Những cuộc trao trả đầy nhân văn thời chiến tranh Lê – Mạc

Lê Tiên Long
06/08/2021 16:10
D

Chiến tranh thời nào cũng vậy, phải đến khi hưu chiến, hai bên mới trao đổi tù binh hay hài cốt người đã mất cho nhau. Nhưng ở nước ta giữa thế kỷ XVI, giữa lúc chiến tranh giữa quân Mạc và vua Lê – chúa Trịnh diễn ra căng thẳng, lại có những cuộc trao đổi thi hài các danh tướng rất lạ lùng, đáng để đời sau lưu tâm.

Cảnh triều đình nhà Lê trung hưng năm 1684-1685 do Samuel Baron vẽ.

Vụ trao đổi thi hài Trịnh Cối

Trịnh Cối là con trai trưởng của Thượng tướng Thái quốc công Trịnh Kiểm, công thần giúp các vua Lê Trang Tông, Lê Trung Tông, Lê Anh Tông trung hưng chống lại nhà Mạc.

Ông là con của Chính phi Thái vương phu nhân Lại Thị Ngọc Trân, người làng Long Phúc, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, trấn Nghệ An về đời Lê (nay là tỉnh Hà Tĩnh). Bà là con gái Thái tể Trang quốc công Lại Thế Vinh.

Năm 1570, Trịnh Kiểm qua đời, Trịnh Cối lúc đó được phong tước Tuấn Đức hầu, được nhà vua cho thay cha lĩnh binh quyền coi quân đánh giặc. Tuy nhiên, “Đại Việt sử ký toàn thư” cho biết, Trịnh Cối đam mê tửu sắc, kiêu ngạo chơi bời, không thương quân lính, nên các tướng hiệu ngả lòng, người giúp đỡ ngày một ít, dần sinh biến.

Do đó, các tướng như Lê Cập Đệ, Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách… ép con thứ của Trịnh Kiểm là Phúc Lương hầu Trịnh Tùng phải làm binh biến lấy lại quyền hành, ép vua dời hành tại vào cửa quan Vạn Lại, chia quân đóng giữ. Trịnh Cối đốc thúc quân đánh lại, vua Lê Anh Tông dàn hòa cũng không được, mà còn bị thủ hạ của Trịnh Cối là Lại Thế Mỹ thúc quân đánh vào.

Quân của vua Lê cũng nỗ lực chống lại, suốt ngày đêm không nghỉ, Trịnh Cối đành phải rút quân ra giữ những nơi xung yếu như các cửa biển Linh Trường, Chi Long (cửa sông Lèn), Thần Phủ, cửa Du Xuyên (cửa Bạng), Ngọc Giáp (cửa Ghép)…

Sau đó, quân Mạc do Mạc Kính Điển chỉ huy lại kéo vào xâm lấn. Khi đến Hà Trung, quân Mạc đóng dinh ở sông, hai bên bờ sông khói lửa liên tiếp đến 10 dặm. Trịnh Cối tự liệu sức mình không chống nổi, thấy thế ngày một cô lập, bèn đem bộ hạ và vợ con sang hàng họ Mạc.

Mạc Kính Điển chấp nhận cho đầu hàng, phong Trịnh Cối làm Trung Lương hầu, trong khi Lại Thế Mỹ được phong Khánh quận công, Nguyễn Sư Doãn được phong Lý quận công.

Ở triều đình vua Lê, vua Anh Tông bèn sắc phong cho Trịnh Tùng làm Trưởng quận công tiết chế thủy bộ chư dinh, cầm quân đánh lại quân Mạc. Trận này vua Anh Tông tự làm đô tướng thống đốc đại binh cùng đánh giặc, dụ hàng được Vũ Sư Thước, rồi dần đánh lui được quân Mạc.

Đến mùa đông, Mạc Kính Điển bàn với thuộc hạ rằng “Tiến quân đánh giặc mạnh, đã trải qua 9 tháng mà không thành công. Vả lại năm nay mùa đông sông cạn, lại thêm nước mùa xuân mới sinh, sắp có khí độc, quân không đủ ăn, người nào cũng nhớ quê, còn ai cùng lòng hết sức với ta nữa. Chi bằng hãy tạm rút quân về, sẽ đánh lần sau để lấy toàn thắng!”, rồi nhổ trại mà về.

Trịnh Cối cùng mẹ là Thái vương phu nhân cùng vợ con và các tướng là Lại Thế Mỹ, Trương Quốc Hoa cũng đành đem theo 1000 thuộc hạ theo Mạc Kính Điển về Thăng Long theo họ Mạc. 

Đến năm Quang Hưng thứ 7 (1584), ngày 4, tháng 9 Trịnh Cối chết. Trịnh Cối tự khi ra hàng họ Mạc, đầu tiên được trao tước Trung lương hầu, sau tiến lên chức Trung quận công.

Nghe tin Trịnh Cối chết, Mạc Mậu Hợp sai người tới phúng tế, và sai quân hộ tống linh cữu, cho thân mẫu là Thái vương phu nhân và vợ con được đưa linh cữu về xứ Thanh Hoa an táng.

Đó là muốn tỏ thiện ý để thông hảo với vua Lê, chúa Trịnh. Về phần chúa Trịnh Tùng, cũng dâng biểu lên xin Hoàng đế tha tội cho Trịnh Cán, và truy tặng tước Thái phó Trung quận công, rồi sai người tới núi Nga Sơn tiếp đón linh cữu, đưa về an táng tại núi Quân An (huyện Yên Định, Thanh Hóa ngày nay). Trịnh Tùng cũng cho con mình là Trịnh Sâm để tang bác (Trịnh Sâm này không phải chúa Trịnh Sâm cuối thời Lê).

Trịnh Mô được đưa về tận Nghệ An chôn cất

Trịnh Mô vốn tên là Nguyễn Cảnh Hoan, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, dòng dõi Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị. Ông là con trai Nguyễn Cảnh Huy, khi Nguyễn Kim đưa vua Lê Trang Tông lên ngôi, hai cha con ông tìm đến phò giúp, Nguyễn Cảnh Huy được phong làm Bình Dương Hầu, Cảnh Hoan tước Dương Đường Hầu dưới quyền điều khiển của Nguyễn Kim.

Năm 1553, Nguyễn Cảnh Hoan đã được phong tước Tấn quận công, lập nhiều công trạng, được gia phong làm Thái bảo. Thái sư Trịnh Kiểm thấy ông là người trí dũng mưu lược, đánh đâu được đấy, là một tướng tài, nên đặc biệt yêu mến, cho đổi tên là Trịnh Mô, làm thần tử thân thuộc của Thái sư.

Tháng 2/1571, khi vua Lê Anh Tông gia phong cho con của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng làm Thái úy Trưởng quốc công, Trịnh Mô được gia phong làm Thiếu phó ngồi hàng dưới.

Năm 1573, khi Trịnh Tùng phế vua Lê Anh Tông, đưa hoàng tử Lê Duy Đàm lên ngôi, tức vua Lê Thế Tông, Trịnh Tùng được phong làm Đô tướng, Thái úy Trưởng quốc công.

Trịnh Mô là chiến tướng xông pha nhiều năm, rất có tiếng tăm, có tài biện luận nên được phong sang ban văn làm Hiệp mưu công thần, đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Binh bộ thượng thư, Thái phó, kiêm Hành tướng sự.

Lúc này, quân nhà Mạc có nhiều tướng tài như Mạc Kính Điển, Nguyễn Quyện thường xuyên đưa quân vào xâm lấn vùng đất thuộc quyền của vua Lê, chúa Trịnh, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Các trận này, Nguyễn Quyện thường xuyên giành thắng lợi, quân dân Thanh, Nghệ luôn gặp khốn đốn vì chiến tranh. Năm 1572, Nguyễn Quyện đánh Nghệ An, đuổi Hoành quận công bỏ chạy đến châu Bố Chính rồi đuổi theo bắt được, đem về Thăng Long giết.

Cuối năm 1573, Nguyễn Quyện dùng phục binh bắt được Lại Quận công Phan Công Tích, đem về Thăng Long. Năm 1574, quân Mạc lại đánh Nghệ An, bắt được tướng trấn thủ là Hoằng quận công.

Bính Tý, năm thứ 4 (1575), Mạc Kính Điển đem quân xâm lược Thanh Hóa, tiến đánh sông Chu, đồng thời sai Nam đạo tướng quân Nguyễn Quyện vào đánh Nghệ An, bên nhà Lê, Tấn quận công Trịnh Mô cùng Nguyễn Quyện đương đầu tới vài tháng.

“Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ tục biên” chép: “Sau Trịnh Mô nhiều lần không đánh được, trốn về Thanh Hóa, đến huyện Ngọc Sơn (huyện Tĩnh Gia ngày nay).

Nguyễn Quyện bảo tướng hiệu rằng: “Trịnh Mô đánh thua chạy về, quân đi không có hiệu lệnh, ta thế nào cũng bắt được”. Bèn tự đốc quân đến Ngọc Sơn, bắt được Trịnh Mô ở giữa đường đưa về kinh”.

Nhờ chiến công này, theo “Toàn thư” thì: “Từ đấy oai thanh của Nguyễn Quyện ngày một lừng lẫy, làm danh tướng của họ Mạc. Các tướng mạnh tôi giỏi của miền Giang Đông đều cho là mình không bằng”. (Miền Giang Đông tức miền phía Đông sông Hồng, thuộc phạm vi quản lý của nhà Mạc).

Khi Trịnh Mô bị giam ở Thăng Long, Trịnh Tùng phái người ra bắc tìm cách đem vàng chuộc ông nhưng không được. Nhà Mạc biết ông là tướng giỏi bèn cho các đại thần, đặc biệt là Nguyễn Quyện tới tìm cách lôi kéo nhưng ông đều cự tuyệt.

Có lần Trịnh Mô nói thẳng với Nguyễn Quyện rằng: “Số phận của Mô đã được định đoạt, chỉ mong có chết mà thôi”. Nguyễn Quyện nói: “Hoàng triều không hám giết người, hà tất phải cầu chết.

Tấn quận công đáp rằng: “Ta thờ vua Lê chúa Trịnh, chỉ nghĩ tới trung hiếu, muốn để tiếng thơm lại muôn đời. Không may đến nước này, sống gửi thác về, có gì mà sợ”.

Quyện vờ cười nói: “Ta nghe ở thôn quê có câu sấm truyền rằng: ‘Mô giả, Mạc mộc giả, bất vi Mạc dụng, tất thành hưu mộ chi khôi’, nghĩa là ‘Mô là cây của Mạc, nếu không được Mạc dùng, ắt sẽ thành tro dưới mồ thôi’. Ở đây, Nguyễn Quyện dùng cách chiết tự chữ Mô, gồm chữ Mộc ghép với chữ Mạc.

Nhưng cũng bằng cách chiết tự, Trịnh Mô đã dõng dạc đáp lại: “Quyện giả, quyển nhân giã; hữu vi ư quyền, quả thụ khuyên tù chi nhục”, dịch nghĩa là: “Quyện là người của sách, vì quay lưng lại sách, quả nhiên bị cái nhục cầm tù”, nhưng là cách chơi chữ, khi chữ Quyện là tên Nguyễn Quyện, gồm chữ Quyển là sách vở, ghép với chữ Nhân là người.

Ngày 16 tháng 9 năm 1576, Trịnh Mô, tức Nguyễn Cảnh Hoan bị giết tại Thăng Long, thọ 57 tuổi. Nguyễn Quyện thương tiếc một bậc anh hùng là danh tướng cùng thời, đã làm câu đối khen tặng rằng: “Trung nghĩa, cương liệt, đời hiếm hoi, sau đây ắt sẽ thành thần lớn”.

Sau đó ông sai sắm quan tài khâm liệm và xin vua Mạc cho đưa thi hài Trịnh Mô về táng ở Nghệ An, vua Mạc đồng ý. Nguyễn Quyện thân hành đưa linh cữu của Trịnh Mô đến bến Đông, đặt ngay ngắn trên một chiếc thuyền chiến, rồi gọi bọn lái buôn Nghệ An tới nhận để chuyển về quê quán.

Theo nội dung cuốn “Hoan châu ký – Thiên nam liệt truyện” do nhiều tác giả dòng họ Nguyễn Cảnh viết, thì sau đó, nhờ trời yên gió thuận, chỉ qua vài ngày, thuyền đã đến cửa biển Đan Nhai (tiếp giáp hai huyện Nghi Xuân và Nghi Lộc).

Đám khách buôn đỗ thuyền lại, cho người về cấp báo với bà con thân quyến cùng bạn bè Trịnh Mô. Khi linh cữu về đến quê nhà, bèn dựng trại để cử hành tang lễ. Chuẩn bị xong đâu đấy, gia đình cho người đến hành tại vua Lê ở Yên Trường, Thanh Hóa cáo phó. Tiết chế Trưởng quốc công Trịnh Tùng nghe tin, tiếc thương vô hạn.

Ông bảo quần thần rằng: “Tấn quận công là người nghiêm minh dũng nghĩa, có nhiều công lao, vâng mệnh giữ đất Hoan Châu để tăng cường thế lực cho Ái Châu, từng đuổi Nguyễn Quyện chạy từ sông Tam Kỳ đến cửa biển Đan Nhai. Tài sản nhân dân không tơ hào xâm phạm. Tấn quận công từ lâu là người có công lớn với triều đình, không may mất vì việc nước, thực đáng thương tiếc. Nay triều đình bàn bạc, gia phong tước trật để nêu cao khí tiết”.

Ngày hôm sau triều đình họp bàn, gia phong ông làm Hiệp mưu dương võ uy dũng Dực vận tán trị công thần Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu Binh bộ thượng thư Tấn quốc công, ban tên thụy là Hùng Nghị, sai quân mang sắc vắn đến làm lễ phong tặng.

Khi tiến hành làm lễ phong tặng, vua Lê tuy còn ít tuổi, vẫn lắng nghe ý kiến bầy tôi, ra lệnh nghỉ chầu ba ngày, rồi lại sai sứ mang sắc chỉ phong tặng Tấn quốc công làm Hành hạ Nghệ An đạo quan, cùng mười hai nén vàng, một trăm nén bạc và các đồ tế lễ tới tận nhà phúng viếng.

Lễ cử hành xong, con cháu Tấn quốc công bưng sắc phong đặt trên chiếc linh sàng để trong rạp che bằng tranh, sau đó chọn ngày mai táng. Mộ quốc công đặt tại địa phận thôn Trường Thọ, nay thuộc xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An.

Còn người địch thủ sừng sỏ của Trịnh Mô là Nguyễn Quyện, đến cuối đời khi nhà Mạc suy vong, lại bị bắt trong tay của vua Lê, chúa Trịnh, rồi bị giết trong ngục năm 1593, khi đã 82 tuổi.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Những 'nữ tướng' trẻ của ngành công nghệ

Những 'nữ tướng' trẻ của ngành công nghệ

Ngắm mô phỏng 3D mới nhất của 'kỳ quan' Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch

Ngắm mô phỏng 3D mới nhất của 'kỳ quan' Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Xi măng Thủ Đô chúc mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Xi măng Thủ Đô chúc mừng 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Vintage – phong cách chụp ảnh chưa bao giờ cũ

Vintage – phong cách chụp ảnh chưa bao giờ cũ

SEA Games 31: U23 Việt Nam bảo vệ thành 'ngôi vương' Bóng đá nam

SEA Games 31: U23 Việt Nam bảo vệ thành 'ngôi vương' Bóng đá nam

TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn CĐV 'cháy hết mình' trên phố đi bộ cổ vũ cho U23 Việt Nam

TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn CĐV 'cháy hết mình' trên phố đi bộ cổ vũ cho U23 Việt Nam

“TLC- Triệu trái tim hồng”- Tặng 50.000 suất ăn miễn phí cho người khó khăn

“TLC- Triệu trái tim hồng”- Tặng 50.000 suất ăn miễn phí cho người khó khăn

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh giữa tháng 5 - Sự bất thường của thời tiết trong 40 năm qua

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh giữa tháng 5 - Sự bất thường của thời tiết trong 40 năm qua

Ngành đồ uống Việt Nam phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới

Ngành đồ uống Việt Nam phục hồi và phát triển trong điều kiện bình thường mới

UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) chào mừng ngày 30/4 và 1/5

UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) chào mừng ngày 30/4 và 1/5

Jada: Vợ Will Smith sau sự cố tại lễ trao giải Oscar 2022

Jada: Vợ Will Smith sau sự cố tại lễ trao giải Oscar 2022

Tin mới cập nhật

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

Trao giải Cuộc thi thiết kế và cải tiến máy Smae Award 2024

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

APAC tăng cường kiến thức an ninh mạng trong trường học

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

42.000 tỷ đồng vừa được NHNN “bơm” ròng vào hệ thống

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

TTC Land công bố danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Những điều tuyệt vời đáng trải nghiệm du lịch Tây Ban Nha

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Điện tái tạo đã bùng nổ thế nào dưới thời nguyên cục trưởng Phương Hoàng Kim?

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Trải nghiệm mùa Euro mới cùng Samsung AI TV

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Cùng Sun Life Việt Nam tạo dựng tương lai

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

Chào hè, JBL ra mắt loạt loa di động và PartyBox mới

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

FUJIFILM ra mắt bộ đôi máy ảnh mới FUJIFILM X-T50 và FUJIFILM GFX100S II

Tin đọc nhiều

Fintech thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

Fintech thiếu nguồn nhân lực trầm trọng

Thí điểm cho người Việt vào chơi casino lên 5 năm

Thí điểm cho người Việt vào chơi casino lên 5 năm

Lưới đánh cá gắn đèn LED phát ra ánh sáng xanh bảo vệ các loài sinh vật biển quý hiếm

Lưới đánh cá gắn đèn LED phát ra ánh sáng xanh bảo vệ các loài sinh vật biển quý hiếm

14 công dụng của lò vi sóng không ai nói với bạn

14 công dụng của lò vi sóng không ai nói với bạn

A1 Việt Nam - Nhà phân phối mỡ Gleitmo chính hãng Việt Nam

A1 Việt Nam - Nhà phân phối mỡ Gleitmo chính hãng Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Người hay xem Facebook, YouTube dễ tin vào thuyết âm mưu Covid-19

Người hay xem Facebook, YouTube dễ tin vào thuyết âm mưu Covid-19

Người Việt đua nhau đặt cành hồng chi chít quả về trưng Tết

Người Việt đua nhau đặt cành hồng chi chít quả về trưng Tết

Vài nguyên tắc đơn giản để đảm bảo sức khỏe ngày Tết

Vài nguyên tắc đơn giản để đảm bảo sức khỏe ngày Tết

Mâm cúng rằm tháng Chạp phải có các yếu tố sau để tránh "tai bay vạ gió"

Mâm cúng rằm tháng Chạp phải có các yếu tố sau để tránh "tai bay vạ gió"

Video xem nhiều

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Isuzu Mu-X 2021 hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại và đầy công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Geneva Motor Show 2020: Bentley hé lộ siêu xe Bacalar triệu đô

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cô bé 14 tuổi tìm ra giải pháp mới xóa điểm mù trên xe hơi

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019)

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

Sếp nhà bán lẻ làm lộ ngày bán iPhone 11

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019