Giải pháp hệ thống Truyền hình Hội nghị phục vụ cho các cơ quan nhà nước

Hải Nguyên
28/07/2019 00:13
D

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó định hướng các cơ quan nhà nước tăng cường họp trực tuyến, quy định họp trực tuyến cho một số dạng hội họp, mở rộng phạm vi họp trực tuyến từ trung ương đến toàn bộ cơ quan nhà nước các cấp, giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương với nhau.

1. Sở cứ và các nguyên tắc chung

Trong những năm gần đây, chủ trương cái cách hành chính, nâng cao hiệu quả nền công vụ được các cơ quan Đảng, Chính phủ triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đa dạng. Một trong những giải pháp đang được triển khai hiệu quả là áp dụng hình thức họp trực tuyến, tận dụng ưu điểm kết nối được nhiều người, ở mọi địa điểm cùng lúc, xóa bỏ khoảng cách địa lý, cuộc họp diễn ra nhanh chóng, rút ngắn thời gian và hạn chế những sự cố trong quá trình di chuyển, tiết kiệm chi phí tối đa cho mỗi lần tổ chức cuộc họp. Hiện nay, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có hệ thống họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp tỉnh, nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hệ thống họp trực tuyến đến các đầu mối trong phạm vi quản lý.

Trong hệ thống cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, trong đó định hướng các cơ quan nhà nước tăng cường họp trực tuyến, quy định họp trực tuyến cho một số dạng hội họp, mở rộng phạm vi họp trực tuyến từ trung ương đến toàn bộ cơ quan nhà nước các cấp, giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương với nhau.

Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) được quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, đó là “có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp”.

Dựa trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí, hiệu quả, Cục Bưu điện Trung ương (Cục BĐTW) đề xuất giải pháp tận dụng, kiện toàn các hệ thống họp trực tuyến sẵn có tại Chính phủ và các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Lấy hệ thống truyền hình trực tuyến của Chính phủ làm hạ tầng cơ sở, kết nối các hệ thống tại bộ, ngành, địa phương để phục vụ các yêu cầu họp đa dạng. Bên cạnh đó, để tăng cường chất lượng họp trực tuyến, Cục BĐTW đề xuất ban hành các quy chuẩn, hướng dẫn, khuyến nghị tuân thủ các quy định về phòng họp tại các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống truyền hình hội nghị (THHN) do Cục BĐTW làm chủ dịch vụ hiện nay đã triển khai đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và 63 tỉnh/thành phố; Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng; các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Cơ sở của đề xuất lấy hệ thống họp trực tuyến của Chính phủ làm nền tảng:

Những năm qua, hệ thống THHN do Cục BĐTW chủ trì điều hành cung cấp dịch vụ đã phục vụ hàng trăm phiên họp trực tuyến lớn nhỏ của các cơ quan Đảng và Nhà nước (theo số liệu thống kê Cục BĐTW đã phục vụ: năm 2016: 182 phiên, năm 2017: 124 phiên, năm 2018: 100 phiên). Trong đó bao gồm các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố; các phiên họp của Văn phòng Quốc hội với Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố; các phiên họp giao ban của các đồng chí lãnh đạo cấp cao với các Ban của Đảng; các buổi họp giao ban trực tuyến của các Bộ, Ban, Ngành với các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống kết nối trên hạ tầng truyền dẫn mạng TSLCD với băng thông được đảm bảo, độ dự phòng cao, hệ thống điều khiển dự phòng kép, độ khả dụng đạt 99,91%.

Với chất lượng và tính ổn định cao, hệ thống của Chính phủ hoàn toàn đáp ứng được vai trò là hạ tầng cơ sở. Mặt khác, Chính phủ là cơ quan cao nhất trong hệ thống cơ quan Nhà nước, hoạt động điều hành của Chính phủ cần linh hoạt từ trung ương đến 4 cấp.

Các nguyên tắc khác:

 • Các hệ thống, đường truyền, trang thiết bị, phòng họp kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị của Chính phủ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu về vận hành, quản lý, đảm bảo an toàn thông tin.
 • Hệ thống mạng, đường truyền quy định là mạng TSLCD cấp I và cấp
 • Trong một số trường hợp, Bộ TT&TT có thể huy động hạ tầng, nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ.

2. Các mô hình hệ thống hội nghị trực tuyến và quy định:

Mô hình 1: Các hệ thống THHN kết nối vào hệ thống phục vụ Chính phủ. Với hệ thống này thì các quy chuẩn, quy định của hệ thống bắt buộc tuân thủ theo các quy định trong văn bản hướng dẫn.

Mô hình 2: Các hệ thống THHN khác (không kết nối vào hệ thống của Chính phủ) phục vụ cho các cơ quan Nhà nước. Với hệ thống này thì các quy chuẩn, quy định của hệ thống được khuyến nghị tuân thủ các nội dung văn bản hướng dẫn.

2.1.  Mô hình 1 gồm 2 kịch bản:

2.1.2 Kịch bản 1: Kết nối hệ thống phục vụ các cuộc họp của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh/thành phố

Các quy định cụ thể

 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD cấp I, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.

 • Sử dụng MCU do Cục BĐTW vận hành, điều khiển phiên họp.

 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do đơn vị tự trang bị (hoặc thuê) đảm bảo tuân thủ theo các quy định, yêu cầu kỹ thuật.

 • Quản lý vận hành hệ thống: Cục BĐTW chủ trì điều hành, CBKT các điểm cầu Bộ, UBND Tỉnh/ TP phối hợp.

2.1.2 Kịch bản 2: Kết nối hệ thống phục vụ các cuộc họp của Chính phủ với các UBND các tỉnh/thành phố, UBND các huyện/xã

Các quy định cụ thể

 • Cục BĐTW chủ trì điều hành cung cấp dịch vụ, bao gồm: CBKT Cục BĐTW chủ trì điều hành tại điểm cầu chính, CBKT các điểm cầu Bộ, UBND Tỉnh/ TP, UBND huyện/xã phối hợp.
 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD cấp I và cấp II, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.
 • MCU trên mạng TSLCD cấp I do Cục BĐTW cung cấp, MCU trên mạng TSLCD cấp II do tỉnh/thành phố trang bị (nếu có).
 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do tỉnh/thành phố tự trang bị (hoặc thuê) đảm bảo tuân thủ theo các quy định, yêu cầu kỹ thuật.

2.2. Mô hình 2:

2.1.1 Kịch bản 1: Kết nối phục vụ các cuộc họp trong nội bộ các tỉnh/thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (không kết nối vào hệ thống THHN của Chính phủ)

Các quy định cụ thể

 • Sử dụng hạ tầng mạng TSLCD, tốc độ đường truyền tại các điểm đầu cuối quy định chi tiết tại mục mô tả các phòng họp trực tuyến.

 • MCU, phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do các tỉnh/ thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tự trang bị.

 • Quản lý vận hành hệ thống: Tỉnh/thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tự thực hiện.

2.2.2 Kịch bản 2: Kết nối phục vụ các cuộc họp giữa các tỉnh/thành phố (không kết nối vào hệ thống THHN của Chính phủ)

Các quy định cụ thể

 • Hạ tầng mạng cho hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ cuộc họp phải qua mạng TSLCD cấp I và mạng TSLCD cấp II.
 • MCU do tỉnh/thành phố tự trang bị hoặc sử dụng MCU của Cục BĐTW.
 • Phòng họp và các thiết bị đầu cuối tại mỗi phòng họp do tỉnh/thành phố tự trang bị.

3. Quy chuẩn phòng họp: đề xuất quy chuẩn cho 3 loại phòng họp phổ biến:

 • Loại Phòng họp tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các TTP;
 • Loại Phòng họp cho các huyện;
 • Loại Phòng họp tại các xã, phường.

Nội dung mỗi quy chuẩn (phụ lục kèm theo):

 • Các yêu cầu về đường truyền.
 • Quy chuẩn thiết kế phòng họp, bao gồm: nguyên tắc bố trí nội thất, yêu cầu về thiết bị truyền hình, hình ảnh, âm thanh.
 • Các yêu cầu về quản lý, vận hành thiết bị cho phòng họp.

4. Tổ chức thực hiện

Cục BĐTW đề xuất kế hoạch thực hiện tiếp theo, hoàn thành trong Quý I năm 2019:

- Khảo sát, đánh giá, kiểm duyệt chất lượng các hạ tầng, đường truyền, thiết bị, phòng họp của các Bộ ngành, địa phương để tổng hợp, lập danh sách các hệ thống đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối vào hệ thống truyền hình hội nghị của Chính phủ.

 • Xây dựng các quy trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan để phục vụ các phiên họp phục vụ Chính phủ.

 • Đề xuất tổ chức đào tạo, hướng dẫn CBKT quản lý, vận hành hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ Chính phủ theo định kỳ hàng năm.

 • Trình Bộ TT&TT ban hành văn bản hướng dẫn Khoản 1, Điều 32, QĐ 45/ QĐ-TTg.

Nếu giải pháp được triển khai thành công, hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ linh hoạt, hiệu quả, tiết giảm chi phí, đồng thời chất lượng họp trực tuyến sẽ được nâng cao.

PHỤ LỤC QUY CHUẨN CÁC PHÒNG HỌP

1. Các loại phòng họp thực hiện quy chuẩn, bao gồm 03 loại như sau:

 • Loại phòng họp tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh/thành phố.

 • Loại phòng họp tại các huyện.

 • Loại phòng họp tại xã phường.

2. Quy chuẩn chi tiết cho các loại phòng họp: Các loại phòng họp tuân thủ theo các quy định cơ bản nêu ở bên dưới, với mỗi loại phòng họp có thêm các quy định chi tiết riêng:

 • Yêu cầu về đường truyền:

+ Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I, cấp II để kết nối. Thực hiện chia mạng riêng ảo (VPN) cho dịch vụ truyền hình hội nghị tách biệt với các phân hệ mạng khác.

+ Có băng thông tối thiểu 2Mbps dành riêng cho dịch vụ hội nghị truyền hình.

+ Tuân thủ các yêu cầu về kết nối trên mạng TSLCD.

 • Yêu cầu về tiêu chuẩn phòng họp

+ Bố trí phòng họp trực tuyến:

 • Các tiêu chuẩn về tổ chức, bố trí phòng hội nghị như có cách âm, vị trí của người tham gia hội nghị trong tầm kiểm soát của camera và tầm thu của micro; vị trí đặt thiết bị hội nghị truyền hình, thiết bị hiển thị (tivi, máy chiếu), camera phù hợp theo cách bố trí phòng họp theo hình chữ U hay hình lớp học.

 • Tiêu chuẩn về hệ thống ánh sáng: Các tiêu chuẩn về cường độ ánh sáng trong phòng, bố trí ánh sáng đèn đối với camera, bố trí đón ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ.

+ Yêu cầu thiết bị truyền hình hội nghị VCS: Cần phải có chất lượng hình ảnh cao, trung thực, sắc nét, tuân thủ theo các thông số kỹ thuật về video, âm thanh, camera, cổng kết nối, bao gồm các thông số cơ bản sau:

 • Hỗ trợ các chuẩn giao thức truyền thông H.323, SIP

 • Hỗ trợ chuẩn mã hoá H.233, H.234, H.235

 • Độ phân giải: Tối thiểu hỗ trợ 720p (ưu tiên các dòng sản phẩm hỗ trợ công nghệ FullHD, 4K)

 • Hỗ trợ trình diễn số liệu theo chuẩn H.239

+ Yêu cầu về thiết bị hiển thị: Yêu cầu số lượng màn hình tối thiểu là 2, độ phân giải tối thiểu HD720p, hỗ trợ giao diện cổng đầu vào kết nối HDMI, Component.

+ Yêu cầu về âm thanh: Đầy đủ các thành phần micro, loa, amply, thiết bị trộn tín hiệu, bộ lọc nhiễu.

 • Yêu cầu về quản lý, vận hành thiết bị cho cuộc họp:

+ Yêu cầu về cán bộ kỹ thuật trực vận hành trong thời gian họp: có nhiều kinh nghiệm phục vụ các phiên họp trực tuyến, có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt.

+ Yêu cầu về vận hành cho phòng họp hội nghị truyền hình: Thực hiện đúng các quy định, quy trình tổ chức, phục vụ đã ban hành. 

Trần Duy Ninh

Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT

Trích bài tham luận của ông Trần Duy Ninh - Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/01/2019.

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Thành công của 'Squid Game - Trò chơi con mực' giúp Netflix tự tin tăng phí dịch vụ tại Hàn Quốc

Thành công của 'Squid Game - Trò chơi con mực' giúp Netflix tự tin tăng phí dịch vụ tại Hàn Quốc

Đạo diễn James Wan và những bộ phim tỷ đô

Đạo diễn James Wan và những bộ phim tỷ đô

Bộ phim siêu anh hùng mới 'Eternals' thống lĩnh phòng vé tại Bắc Mỹ

Bộ phim siêu anh hùng mới 'Eternals' thống lĩnh phòng vé tại Bắc Mỹ

Angelina Jolie cùng các con rạng rỡ dự buổi công chiếu phim "Eternals"

Angelina Jolie cùng các con rạng rỡ dự buổi công chiếu phim "Eternals"

Minh Tú đảm nhận vai trò vedette trong show của NTK Chung Thanh Phong

Minh Tú đảm nhận vai trò vedette trong show của NTK Chung Thanh Phong

'Trò chơi con mực' - 'Bom tấn' mang lại lợi nhuận 'kếch xù' cho Netflix

'Trò chơi con mực' - 'Bom tấn' mang lại lợi nhuận 'kếch xù' cho Netflix

'The Challenge' khẳng định vị thế dẫn đầu ngành vũ trụ của người Nga

'The Challenge' khẳng định vị thế dẫn đầu ngành vũ trụ của người Nga

'Shipper - Bản mệnh thiên thần' - Lời cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 có sự tham gia của Á hậu Huyền My

'Shipper - Bản mệnh thiên thần' - Lời cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 có sự tham gia của Á hậu Huyền My

Chương trình "Giải mã tri kỷ" có sự góp mặt của Tiểu Vy và Thuỳ Tiên với giọt nước mắt nhân văn

Chương trình "Giải mã tri kỷ" có sự góp mặt của Tiểu Vy và Thuỳ Tiên với giọt nước mắt nhân văn

Hàng loạt "bom tấn" đang chờ rạp phim mở cửa

Hàng loạt "bom tấn" đang chờ rạp phim mở cửa

Lần đầu Shin Min Ah và Kim Woo Bin đóng cùng 'bom tấn' sau 6 năm yêu nhau.

Lần đầu Shin Min Ah và Kim Woo Bin đóng cùng 'bom tấn' sau 6 năm yêu nhau.

Nga thực hiện bộ phim truyện trên quỹ đạo lần đầu tiên trên thế giới

Nga thực hiện bộ phim truyện trên quỹ đạo lần đầu tiên trên thế giới

Tin mới cập nhật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 29/11: VN-Index tụt dốc không phanh

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 29/11: VN-Index tụt dốc không phanh

Biến thể omicron là minh chứng cho sự phân biệt đối sử giữa các nước trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19

Biến thể omicron là minh chứng cho sự phân biệt đối sử giữa các nước trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19

'Chắp cánh' cho tàu cao tốc - Cuộc đua đường sắt siêu tốc của Trung Quốc

'Chắp cánh' cho tàu cao tốc - Cuộc đua đường sắt siêu tốc của Trung Quốc

iPhone sẽ 'tuyệt chủng' trong thời đại của metaverse

iPhone sẽ 'tuyệt chủng' trong thời đại của metaverse

Nghiên cứu mới khích lệ chuyển đổi số để khai mở giá trị trong doanh nghiệp

Nghiên cứu mới khích lệ chuyển đổi số để khai mở giá trị trong doanh nghiệp

Thú nuôi ngựa ảo bằng công nghệ Blockchain

Thú nuôi ngựa ảo bằng công nghệ Blockchain

Tìm ứng viên cho chương trình học bổng 'Nữ sinh với công nghệ 2022'

Tìm ứng viên cho chương trình học bổng 'Nữ sinh với công nghệ 2022'

Nhiễm biến chủng Omicron không khiến người mắc COVID-19 mất vị giác

Nhiễm biến chủng Omicron không khiến người mắc COVID-19 mất vị giác

Thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn để người dân không còn cần đến 'tín dụng đen'

Thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn để người dân không còn cần đến 'tín dụng đen'

Bản tin cổ phiếu công nghệ 29/11: Bitcoin 'bốc hơi' 150 triệu đồng chỉ trong 1 ngày

Bản tin cổ phiếu công nghệ 29/11: Bitcoin 'bốc hơi' 150 triệu đồng chỉ trong 1 ngày

Tết Nhâm Dần người lao động được nghỉ 9 ngày

Tết Nhâm Dần người lao động được nghỉ 9 ngày

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 29/11: Triển vọng lớn trước thông tin biến thể omicron

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 29/11: Triển vọng lớn trước thông tin biến thể omicron

Tin đọc nhiều

Đạo diễn James Wan và những bộ phim tỷ đô

Đạo diễn James Wan và những bộ phim tỷ đô

Angelina Jolie cùng các con rạng rỡ dự buổi công chiếu phim "Eternals"

Angelina Jolie cùng các con rạng rỡ dự buổi công chiếu phim "Eternals"

Phim 'Snowdrop' với diễn viên Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) tung poster chính thức

Phim 'Snowdrop' với diễn viên Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) tung poster chính thức

 Britney lên án đích danh người cha Jamie Spears đã kiểm soát toàn bộ cuộc đời cô

Britney lên án đích danh người cha Jamie Spears đã kiểm soát toàn bộ cuộc đời cô

"The Conjuring: Ma xui quỷ khiến" - Mang đến tín hiệu lạc quan cho điện ảnh Bắc Mỹ

"The Conjuring: Ma xui quỷ khiến" - Mang đến tín hiệu lạc quan cho điện ảnh Bắc Mỹ

Bản tin công nghệ 24/7: Chấn chỉnh tình trạng một số nghệ sỹ tham gia quảng cáo sai quy định trên MXH

Bản tin công nghệ 24/7: Chấn chỉnh tình trạng một số nghệ sỹ tham gia quảng cáo sai quy định trên MXH

James Bond, Fast & furious 9, Mission: Impossible 7... cùng hàng loạt bom tấn của 2021 sẽ ra rạp

James Bond, Fast & furious 9, Mission: Impossible 7... cùng hàng loạt bom tấn của 2021 sẽ ra rạp

Framing Britney Spears: Sao chúng ta tàn ác đến vậy với Britney Spears?

Framing Britney Spears: Sao chúng ta tàn ác đến vậy với Britney Spears?

Alushka Linh trong hành trình đón tết cùng VTV

Alushka Linh trong hành trình đón tết cùng VTV

'The Witches': Anne Hathaway và cái bóng của bản kinh điển 1990

'The Witches': Anne Hathaway và cái bóng của bản kinh điển 1990

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.