Triển khai thực hiện luật bảo vệ bí mật Nhà nước

Đình Lượng
18/01/2021 16:38
D

Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Đây là đạo luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý để các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã cụ thể hóa tối đa các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để triển khai thi hành Luật, ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật).

CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH

Sau 4 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật sau đây:

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật, cụ thể là: Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước (Điều 10); sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (khoản 7 Điều 11); giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (khoản 7 Điều 13); mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ (khoản 5 Điều 14); địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng các phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước (khoản 4, Điều 17); phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước và chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (khoản 3, Điều 24). Đồng thời, quy định cụ thể việc phân công và tiêu chuẩn người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các bộ, ban, ngành, địa phương.

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 26/2020/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Để triển khai thi hành có hiệu quả Điều 7 (quy định về phạm vi bí mật nhà nước) và Điều 9 (quy định về ban hành danh mục bí mật nhà nước) của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước giao Thủ tướng Chính phủ ban hành các danh mục bí mật nhà nước độ Mật, Tối mật và Tuyệt mật thuộc 15 lĩnh vực được quy định tại Điều 7 của Luật. Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 25 Danh mục bí mật nhà nước của các lĩnh vực sau:

1) Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

2) Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

3) Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

4) Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

5) Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ;

6) Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải;

7) Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân;

8) Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

9) Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10) Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế;

11) Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân;

12) Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao;

13) Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

14) Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

15) Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế;

16) Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

17) Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại;

18) Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê;

19) Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội;

20) Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực xây dựng;

21) Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

22) Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước;

23) Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng;

24) Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước.

25) Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (mật);

26) Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng (mật).

CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng biểu mẫu bảo đảm đầy đủ nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước được quy định cụ thể tại các biểu mẫu. Mực dùng để đóng các loại dấu chỉ độ mật là mực màu đỏ. Trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu để đăng ký, quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trên máy tính phải bảo đảm đầy đủ nội dung theo mẫu “Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi”, “Sổ đăng ký bí mật nhà nước đến” quy định tại Thông tư này. Trường hợp tài liệu bí mật nhà nước, sách chứa đựng nội dung bí mật nhà nước được in, xuất bản với số lượng lớn thì cơ quan, tổ chức soạn thảo, tạo ra bí mật nhà nước được in dấu độ mật bằng mực màu đỏ ở bên ngoài tài liệu, bìa sách.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư số 24/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Thông tư này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật, giải mật; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư quy định phương tiện, thiết bị sử dụng trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước như sau: Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do lực lượng cơ yếu trang bị. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật về cơ yếu;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BCA-A81 ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.

MỘT SỐ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG

Một số lĩnh vực cũng đang được xây dựng danh mục bí mật nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành gồm: thông tin truyền thông, tư pháp, cơ yếu, tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực khác.

Trong thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục đăng tải nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước có liên quan đến công tác cơ yếu, an toàn thông tin.

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Apple bổ sung tính năng cảnh báo thiết bị theo dõi

Apple bổ sung tính năng cảnh báo thiết bị theo dõi

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin các tài khoản email Microsoft

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin các tài khoản email Microsoft

Những lưu ý khi sử dụng Pi Network

Những lưu ý khi sử dụng Pi Network

Trình duyệt ẩn danh Chrome có thực sự mang lại sự an toàn cho người dùng

Trình duyệt ẩn danh Chrome có thực sự mang lại sự an toàn cho người dùng

Cơn sốt đào tiền ảo Pi tiểm ẩn những nguy hiểm nào ?

Cơn sốt đào tiền ảo Pi tiểm ẩn những nguy hiểm nào ?

Cảnh báo chiêu mạo danh e-mail của các công ty uy tín trên thế giới để lừa đảo

Cảnh báo chiêu mạo danh e-mail của các công ty uy tín trên thế giới để lừa đảo

Silver Sparrow - Mã độc bí ẩn "phơi bày" các lỗ hổng bảo mật của chip M1 do Apple tự sản xuất

Silver Sparrow - Mã độc bí ẩn "phơi bày" các lỗ hổng bảo mật của chip M1 do Apple tự sản xuất

Clubhouse dễ bị đánh cắp dữ liệu âm thanh chỉ bởi một tài khoản người dùng

Clubhouse dễ bị đánh cắp dữ liệu âm thanh chỉ bởi một tài khoản người dùng

Cài đặt app giả mạo Bộ Công an bị mất 6,1 tỉ đồng

Cài đặt app giả mạo Bộ Công an bị mất 6,1 tỉ đồng

Hiểm hoạ từ trang web giả mạo Công an Hà Nội - Hàng tỉ đồng "bốc hơi"

Hiểm hoạ từ trang web giả mạo Công an Hà Nội - Hàng tỉ đồng "bốc hơi"

 Facebook nói gì khi nhiều người dùng bị lỗi đăng xuất khỏi tài khoản?

Facebook nói gì khi nhiều người dùng bị lỗi đăng xuất khỏi tài khoản?

Đánh cắp mã OTP và những thiệt hại hàng trăm tỉ đổng tại Việt Nam

Đánh cắp mã OTP và những thiệt hại hàng trăm tỉ đổng tại Việt Nam

Tin mới cập nhật

Chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có RAM 18 Gb cùng thiết kế "hầm hố"

Chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có RAM 18 Gb cùng thiết kế "hầm hố"

Nữ sinh Hà Nội "hứng chịu" bạo lực học đường vì những tin nhắn trên Facebook

Nữ sinh Hà Nội "hứng chịu" bạo lực học đường vì những tin nhắn trên Facebook

Indonesia không tăng giá điện theo định kỳ để hỗ trợ "sức mua" trong dân

Indonesia không tăng giá điện theo định kỳ để hỗ trợ "sức mua" trong dân

Lãi suất thấp đã tác động thế nào đến thị trường tài chính?

Lãi suất thấp đã tác động thế nào đến thị trường tài chính?

Google bỏ cookie theo dõi người dùng vì điều gì?

Google bỏ cookie theo dõi người dùng vì điều gì?

Các quy định mới về bảo hiểm bắt buộc tạo cú hích lớn về chuyển đổi số

Các quy định mới về bảo hiểm bắt buộc tạo cú hích lớn về chuyển đổi số

Huawei khởi động chương trình ‘Huawei Women Developers’

Huawei khởi động chương trình ‘Huawei Women Developers’

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 9/3: Tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ

Dự báo giá vàng SJC trong nước ngày 9/3: Tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ

Bộ giáp quý sau gần 40 năm "lưu lạc" xuất hiện trở lại đầy bất ngờ

Bộ giáp quý sau gần 40 năm "lưu lạc" xuất hiện trở lại đầy bất ngờ

Cách 'săn' được Jackpot hơn 85 tỉ đồng của Vietlott qua điện thoại

Cách 'săn' được Jackpot hơn 85 tỉ đồng của Vietlott qua điện thoại

Bắt buộc phải cách ly các phi hành gia khi trở về Trái đất vì điều gì?

Bắt buộc phải cách ly các phi hành gia khi trở về Trái đất vì điều gì?

Hóa đơn tiền điện tháng 3 sẽ tăng đột biến

Hóa đơn tiền điện tháng 3 sẽ tăng đột biến

Tin đọc nhiều

Những lưu ý khi sử dụng Pi Network

Những lưu ý khi sử dụng Pi Network

Cảnh báo chiêu mạo danh e-mail của các công ty uy tín trên thế giới để lừa đảo

Cảnh báo chiêu mạo danh e-mail của các công ty uy tín trên thế giới để lừa đảo

Tấn công mạng gia tăng vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới giữa căng thẳng COVID-19

Tấn công mạng gia tăng vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới giữa căng thẳng COVID-19

Tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Tin tặc tấn công dữ liệu vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech để làm gì?

Tin tặc tấn công dữ liệu vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech để làm gì?

Bkav xuất khẩu lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên sang Mỹ

Bkav xuất khẩu lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên sang Mỹ

Những quan niệm bảo mật sai lầm thường gặp

Những quan niệm bảo mật sai lầm thường gặp

Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”, máy tính bị lây nhiễm mã độc giảm mạnh

Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”, máy tính bị lây nhiễm mã độc giảm mạnh

Locky: Mã độc tống tiền cực kỳ nguy hiểm, đe dọa mất trắng dữ liệu

Locky: Mã độc tống tiền cực kỳ nguy hiểm, đe dọa mất trắng dữ liệu

Hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp trước ngày 30/9

Hoàn thành mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp trước ngày 30/9

Video xem nhiều

1 Phút Công nghệ: Công nghệ trong nước và thế giới ngày 01/8/2020

1 Phút Công nghệ: Công nghệ trong nước và thế giới ngày 01/8/2020

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Công ty điện tử Samsung hôm nay tuyên bố đã đạt được tốc độ 5G nhanh nhất trong ngành

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Renault - Samsung nhận được hơn 8000 đơn đặt hàng cho chiếc SUV XM3

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

 Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Mây vờn đỉnh núi Chu Va

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
"Việt Nam ơi! Đánh bay COVID" - Viết tiếp tinh thần vượt qua khó khăn của dân tôc Việt
17/04/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.