Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Thay đổi để bảo vệ hội viên

Ninh Gia
29/12/2021 09:04
D

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2025), bản dự thảo Điều lệ Hội Nhà Báo Việt Nam khóa XI đã được soạn thảo, bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế báo chí hiện nay.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 29-31/12/2021 tại Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam sửa đổi để phù hợp với tình hình mới
Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam sửa đổi để phù hợp với tình hình mới.

Thay đổi để đáp ứng tình hình mới

Nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X cho biết, từ cuối năm 2018, nhất là từ năm 2019, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội đã khẩn trương làm việc, rà soát toàn diện và thảo luận dân chủ, chi tiết. Đến nay, bản dự thảo các điều cần sửa đổi, bổ sung cơ bản được hoàn chỉnh.

Theo nhà báo Mai Đức Lộc, vì một số lý do, Điều lệ Hội Nhà Báo Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do đó, lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ khóa XI chủ yếu dựa vào Điều lệ của khóa IX được Chính phủ phê duyệt và có tham khảo bản Điều lệ Đại hội lần thứ X đã thông qua. Trên cơ sở đó, Tiểu ban đã tiến hành rà soát chi tiết các nội dung của dự thảo Điều lệ, sau đó nhiều lần xin ý kiến Thường trực, Đảng đoàn, Ban Thường vụ và tổ chức lấy ý kiến của các cấp hội trong cả nước, đặc biệt tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, cơ quan báo chí liên quan, ý kiến của các cơ quan Trung ương như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và đặc biệt là lấy ý kiến của các nhà báo lão thành và các đồng chí nguyên lãnh đạo của Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ. Dự thảo đã được báo cáo với Ban chấp hành 3 lần và sau khi tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các cấp cũng như của các đồng chí tham gia, Tiểu ban đã sửa đổi, hoàn chỉnh Dự thảo Điều lệ, tiếp tục trình Ban chấp hành trong Hội nghị Ban chấp hành thứ 16 của khóa X và thống nhất Dự thảo này để trình cho Đại hội khóa XI xem xét, quyết định.

Cũng theo nhà báo Mai Đức Lộc, trong Dự thảo Điều lệ Hội lần này có rất nhiều điểm sửa đổi, bổ sung. Ngoài những vấn đề có tính kỹ thuật, bố cục... có tất cả 19 điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung quan trọng. Quan điểm cơ bản nhất của việc sửa đổi lần này, trước hết là xuất phát từ sự phát triển của báo chí Việt Nam, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, của khoa học công nghệ, của thị hiếu thông tin và của công chúng báo chí. Do đó, các hoạt động của báo chí, hoạt động của Hội đòi hỏi phải có sự phát triển để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải đáp ứng được các yêu cầu đó. Đơn cử như về mặt số lượng, hội viên Hội Nhà báo trước đây khoảng 15.000 hội viên, đến nay đã có gần 27.000 hội viên, số lượng hội viên, tổ chức Hội tăng, chất lượng của hội viên cũng phải tăng lên. Vậy việc bảo đảm khuôn khổ để cho hội viên hoạt động đúng tôn chỉ, hiệu quả đòi hỏi cũng phải có hình thức tổ chức, tập hợp mới.

Khẳng định tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội

Điều lệ Hội của khóa XI dự kiến sẽ có 10 chương, 38 điều. Trong đó, khẳng định nội dung quan trọng nhất là tính chất chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định vai trò của hội viên Hội nhà báo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…

Trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua thì việc thay đổi để khẳng định vị thế của hội nghề nghiệp chuyên biệt
Trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua thì việc thay đổi để khẳng định vị thế của hội nghề nghiệp chuyên biệt.

Trong đó, nhiều điểm quan trọng Dự thảo lần này đề nghị Đại hội khóa XI bổ sung, sửa đổi như trong phần về quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam lần này có nội dung rất đáng quan tâm như đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp bộ, ban, ngành có liên quan về chủ trương, chính sách và cơ chế phát triển sự nghiệp báo chí; tham gia ý kiến với các cơ quan Đảng, Nhà nước về chỉ đạo, quản lý báo chí, hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, đặc biệt là ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Ngoài ra, về nhiệm vụ, cũng có một số điểm bổ sung mới, rất quan trọng như: Hội Nhà Báo Việt Nam tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí, truyền thông; tham gia ý kiến chỉ đạo và quản lý hoạt động báo chí...

Phản ánh, tư vấn, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đối với báo chí và người làm báo. Dự thảo Điều lệ lần này đề nghị thêm nội dung quan trọng là phối hợp thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, tham gia xét khen thưởng, xử lý vi phạm của cơ quan báo chí và người làm báo theo như Luật Báo chí quy định…

Theo nhà báo Mai Đức Lộc, những nội dung này là những điểm mà Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ hết sức quan tâm, coi trọng nhằm nâng tầm vị thế, vai trò của Hội nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, do tình hình phát triển báo chí có sự thay đổi, dự thảo Điều lệ có sự thay đổi. Chẳng hạn như thời gian kết nạp hội viên sẽ rút xuống còn 2 năm. Tiêu chuẩn về kết nạp hội viên trước đây chỉ có “không vi phạm pháp luật” nhưng lần này nói rõ là không vi phạm Luật Báo chí, không vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm các quy tắc về sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Về nhân sự, bổ sung thêm nội dung: Nếu một Ủy viên tham gia Ban chấp hành mà chưa hết nhiệm kỳ đến tuổi nghỉ hưu vẫn có thể tiếp tục tham gia cho đến hết nhiệm kỳ với điều kiện phải bảo đảm các quy định và có sự đồng ý của cấp trên, được cơ quan đó đồng ý. Tuổi tham gia Ban chấp hành, phải bảo đảm lần đầu là 2 nhiệm kỳ hoặc tối thiểu là 60 tháng.

Tái cử, về nguyên tắc nếu còn hưởng lương ngân sách thì phải thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đã nghỉ hưu thì phải bảo đảm thực hiện theo quy định số 58 của Ban Bí thư về độ tuổi tái cử của lãnh đạo chủ chốt. Những điều đó, trước đây không được quy định cụ thể nhưng lần này được phản ánh trong dự thảo Điều lệ một cách cụ thể.

Về vấn đề phóng viên thường trú, trước đây từng nhắc đến nhưng chưa có nội dung cụ thể. Dự thảo lần này quy định cụ rõ hơn, ngoài việc sinh hoạt tại Liên Chi hội của cơ quan chủ quản, hội viên đang tác nghiệp tại các địa phương phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt với các hội nhà báo địa phương nơi mà mình đang làm việc.

Một vấn đề có tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo ở địa phương là biên chế và tài chính, dự thảo đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có văn phòng và nhân sự chuyên trách công tác hội. Nhấn mạnh điểm này ngoài việc bảo đảm điều kiện hoạt động còn một khía cạnh khác nữa là sự tồn tại tương đối độc lập của Hội Nhà báo ở các địa phương…

Nhà báo Mai Đức Lộc cho rằng, những sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ phần lớn đều hướng đến quyền lợi, lợi ích của hội viên đặc biệt là sự thống nhất về mô hình tổ chức, quyền hạn, vấn đề sinh hoạt hội viên tại địa phương… trong đó Điều lệ xác định Hội Nhà báo Việt Nam mà tính chất cơ bản là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Nhà báo Mai Đức Lộc cho biết, bản cuối cùng của Dự thảo Điều lệ lần này đã trình các cơ quan có thẩm quyền. “Tôi tin rằng, nếu như lần này bản Điều lệ được Đại hội thông qua, được cấp thẩm quyền phê duyệt, sẽ là một yếu tố hết sức thuận lợi đối với các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, báo chí Việt Nam đã có những bước phát triển mới. Do đó, hoạt động của Hội Nhà báo, của cá nhân mỗi nhà báo cũng phải có sự tự hoàn chỉnh bản thân hơn nữa để bắt nhịp với bối cảnh mới, xu hướng mới, để báo chí thức sự là ‘bộ mặt tinh thần’ của xã hội”, nhà báo Mai Đức Lộc chia sẻ.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

TechFest Vĩnh Phúc 2022: Hạt giống cho Tương lai tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

TechFest Vĩnh Phúc 2022: Hạt giống cho Tương lai tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

AV Show Saigon 2022 có gì mới?

AV Show Saigon 2022 có gì mới?

Hàng trăm chuyên gia vũ trụ hàng đầu châu Á tới Việt Nam

Hàng trăm chuyên gia vũ trụ hàng đầu châu Á tới Việt Nam

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V diễn ra từ 11-12/11 tại Bến Tre

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V diễn ra từ 11-12/11 tại Bến Tre

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu đông 2022 trở lại sau COVID-19

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu đông 2022 trở lại sau COVID-19

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu các gia đình trẻ tiêu biểu

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu các gia đình trẻ tiêu biểu

“Đại Hội Chiến Thần Sinh Viên” chính thức khởi động

“Đại Hội Chiến Thần Sinh Viên” chính thức khởi động

Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2022

Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2022

Sắp diễn ra Hội thảo 'Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số' tại Hà Nội

Sắp diễn ra Hội thảo 'Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số' tại Hà Nội

Hội nghị Quốc tế về Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông 2022 - ATC 2022 chính thức khai mạc

Hội nghị Quốc tế về Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông 2022 - ATC 2022 chính thức khai mạc

Cùng BAEMIN 'Tôn vinh phụ nữ Việt'

Cùng BAEMIN 'Tôn vinh phụ nữ Việt'

FPT tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022

FPT tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022

Tin mới cập nhật

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

Tìm giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tìm giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

'Khi Tình Yêu Đủ Lớn, Tận Hưởng Khoảnh Khắc Sum Vầy'

'Khi Tình Yêu Đủ Lớn, Tận Hưởng Khoảnh Khắc Sum Vầy'

'Cần tăng cường an ninh mạng thông qua hợp tác'

'Cần tăng cường an ninh mạng thông qua hợp tác'

Nhiều mẫu đồng hồ thông minh giảm đến 60%

Nhiều mẫu đồng hồ thông minh giảm đến 60%

Samsung tuyển dụng loạt nhân sự chuẩn bị vận hành trung tâm nghiên cứu mới

Samsung tuyển dụng loạt nhân sự chuẩn bị vận hành trung tâm nghiên cứu mới

Tin đọc nhiều

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

JEBO: Phát ngôn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng

Cơ hội nhà khoa học trẻ đề xuất giải pháp giải quyết thách thức

Cơ hội nhà khoa học trẻ đề xuất giải pháp giải quyết thách thức

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối cung - cầu công nghệ Tây Nguyên

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối cung - cầu công nghệ Tây Nguyên

Nhân tài Đất Việt 2019 tôn vinh công trình Việt hoá AI

Nhân tài Đất Việt 2019 tôn vinh công trình Việt hoá AI

Đề xuất đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đề xuất đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Lịch cắt điện tại Hà Nội từ 12-18/10

Lịch cắt điện tại Hà Nội từ 12-18/10

Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn sao showbiz chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi ra mắt Lotus

Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn sao showbiz chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi ra mắt Lotus

Hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Công nghệ quảng cáo mới và hiện đại đón đầu các hiệp định FTA

Công nghệ quảng cáo mới và hiện đại đón đầu các hiệp định FTA

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019