Phát triển đô thị thông minh: Cần các công cụ phân tích dữ liệu đa chỉ tiêu

12/05/2023 12:03
D

Khi công nghệ số, công nghệ thông tin bùng nổ, các giá trị của kết nối, chia sẻ thông tin nhờ Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI)… đã tạo, hình thành nên các hình thái đô thị xanh, sinh thái, thông minh…

Khi đó, yêu cầu về việc đổi mới lý luận trong quy hoạch đô thị là nhu cầu tất yếu, cần được coi trọng và làm thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về những điểm cốt lõi trong công tác lập quy hoạch để phát triển đô thị, PGS. TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng và TS. Lưu Đức Minh, Phó Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) - Bộ Xây dựng đã có những quan điểm phân tích, đề xuất phát triển.

Quan điểm quy hoạch cần được bổ sung, đánh giá

Do thi thong minh, smart city

Quy hoạch đô thị thông minh (ĐTTM) cần gắn liền với quản lý phát triển

Theo đó, khi nói về tầm quan trọng cũng như các mô hình trong công tác lý luận quy hoạch đô thị, PGS. TS. Lưu Đức Hải cho biết, các nước phát triển trên thế giới khi phát triển đô thị đã áp dụng thành công nhiều mô hình lý luận như: Thành phố vườn (bao quanh bởi các khu cây xanh và đất đai sản xuất nông nghiệp); thành phố dải (sử dụng điều kiện tự nhiên đề tổ chức cơ cấu quy hoạch hợp lý về các mặt tổ chức sản xuất và đời sống); thành phố theo đơn vị ở (dựa vào mối quan hệ cơ bản của cộng đồng khu vực)…

Đặc biệt, trong các mô hình trên, ở mỗi giai đoạn phát triển sẽ lại có những mục tiêu quy hoạch khác nhau. Do đó, quan điểm về lý luận đổi mới trong tác quy hoạch sẽ luôn được bổ sung việc đánh giá, nhận định trên cả phương diện quan điểm tiếp cận, thể chế quản lý, thực hiện.

“Trong xu thế phát triển, các quan điểm lý luận sẽ hướng đến sự toàn diện trên phương diện không gian địa lý, ngành, lĩnh vực… từ đó, chất lượng không gian đô thị, hiệu quả đô thị cũng từng bước được cải thiện tích cực. Đồng thời, thu hút sự tham gia của cộng đồng cho phép quy hoạch kết hợp được tiếng của cộng đồng, doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách”, PGS. TS. Lưu Đức Hải phân tích.

Còn khi nói về công tác lý luận quy hoạch đô thị hiện nay tại Việt Nam, PGS. TS. Lưu Đức Hải nhấn mạnh, chúng ta luôn hướng đến mô hình phát triển lồng ghép tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, ĐTTM. Hơn nữa, việc phát triển ĐTTM của Việt Nam hiện nay đang được thực hiện đúng theo định hướng, quy định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Như vậy, theo các văn bản chỉ đạo này, PGS. TS. Lưu Đức Hải cho rằng, việc quy hoạch đô thị theo hướng thông minh sẽ đảm bảo nguyên tắc chung, cùng vận hành trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đô thị số hóa và được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích dữ liệu đa chỉ tiêu, công cụ dự báo, các phần mềm hỗ trợ ra quyết định quy hoạch.

Hơn nữa, việc quy hoạch theo hướng thông minh cũng giúp gia tăng các dịch vụ tiện ích thông minh; tạo cơ chế điều phối liên cấp, liên vùng, giữa đô thị và nông thôn để giải quyết vấn đề theo phạm vi ảnh hưởng.

Để làm tốt những điều này, việc lập quy hoạch cũng cần phải được đảm bảo kỹ lưỡng, có khả năng đáp ứng, sẵn sàng, chủ động để tham gia hiệu quả khi thực hiện yêu cầu CĐS toàn diện cho các khu đô thị.

“Theo đó công tác lập quy hoạch phải đảm bảo luôn có sự chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đổi mới sáng tạo trong môi trường số…”, PGS. TS. Lưu Đức Hải nêu quan điểm.

Không chỉ nêu quan điểm phân tích sâu về các quan điểm lý luận trong công tác quy hoạch, theo TS. Lưu Đức Hải, muốn phát triển các ĐTTM hiện nay hiệu quả, chúng ta cần áp dụng những giải pháp công nghệ để hỗ trợ quy hoạch theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đó là các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), xây dựng CSDL Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý thống nhất trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đô thị; áp dụng mạnh mẽ các ứng dụng hệ thống quản lý thông tin công trình (BIM) vào các dự án đầu tư xây dựng.

Chúng ta cần nghiên cứu, liên kết hệ thống CSDL GIS quy hoạch xây dựng và CSDL BIM công trình, liên kết với CSDL liên thông của tỉnh và quản lý đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, số liệu thống kê,... tăng tính hiệu quả phục vụ quản lý”, TS. Lưu Đức Hải đề xuất.

Quy hoạch gắn liền với quản lý phát triển

Do thi thong minh, smart city

Công tác quy hoạch đô thị cần đổi mới lý luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Ở quan điểm khác khi nói về các nội dung quan trọng cầm bám sát trong công tác quy hoạch ĐTTM hiện nay, TS. Lưu Đức Minh, Phó Giám đốc AMC cho rằng, chúng ta cần bám sát tích cực, chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị; ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch đô thị. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đô thị.

Đặc biệt, công tác quy hoạch đô thị cần đổi mới lý luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, vì quy hoạch và phát triển đô thị là cơ chế huy động xã hội. Mặt khác, sự đổi mới phải hài hòa với hệ thống quy hoạch quốc gia và quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia; quy hoạch đô thị phải tích hợp đa ngành; tạo điều kiện chuyển đổi tiếp cận đến mô hình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị nén, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Việc đổi mới thể chế quy hoạch đô thị cho phép gắn kết chặt chẽ quyhoạch với quản lý phát triển đô thị…”, TS. Lưu Đức Minh nhấn mạnh.

Khi đưa ra quan điểm đề xuất giải pháp để phát triển các ĐTTM hiện nay, TS. Lưu Đức Minh cho rằng chúng ta cần: Ưu tiên phát triển đô thị hóa theo các phân vùng kinh tế; ứng dụng có chọn lọc về hạ tầng ICT để thúc đẩy và nâng cao vai trò động lực, cực tăng trưởng của các vùng đô thị chuyên ngành…

Cùng với đó, cần đẩy mạnh việc định hướng phát triển hệ thống đô thị gắn với phát triển kinh tế, thông qua việc phát triển các khu công nghiệp thông minh có hệ thống quản lý và vận hành thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0 (AI, IoT, CSDL lớn …), tự động hóa và liên kết ở tất cả các cấp độ khu công nghiệp, nhà máy và xưởng sản xuất.

Khi phát triển các ĐTTM cần đồng bộ đâu tư, trang bị các thiết bị số: Chỉ dẫn giao thông thông minh (ứng dụng ICT vào lĩnh vực giao thông đô thị; CSDL giao thông); hạ tầng thoát nước thông minh (ứng dụng ICT lĩnh vực thoát nước, bản đồ cảnh báo ngập úng); hệ thống cấp nước thông minh (ứng dụng ICT vào lĩnh vực cấp nước; tích hợp các công nghệ bản đồ số GIS, công nghệ di động, công nghệ điện toán đám mây); hệ thống chiếu sáng thông minh (ứng dụng ICT vào lĩnh vực chiếu sáng đô thị trong quản lý, vận hành và điều tiết hệ thống chiếu sáng đô thị)…

Như vậy, có thể nói với những phân tích và đề xuất từ hai chuyên gia, công tác lập quy hoạch và sự cần thiết phải đồng bộ, đầu tư trang bị các thiết bị số mới cho các đô thị hướng đến các ĐTTM chính là việc làm lâu dài, không thể sớm kết thúc trong ngày một, ngày hai. Và từ những kinh nghiệm chia sẻ, đề xuất nêu trên, góp phần giúp chúng ta thêm những góc nhìn bổ sung hướng đến thực hiện, thúc đẩy, phát triển các ĐTTM tại Việt Nam ngày càng hiệu quả, bền vững.

Theo Ictvietnam

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nghiêm trọng

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nghiêm trọng

Florida cân nhắc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Florida cân nhắc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Hà Nội chính thức thông qua chủ trương đầu tư cho dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng

Hà Nội chính thức thông qua chủ trương đầu tư cho dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng

Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục giảm lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục giảm lệ phí trước bạ ô tô

Hiện chưa có quốc gia nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

Hiện chưa có quốc gia nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

TP.HCM hoàn thành chuyển đổi số quản lý rác thải vào cuối năm 2023

TP.HCM hoàn thành chuyển đổi số quản lý rác thải vào cuối năm 2023

Thái Lan: Quốc gia sở hữu tiền điện tử thứ hai thế giới dù cấm giao dịch

Thái Lan: Quốc gia sở hữu tiền điện tử thứ hai thế giới dù cấm giao dịch

Thái Nguyên: Thanh toán không dùng tiền mặt trong phần lớn các giao dịch của người dân

Thái Nguyên: Thanh toán không dùng tiền mặt trong phần lớn các giao dịch của người dân

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội

Chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2022 và Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2023

Chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2022 và Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2023

Tin mới cập nhật

Phát động chiến dịch 'Nhận diện lừa đảo'

Phát động chiến dịch 'Nhận diện lừa đảo'

Canon chính thức ra mắt hai mẫu máy ảnh đỉnh cao mới tại thị trường Việt Nam

Canon chính thức ra mắt hai mẫu máy ảnh đỉnh cao mới tại thị trường Việt Nam

BYD chính thức ra mắt 3 mẫu xe tại thị trường Việt Nam

BYD chính thức ra mắt 3 mẫu xe tại thị trường Việt Nam

'Điểm thi càng cao, ưu đãi càng lớn'

'Điểm thi càng cao, ưu đãi càng lớn'

FPT Software ra mắt SemiKong

FPT Software ra mắt SemiKong

OPPO ra mắt tai nghe không dây thế hệ mới Enco Air4 Pro

OPPO ra mắt tai nghe không dây thế hệ mới Enco Air4 Pro

Giải golf The Open Championship 2024 sẽ được phát sóng độc quyền trên MYTV

Giải golf The Open Championship 2024 sẽ được phát sóng độc quyền trên MYTV

Cùng Meta và Cục An toàn thông tin 'Nhận Diện Lừa Đảo'

Cùng Meta và Cục An toàn thông tin 'Nhận Diện Lừa Đảo'

'Chạm sẻ chia, trao hy vọng'

'Chạm sẻ chia, trao hy vọng'

VMS 2024 sẽ được ứng dụng nhiều công nghệ mới

VMS 2024 sẽ được ứng dụng nhiều công nghệ mới

Dinh dưỡng trong thể thao cần phủ đến từng câu lạc bộ

Dinh dưỡng trong thể thao cần phủ đến từng câu lạc bộ

Công bố danh sách các nền tảng số quốc gia do các bộ, ngành triển khai trên toàn quốc

Công bố danh sách các nền tảng số quốc gia do các bộ, ngành triển khai trên toàn quốc

Tin đọc nhiều

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nghiêm trọng

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nghiêm trọng

Hiện chưa có quốc gia nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

Hiện chưa có quốc gia nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

TP.HCM hoàn thành chuyển đổi số quản lý rác thải vào cuối năm 2023

TP.HCM hoàn thành chuyển đổi số quản lý rác thải vào cuối năm 2023

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội

Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet

Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/9: Mưa dông và tố lốc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/9: Mưa dông và tố lốc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Sau 15 năm ứng dụng KHCN góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất

Sau 15 năm ứng dụng KHCN góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất

Tin bão WIPHA mới nhất: Gây cảnh báo lũ trên các sông ở miền Bắc

Tin bão WIPHA mới nhất: Gây cảnh báo lũ trên các sông ở miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày mai 28/7: Hà Nội ngày nắng nóng và mưa dông vào chiều tối

Dự báo thời tiết ngày mai 28/7: Hà Nội ngày nắng nóng và mưa dông vào chiều tối

Công nghệ cao tạo động lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Công nghệ cao tạo động lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019