Đề thi và đáp án vào lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Lương Thế Vinh

Văn Ký
01/08/2021 10:56
D

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm học 2021-2022 Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức thi tuyển theo hình thức Online. Đề thi vào lớp 6 môn Toán online gồm 10 bài, dưới đây là là đáp án mời các phụ huynh, học sinh tham khảo

Đề thi Môn toán vào lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Lương Thế Vinh

Bài 1: Hằng ngày, bạn Hưng chạy bộ được 1 và 1/7 km. Hói trong 1 tuần bạn Hưng chạy được
bao nhiêu km?

Bài 2: Lớp An có 72% các bạn là nữ. Hỏi số nam lớp An so với cả lớp là bao nhiêu %?

Bài 3: Một máy tự động có thể làm l dụng cụ trong 1,2 phút. Nếu máy làm 175 dụng cụ và bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút thì máy làm xong lúc mấy giờ?

Bài 4: Tính diện tích hình tròn có đường kính 7 cm

Bài 5: Có một hình chữ nhật đã được tăng chiều dài thêm 10% và giảm chiều rộng đi 10% thì
diện tích hình chữ nhật đó thay đổi như thế nào?

Bài 6: Cả đàn có tất cá 50 con bò và trâu, biết rằng nêu đêm 2/5 số trâu và 3/4 số bò thì có tất cả 27 con. Tính số trâu và số bò

Bài 7: Lan đếm số bát đĩa trong tủ thì thấy:

- Số đĩa gấp đôi số bát to

- Số bát ăn cơm gấp 4 lần số đĩa

Hỏi số bát to nhà Lan bằng bao nhiêu phân trăm số bát ăn cơm?

Bài 8: Tính diện tích toàn phần hình bên dưới, biết các hình nhỏ đều bằng nhau, chiều dài 4dm, chiều rộng 3dm, chiều cao 3.5 dm.

Hình: Đề thi và đáp án vào lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Lương Thế Vinh

Bài 9: Một trường bán trú dự trữ gạo đủ cho 480 sinh ăn trong 25 ngày. Nhà trường mới nhận thêm 20 học sinh nữa, Hỏi số gạo trên đủ trong bao nhiêu ngày?

Bài 10: Cho a=77.....7 (Có 2022 chữ số 7). Hỏi a không chia hết cho số nào sau đây: 7: 77; 232; 63?

Đáp án Môn toán vào lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Lương Thế Vinh

Bài 1: Theo đề bài ra ta thấy:

Một ngày Hưng chạy được (1+1/7) (km)

Trong 1 tuần tương đương 7 ngày thì Hưng sẽ chạy được:

 (1+1/7) x7 = 7+1 = 8 (km)

Vậy trong 1 tuần, Hưng sẽ chạy được 8km.

Bài 2:

Lớp An có 72% các bạn là nữ, vậy số nam lớp An so với với cả lớp sẽ là:

100% - 72% = 28%.

Vậy số nam lớp An so với cả lớp chiếm 28%.

Bài 3: 

Một dụng cụ làm trong 1,2 phút. Vậy 175 dụng cụ sẽ làm hết tất cả:

175 x 1,2 = 210 phút = 3,5 giờ = 3h 30 phút.

Bắt đầu làm 175 dụng cụ từ lúc 7h30, làm mất 3h30 phút mới xong thì sẽ làm xong lúc:

7h30 + 3h30 = 11 giờ.

Vậy sẽ làm xong 175 dụng cụ lúc 11 giờ.

Bài 4: Hình tròn có đường kính 7cm. Vậy bán kính đường tròn r là 7 : 2 = 3,5 (cm)

Tự áp dụng công thức tính diện tích hình tròn S = π × r²= 3,14 × 3,5² = 38,465 (cm²)

Bài 5: 

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng thêm 10% sẽ là 100% + 10% = 110% (Chiều dài ban đầu)

Chiều rộng hình chữ nhật sau khi giảm 10% sẽ là: 100% - 10% = 90% (Chiều rộng ban đầu).

Vậy diện tích mới thay đổi so với diện tích ban đầu là: 110% x 90% = 99% Diện tích ban đầu.

Vậy diện tích mới bằng 99% diện tích ban đầu, hay bằng 0,99 Diện tích ban đầu.

Bài 6: 

Trước tiên đổi: 2/5=8/20 và 3/4=15/20

Theo đề bài 8/20 số bò và 15/20 số trâu bằng 27 con, nên 8 lần số trâu và 15 lần số bò bằng:

27 x 20 = 540 (con)

Theo đề bài ra tổng số trâu và bò là 50 con thì 8 lần số trâu và 8 lần số bò là:

50 x 8 = 400 (con)

Lúc này ta có: 8 lần số trâu + 15 lần số bò = 8 lần số trâu + 8 lần số bò + 7 lần số bò = 540 con.

Mà 8 lần số trâu + 8 lần số bò =  400 con

Vậy 7 lần số bò là: 540 - 400 = 140 (con)

Vậy số bò trong đàn là: 140 : 7 = 20 (con)

Số trâu trong đàn là: 50 - 20 = 30 (con)

Đáp số: Số bò: 20 con

Số trâu: 30 con

Bài 7: Vẽ sơ đồ là cách dễ nhất, ra được kết quả số bát to bằng 1/8 số bát ăn cơm.

Bài 9:

Trường bán trú dự trữ gạo đủ cho 480 học sinh ăn trong 25 ngày.

Ta có lượng gạo ăn trong một ngày của trường sẽ là: 480 suất gạo.

Vậy lượng gạo nhà trường dự trữ trong 25 ngày sẽ là: 25 x 480 = 12000 suất gạo.

Số học sinh sau khi đến thêm sẽ là 480 + 20 = 500 (học sinh)

Do số lượng gạo không đổi vẫn là 1200 suất gạo, học sinh tăng thêm 20 em, nên một ngày sẽ ăn hết 500 suất thay vì 480 suất như trước. Vậy với 500 học sinh sẽ ăn số gạo nhà trường dự trữ trong: 12000 : 500 = 24 (ngày)

Đáp án: 24 ngày.

Bài 10: Cho a = 77.....7 (Có 2022 chữ số 7).

a = 7 x 111...111 (2022 số 1) ⇒ a chia hết cho 

Tổng các chữ số của a = 7 + 7 + .... + 7 (2022 số 7) = 7 x 2022 = 14154.

Do 1+4+1+5+4 = 15 không chia hết cho 9. Do đó a không chia hết cho 63.

Do 232 là số chẵn, mà a là số lẻ nên a sẽ không chia hết cho 232.

Ta có a = 7 x 111...111 (2022 chữ số 1) = 7 x 11 x 1010..101 (2021 số) = 77 x 1010...101.

Suy ra a chia hết cho 77.

Hoặc có thể chứng minh a chia hết cho 11 bằng dấu hiệu Lập tổng xen kẽ đan dấu giữa các chữ số, được kết quả chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11.

Ta thấy số 111...111 (2022 chữ số 1) chẵn nên sẽ có 1011 cặp số (11)

Ta có tổng của 1-1+1-1+1-1+ ....+1-1 (2022 chữ số 1) tương đương 1011 cặp (1-1) nên tổng 1-1+1-1+1-1+ ....+1-1 (2022 chữ số 1) = 0 chia hết cho 11 nên số 111...111 (2022 chữ số 1) chia hết cho số 11.

Vậy a chia hết cho 7; 77 và a không chia hết 232; 63.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2021-2022

Question 1. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

A. arrive

B. abroad

C. around

D. armchair

Question 2. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

A. character

B. children

C. teacher

D. change

Question 3. Choose the word that is different from the rest.

A. goggles

B. bat

C. skis

D. tennis

Question 4. Choose the word that is different from the rest.

A. cinema

B. musician

C. theatre

D. circus

Question 5. Choose the underlined part which needs correction.

She prefers to swim to sunbathing.

A. prefers

B. to swim

C. to

D. sunbathing

Question 6. Choose the underlined part which needs correction.

Mr. Smith is going to buy a new Japanese car, doesn’t he?

A. Mr. Smith

B. to buy

C. new Japanese

D. doesn’t he

Question 7. Choose the underlined part that needs correction.

Ba can play the piano better more than his friends can.

A. can play

B. better

C. more than

D. can

Question 8. "Can I speak to Chris?"

"_____"

A. Yes, I can.

B. Just a moment.

C. Is it you?

D. I don't think so.

Question 9. Janet: "Do you like going to the cinema this evening?

Susan: "_____"

A. You’re welcome.

B. I feel very bored.

C. That would be great.

D. I don’t agree, I’m afraid.

Question 10. The building was built _____ 1962 and 1969.

A. between

B. from

C. since

D. for

Question 11. Of all my friends, Hoa is _____.

A. the tallest

B. the most tallest

C. taller

D. more taller

Question 12. Please ask them _____ in this area.

A. don’t smoke

B. not smoking

C. not to smoke

D. to not smoke

Question 13. "Was the competition a success?" - "Yes, _____ people took part in it than usual."

A. more

B. fewer

C. less

D. many

Question 14. If a patient can’t walk, he can use ____ to move around.

A. a wheelchair

B. an eye chart

C. a stretcher

D. a chair

Question 15. How do you _____ about the pollution problem in this country?

A. feel

B. think

C. believe

D. view

Question 16. His neighborhood is safe, while _____ isn't.

A. my

B. mine

C. mine one

D. I

Question 17. Thanh’s brother has been good at maths _____ he was five.

A. since

B. in

C. when

D. for

Question 18. We _____ get a visa before we _____ go to Bulgaria.

A. could / would

B. have to / can

C. may / have to

D. will / shall

Question 19. David uses English as his mother _____ because he comes from the UK.

A. mouth

B. nose

C. cheek

D. tongue

Question 20. Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s).

My sister said that the journey by sea was long and boring. However, I found it very interesting.

voyage

flight

excursion

route

Question 21. Choose the word CLOSEST in meaning to the underlined word of the following question.

When I was a child I always looked up to my father. He was a real role model for me.

A. understood

B. liked

C. trusted

D. admired

Question 22. Read the passage and choose the correct word to fill in the blank.

To: Sharon Myers

Subject: Where to have the party?

Hi Sharon,

I wanted to ask you about this weekend’s party. Are we (1. having/ making/ taking/ doing) the party on Saturday? It seems I’ve (2. taken/ made/ had/ done) a mistake. Saturday is such a busy day for me! John’s taking a train to Oxford and I have to drive him (3. at/ in/ to/ on) the station. Also, my house isn’t clean and I have to do a lot of housework. So, can you do me a big favor? Is it OK to use your house for the party? I’ll do my (4. worst/ best/ better/ good) to help you. (5. Say/ Ask/ Tell/ Let) me know if you need help making plans. I can call to make an arrangement for the food if you like. What do you think?

Bye now,

Liz

Xem thêm: Tuyển chọn đề thi, đáp án vào lớp 6 môn toán trường chuyên

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh năm 2021-2022

1 - D; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - B; 6 - D; 7 - C;
8 - B; 9 - C; 10 - A; 11 - A; 12 - C; 13 - A; 14 - A; 15 - B;
16 - B; 17 - A; 18 - B; 19 - D; 20 - A; 21 - D; 22 - (1 - having; 2 - made; 3 - to; 4 - best; 5
- Let)
23 - B; 24 - C; 25 - D; 26 - B; 27 - A; 28 - C; 29 - D;
30 - C; 31 - C; 32 - A; 33 - A; 34 - D; 35 - C; 36 - B

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo do Tạp chí Điện tử sưu tầm.

Chúc các phụ huynh, học sinh vui vẻ!

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Cách đơn giản để tải video YouTube về xem ngoại tuyến

Cách đơn giản để tải video YouTube về xem ngoại tuyến

ChatGPT có khả năng truy cập Internet không giới hạn để cung cấp thông tin mới nhất

ChatGPT có khả năng truy cập Internet không giới hạn để cung cấp thông tin mới nhất

Hướng dẫn cách sử dụng chatbot AI Bard của Google mới nhất

Hướng dẫn cách sử dụng chatbot AI Bard của Google mới nhất

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Cách cài đặt theo dõi lịch âm trên điện thoại di động

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Cách sửa lỗi iPhone 14 không nhận SIM cơ bản nhất

Cách sửa lỗi iPhone 14 không nhận SIM cơ bản nhất

Những tính năng mới từ Android cho công việc trở nên hiệu quả

Những tính năng mới từ Android cho công việc trở nên hiệu quả

Cách tắt, bật tính năng tự động phát trong Apple Music

Cách tắt, bật tính năng tự động phát trong Apple Music

Apple phát hành iOS 15.6.1 và iPadOS 15.6.1 để sửa lỗi lỗ hổng bảo mật

Apple phát hành iOS 15.6.1 và iPadOS 15.6.1 để sửa lỗi lỗ hổng bảo mật

Cách khôi phục ảnh đã xóa trên iPhone

Cách khôi phục ảnh đã xóa trên iPhone

Hướng dẫn tắt tính năng mở màn laptop Lenovo máy tự khởi động

Hướng dẫn tắt tính năng mở màn laptop Lenovo máy tự khởi động

Vì sao iPhone phải cập nhật iOS 15.6 ngay lập tức?

Vì sao iPhone phải cập nhật iOS 15.6 ngay lập tức?

Tin mới cập nhật

'Duy trì cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm ngay cả khi tích hợp AI'

'Duy trì cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm ngay cả khi tích hợp AI'

Meta Llama 3 sẽ có mặt trên các thiết bị sử dụng Snapdragon

Meta Llama 3 sẽ có mặt trên các thiết bị sử dụng Snapdragon

7 yếu tố quan trọng để khôi phục dữ liệu sau khi bị tấn công ransomware 

7 yếu tố quan trọng để khôi phục dữ liệu sau khi bị tấn công ransomware 

Siemens và SHTP hợp tác nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Siemens và SHTP hợp tác nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Phát động Giải thưởng báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Phát động Giải thưởng báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Zalo gặp sự cố, người dùng tạm thời không thể gửi tin nhắn và hình ảnh

Zalo gặp sự cố, người dùng tạm thời không thể gửi tin nhắn và hình ảnh

Dreame X30 Master giải quyết triệt để 3 vấn đề các robot hút bụi lau sàn thường gặp

Dreame X30 Master giải quyết triệt để 3 vấn đề các robot hút bụi lau sàn thường gặp

Top 5 iPhone cũ giá tốt không nên bỏ qua

Top 5 iPhone cũ giá tốt không nên bỏ qua

Hưởng ứng ngày trái đất cùng VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng ngày trái đất cùng VNPT Smart Lighting

Trải nghiệm Samsung AI TV ngay, rinh quà liền tay

Trải nghiệm Samsung AI TV ngay, rinh quà liền tay

TPHCM đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành GTVT

TPHCM đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành GTVT

Keysight thúc đẩy tầm nhìn 6G với nền tảng NVIDIA 6G Research Platform

Keysight thúc đẩy tầm nhìn 6G với nền tảng NVIDIA 6G Research Platform

Tin đọc nhiều

Hướng dẫn tắt tính năng mở màn laptop Lenovo máy tự khởi động

Hướng dẫn tắt tính năng mở màn laptop Lenovo máy tự khởi động

VieON: Các gói dịch vụ, giá cả, cách hủy và nhiều hơn thế

VieON: Các gói dịch vụ, giá cả, cách hủy và nhiều hơn thế

Cách tạo và xóa Mã khóa màn hình Zalo

Cách tạo và xóa Mã khóa màn hình Zalo

Cách khắc phục lỗi bàn phím bị mất chữ, nhảy ký tự khi gõ Tiếng Việt trên Windows

Cách khắc phục lỗi bàn phím bị mất chữ, nhảy ký tự khi gõ Tiếng Việt trên Windows

 Thiết bị Dormio giúp điều khiển ngủ mơ theo ý thích

Thiết bị Dormio giúp điều khiển ngủ mơ theo ý thích

Đề thi và đáp án vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2020-2021

Đề thi và đáp án vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2020-2021

Các cách nâng cấp hệ điều hành iPhone lên iOS 13.5

Các cách nâng cấp hệ điều hành iPhone lên iOS 13.5

Cách chuyển tập tin sang máy tính mới

Cách chuyển tập tin sang máy tính mới

11 cách chụp ảnh phong cảnh

11 cách chụp ảnh phong cảnh

6 công cụ kiểm tra tốc độ Internet tốt nhất

6 công cụ kiểm tra tốc độ Internet tốt nhất

Video xem nhiều

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Toàn cảnh xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam được xếp từ nhiều xe ô tô nhất năm 2022

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Giới thiệu chương trình bình chọn “Xe của năm 2022"

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019