thiết bị hội nghị truyền hình, thiết bị hiển thị (tivi, máy chiếu), camera phù hợp theo cách bố trí phòng họp theo hình chữ U hay hình lớp học.

 • Tiêu chuẩn về hệ thống ánh sáng: Các tiêu chuẩn về cường độ ánh sáng trong phòng, bố trí ánh sáng đèn đối với camera, bố trí đón ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ.

+ Yêu cầu thiết bị truyền hình hội nghị VCS: Cần phải có chất lượng hình ảnh cao, trung thực, sắc nét, tuân thủ theo các thông số kỹ thuật về video, âm thanh, camera, cổng kết nối, bao gồm các thông số cơ bản sau:

 • Hỗ trợ các chuẩn giao thức truyền thông H.323, SIP

 • Hỗ trợ chuẩn mã hoá H.233, H.234, H.235

 • Độ phân giải: Tối thiểu hỗ trợ 720p (ưu tiên các dòng sản phẩm hỗ trợ công nghệ FullHD, 4K)

 • Hỗ trợ trình diễn số liệu theo chuẩn H.239

+ Yêu cầu về thiết bị hiển thị: Yêu cầu số lượng màn hình tối thiểu là 2, độ phân giải tối thiểu HD720p, hỗ trợ giao diện cổng đầu vào kết nối HDMI, Component.

+ Yêu cầu về âm thanh: Đầy đủ các thành phần micro, loa, amply, thiết bị trộn tín hiệu, bộ lọc nhiễu.

 • Yêu cầu về quản lý, vận hành thiết bị cho cuộc họp:

+ Yêu cầu về cán bộ kỹ thuật trực vận hành trong thời gian họp: có nhiều kinh nghiệm phục vụ các phiên họp trực tuyến, có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt.

+ Yêu cầu về vận hành cho phòng họp hội nghị truyền hình: Thực hiện đúng các quy định, quy trình tổ chức, phục vụ đã ban hành. 

Trần Duy Ninh

Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT

Trích bài tham luận của ông Trần Duy Ninh - Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/01/2019.

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Rộ lên "Thử thách Muối" trên Tiktok có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Rộ lên "Thử thách Muối" trên Tiktok có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

IoT với các số ứng dụng và tiềm năng phát triển

IoT với các số ứng dụng và tiềm năng phát triển

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Năm 2019 nhìn lại của ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam

Năm 2019 nhìn lại của ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Công nghệ Nano-Bioreacter hoạt động thế nào?

Công nghệ Nano-Bioreacter hoạt động thế nào?

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam Góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam Góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia

Tin mới cập nhật

SEOquake: Công cụ check nội dung, website chuẩn SEO

SEOquake: Công cụ check nội dung, website chuẩn SEO

Giao dịch online đảm bảo giảm thiểu tiếp xúc xã hội thời COVID-19

Giao dịch online đảm bảo giảm thiểu tiếp xúc xã hội thời COVID-19

Robot diệt virus bằng tia cực tím

Robot diệt virus bằng tia cực tím

Biện pháp bảo vệ thông tin an toàn khi làm việc trực tuyến

Biện pháp bảo vệ thông tin an toàn khi làm việc trực tuyến

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Đỉnh dịch tại Mỹ sẽ diễn ra trong tuần tới

Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Đỉnh dịch tại Mỹ sẽ diễn ra trong tuần tới

Mở điểm bán hàng mới đảm bảo nguồn cung cho hoạt động "giãn cách xã hội"

Mở điểm bán hàng mới đảm bảo nguồn cung cho hoạt động "giãn cách xã hội"

Dự báo giá vàng ngày 6/4: Giữ vững mốc

Dự báo giá vàng ngày 6/4: Giữ vững mốc

Hà Nội: 40 nghìn giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập bị cắt giảm lương

Hà Nội: 40 nghìn giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập bị cắt giảm lương

Bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết tại Hà Nội

Bị phạt vì ra đường không có lý do cần thiết tại Hà Nội

Khối ngoại rút ròng hơn 10 nghìn tỉ đồng trên toàn thị trường

Khối ngoại rút ròng hơn 10 nghìn tỉ đồng trên toàn thị trường

Microsoft đổi tên Office 365 thành Microsoft 365, thêm nhiều tính năng mớ

Microsoft đổi tên Office 365 thành Microsoft 365, thêm nhiều tính năng mớ

Tác hại khôn lường khi trẻ nhỏ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị số

Tác hại khôn lường khi trẻ nhỏ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị số

Tin đọc nhiều

Rộ lên "Thử thách Muối" trên Tiktok có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Rộ lên "Thử thách Muối" trên Tiktok có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Công nghệ Nano-Bioreacter hoạt động thế nào?

Công nghệ Nano-Bioreacter hoạt động thế nào?

Video xem nhiều

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Suzuki Ciaz 2020 ra mắt tại Thái Lan, người Việt "đỏ mắt" đón chờ

Suzuki Ciaz 2020 ra mắt tại Thái Lan, người Việt "đỏ mắt" đón chờ

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

IoT với các số ứng dụng và tiềm năng phát triển

IoT với các số ứng dụng và tiềm năng phát triển

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Việt Nam thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt nam

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Năm 2019 nhìn lại của ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam

Năm 2019 nhìn lại của ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cybertruck ra mắt lỗi vẫn nhận được gần 150.000 đơn đặt hàng

Cybertruck ra mắt lỗi vẫn nhận được gần 150.000 đơn đặt hàng

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Chủ tịch JEBO: Sẽ đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây
03/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
Hai chủ sở hữu “khủng” của Nước sạch Sông Đà bị ảnh hưởng, cổ phiếu tụt giảm
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
iOS 13: Những trải nghiệm đầu tiên sau khi cài đặt bản chính thức được Apple công bố
20/09/2019
An Giang: Rộn ràng lễ hội đua bò vùng bảy núi chùa Rô
18/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Thủ tướng Mahathir Mohamad: 'Xe đẹp, khoẻ nhưng tiếc mới được lái 100km/h'
28/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC đổi tên thành PVOIL Cup, khai mạc ngày 28/9/2019
21/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
VNPT xin triển khai thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 9/2019
12/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng hoá đơn điện tử
23/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó