EVNICT chú trọng công tác xây dựng Đảng: Gốc rễ của thành công

Vân Hồ
10/11/2022 14:03
D

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, công tác xây dựng Đảng ở Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn được Đảng bộ Công ty chú trọng và coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có tính quyết định nâng cao chất lượng và hiệu quả các tổ chức cơ sở đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Người chỉ rõ, Đảng sống trong xã hội, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội. Tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, giữ các chức vụ đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, các quan hệ xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái tích cực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện. Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn Đảng. “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”- Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, 2022.

Đại hội Đảng bộ EVNICT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khẳng định “Tăng cường xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thu hút, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và đổi mới sáng tạo để xây dựng EVNICT phát triển bền vững”.

Đảng bộ EVNICT vào lăng báo công dâng Bác nhân Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong ảnh: Đảng bộ EVNICT chụp ảnh lưu niệm tại Phủ chủ tịch

Bài 1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của mọi công tác của Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNICT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định mục tiêu “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ EVNICT trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng EVNICT trở thành đơn vị có trình độ quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại; luôn khẳng định vai trò là đầu mối tầu về công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêngvà tự động hóa trong ngành”.

Chất lượng và hiệu quả được nâng lên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nguyên tắc tư tưởng của Đảng ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng bộ EVNICT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước và EVN, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35- NQ/TW để cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty. Phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và người lao động, trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy EVNICT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức và cơ hội của EVNICT trong quá trình thực hiện chur trương tái cơ cấu đã được EVN phê duyệt.

Các hội nghị học tập được cải tiến phong phú, đổi mới phù hợp với đặc thù của đơn vị công nghệ thông tin và viễn thông hoạt động phân tán trong cả nước, kết hợp giữa hình thức học tập trực tiếp và hình thức học trực tuyến tại 4 điểm cầu Hà Nội- Đà Nẵng- Hồ Chí Minh- Pleiku (nơi EVNICT đóng chân trên địa bàn), góp phần nâng cao tỷ lệ tham dự đạt trên 95%. Để đảm bảo gắn việc học tập với thực hiện Nghị quyết, sau hội nghị các đảng viên đều viết bản thu hoạch, tự đánh giá kiến thức được cập nhật để triển khai tại chi bộ. Kết quả học tập đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng EVNICT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy EVNICT chỉ đạo các chi bộ đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề,nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Ngoài nội dung sinh hoạt hàng tháng như: phổ biến thông tin trong nước, thế giới và Đảng bộ Công ty, chi bộ; Thông báo kịp thời các văn bản, chủ trương của Đảng; Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên... các chi bộ lựa chọn các chủ đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; Chuyển đổi số trong nội bộ Chi bộ và Đảng bộ EVNICT;....để trao đổi, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề. Việc xây dựng các chuyên đề gắn với nhiệm vụ từng chi bộ, đã thu hút các đảng viên tham gia sôi nổi, hiểu sâu, hiểu rõ những nhiệm vụ mà Công ty đang thực hiện gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, đảng viên.

Với việc sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Phòng Triển khai dịch vụ, chọn những vấn đề trao đổi sôi động nhất trong việc thực hiện các chuyên đề hàng quý. “Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp nâng cao nhận thức của đảng viên, phát huy tính dân chủ, kịp thời biểu dương và thẳng thắn phê bình. Sự chuẩn bị cụ thể, chu đáo, kỹ lưỡng của các đảng viên được giao làm chuyên đề đã giúp đảng viên nhận thức rõ các vấn đề trọng tâm của Đảng, EVN và Công ty. Nhờ đó, Chi bộ Phòng Triển khai dịch vụ được Đảng ủy EVNICT xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 2021.” – đồng chí Nguyễn Hải Bình- Bí thư Chi bộ Phòng Triển khai dịch vụ, trực thuộc Đảng bộ EVNICT khẳng định.

Đảng bộ EVNICT tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ V BCH TW Đảng khóa XIII

Đảng bộ EVNICT cũng tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của Ngành điện lực Việt Nam, làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận cho các đối tượng quần chúng ưu tú, đảng viên mới, các cán bộ trong diện quy hoạch; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt hàng năm, Đảng ủy Công ty tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, giúp đảng viên cảm nhận sâu sắc tinh thần cách mạng của các thế hệ đảng viên đi trước, xây dựng kế hoạch hành động, rèn luyện phấn đấu cho bản thân.

Công tác tuyên truyền được Đảng bộ Công ty quan tâm lãnh đạo đồng bộ, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú về nội dung. Đảng ủy Công ty đã phân công nhiệm vụ một đồng chí ủy viên BCH phụ trách tuyên giáo, chỉ đạo Công ty thành lập bộ phận truyền thông có nhiệm vụ phổ biến kịp thời các thông tin về kế hoạch, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bộ phận truyền thông luôn đổi mới hình thức truyền thông, áp dụng các hình thức truyền thông mới như infographics, video clip...qua thư điện tử, website nội bộ Công ty, màn hình hiển thị, pano, facebook... lạ mắt, thu hút, giúp phổ biến thông tin dễ dàng đến đảng viên và người lao động trong Công ty.

Đảng ủy Công ty cũng đã thiết kế hộp thư góp ý đặt tại phòng “teabreak” của Công ty nhằm nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động, những biến động tư tưởng trong cán bộ công nhân viên; trong đơn vị không để xảy ra các vụ việc tiêu cực và không có các đơn thư tố cáo.

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2021 của Đảng bộ Công ty.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện theo gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Người nhấn mạnh “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Xác định công tác xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, Đảng bộ Công ty đã luôn quan tâm quán triệt, thực hiện các Quy định của TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05- CT/TW, quy định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Đảng ủy EVN về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã được Đảng bộ Công ty cụ thể hóa, ban hành Quy định số 88-QĐ/ĐU ngày 6/11/2017 về chuẩn mực, đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh áp dụng tại Đảng bộ Công ty nhằm phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, gắn việc xây dựng với hành động.

Đảng bộ EVNICT tổ chức cho các đảng viên “Về nguồn” tại Cao Bằng năm 2022

Đặc biệt, Đảng bộ Công ty xác định việc đẩy mạnh triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong Công ty; gắn chuyên đề các năm với việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên EVNICT. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đảng bộ đã thường xuyên bổ sung những nội dung mới và phương thức tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh vào điều kiện thực tế, tình hình của Công ty. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; Xử lý nghiêm các vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, biểu dương các tấm gương đạo đức qua các tin bài phản ánh trên các phương tiện truyền thông của Công ty để tạo ảnh hưởng lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Ngoài việc xây dựng đầy đủ các Chương trình hành động, Đảng bộ Công ty đã triệu tập các đảng viên học tập các chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong năm 2021, Đảng ủy Công ty đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy EVN và Đảng ủy cấp trên chủ động xây dựng chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra, giám sát (có nội dung giám sát cấp ủy trực thuộc về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa") để triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết về công tác tư tưởng đến các chi bộ trực thuộc. Toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ EVNICT đã có bản cam kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6, vai trò lãnh đạo của Đảng trong EVNICT luôn được khẳng định, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, công tác xây dựng Đảng bộ EVNICT ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại chi bộ Trung tâm phát triển phần mềm trực thuộc EVNICT với 24 đảng viên (20 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị), đặc thù của Chi bộ là đảng viên làm công tác lập trình phần mềm, trình độ chuyên môn cao. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng- Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ thường xuyên quan tâm, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CBCNV trong toàn chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức tại chi bộ Trung tâm phát triển phần mềm, thuộc Đảng bộ EVNICT

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã bám sát kế hoạch triển khai của Đảng bộ Công ty, tham dự các đợt học tập do Đảng bộ công ty tổ chức và kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Tổ chức thành chuyên đề trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, nghiên cứu các tài liệu do văn phòng Đảng uỷ cung cấp. Qua đó nâng cao tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giữ lề lối tác phong làm việc nghiêm túc cẩn thận; nâng cao phong cách ứng xử, giao tiếp, văn hoá doanh nghiệp; Thể hiện rõ nét tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nói đi đôi với làm; đoàn kết nhất trí trong đơn vị, tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên của chi bộ đã trưởng thành hơn về mọi mặt, tinh thần trách nhiệm và tự chủ nâng cao trong công việc, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật đó là trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng, triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung.

Chi bộ đã hoàn thành xây dựng và triển khai toàn Tập đoàn các hệ thống phần mềm quản trị nội bộ như Digital Office, Smart EVN, hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS), hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống ứng dụng chữ ký số EVNCA, hệ thống EVNPortal, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành của lãnh đạo, đóng vai trò nền tảng đối với công cuộc chuyển đổi số.

Chi bộ cũng đã hoàn thành xây dựng, triển khai và quyết toán các dự án ERP, IMIS 2.0, CMIS 3.0, nâng cấp PMIS giai đoạn 1... theo định hướng chuyển đổi số của EVN.

Có thể nói, giai đoạn 2020-2022, các phần mềm, dịch vụ dùng chung từng bước được nâng cấp và triển khai áp dụng theo hướng tập trung tại EVN, do đó yêu cầu rất cao về công tác đảm bảo vận hành. Chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các chi bộ trong Công ty như Trung tâm Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, Phòng Triển khai dịch vụ từng bước hoàn thiện công tác phối hợp, hỗ trợ đáp ứng kịp thời các yêu cầu của người dùng EVN và các đơn vị.

Năm 2020, Đảng ủy EVN trao tặng cho Đảng bộ EVNICT Giấy khen Cơ sở Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh“ tiêu biểu năm 2020.

Trong giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ EVNICT được vinh dự là 1 trong 4 đảng bộ thuộc Đảng bộ EVN đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 và được Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen.

Theo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hành trình ghi danh thế giới của chuyên gia viễn thông Việt

Hành trình ghi danh thế giới của chuyên gia viễn thông Việt

Nữ kỹ sư ngành Điện say mê test

Nữ kỹ sư ngành Điện say mê test

TIN BUỒN: Giáo sư – Nhà giáo Ưu tú NGUYỄN VĂN NGỌ từ trần

TIN BUỒN: Giáo sư – Nhà giáo Ưu tú NGUYỄN VĂN NGỌ từ trần

Tim Cook hé lộ cuộc tranh cãi lớn nhất với Steve Jobs

Tim Cook hé lộ cuộc tranh cãi lớn nhất với Steve Jobs

Gặp gỡ nữ chuyên gia Blockchain của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam

Gặp gỡ nữ chuyên gia Blockchain của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam

Dấu ấn của GS.TSKH, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc trong ngày toàn thắng 30/4/1975

Dấu ấn của GS.TSKH, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc trong ngày toàn thắng 30/4/1975

Nhà khoa học nữ tâm huyết với công nghệ chuyển đổi số ứng dụng

Nhà khoa học nữ tâm huyết với công nghệ chuyển đổi số ứng dụng

GS. Sarah Gilbert - Hành trình nghiên cứu khoa học vì nhân loại

GS. Sarah Gilbert - Hành trình nghiên cứu khoa học vì nhân loại

Tạp chí REV về Điện tử và Truyền thông đứng trong top 10

Tạp chí REV về Điện tử và Truyền thông đứng trong top 10

Satoshi Nakamoto - "Cha đẻ" của bitcoin có thể trở thành người giàu nhất thế giới

Satoshi Nakamoto - "Cha đẻ" của bitcoin có thể trở thành người giàu nhất thế giới

Quả cầu vàng 2020 về KH&CN - Tiến sĩ của nước uống an toàn cho mọi người dân

Quả cầu vàng 2020 về KH&CN - Tiến sĩ của nước uống an toàn cho mọi người dân

AI - giải pháp lấy lại bầu không khí trong lành cho cả Châu Phi

AI - giải pháp lấy lại bầu không khí trong lành cho cả Châu Phi

Tin mới cập nhật

Ổ cứng Kingston XS1000 SSD được vinh danh tại Red Dot 2024

Ổ cứng Kingston XS1000 SSD được vinh danh tại Red Dot 2024

5 thách thức đe dọa thành công của mạng vệ tinh

5 thách thức đe dọa thành công của mạng vệ tinh

Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số

Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số

Kiki Auto có thêm tính năng mới cho mùa EURO 2024

Kiki Auto có thêm tính năng mới cho mùa EURO 2024

Viettel đạt chứng nhận quốc gia cho thiết bị 5G

Viettel đạt chứng nhận quốc gia cho thiết bị 5G

Kaspersky chia sẻ cách chống lại những hình thức tấn công mạng mới

Kaspersky chia sẻ cách chống lại những hình thức tấn công mạng mới

Cisco: tăng tốc chuyển đổi số

Cisco: tăng tốc chuyển đổi số

Khách sạn Vignette Collection chính thức ra mắt tại Hội An

Khách sạn Vignette Collection chính thức ra mắt tại Hội An

Apple đối mặt với các vấn đề 'rất nghiêm trọng' theo quy định kỹ thuật số của EU

Apple đối mặt với các vấn đề 'rất nghiêm trọng' theo quy định kỹ thuật số của EU

Đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay

VNPT eDiGx: đưa hồ sơ giấy 'lên mây'

VNPT eDiGx: đưa hồ sơ giấy 'lên mây'

vivo tự hào là smartphone chính thức của UEFA Euro 2024

vivo tự hào là smartphone chính thức của UEFA Euro 2024

Tin đọc nhiều

Hành trình ghi danh thế giới của chuyên gia viễn thông Việt

Hành trình ghi danh thế giới của chuyên gia viễn thông Việt

Dấu ấn của GS.TSKH, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc trong ngày toàn thắng 30/4/1975

Dấu ấn của GS.TSKH, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc trong ngày toàn thắng 30/4/1975

GS. Sarah Gilbert - Hành trình nghiên cứu khoa học vì nhân loại

GS. Sarah Gilbert - Hành trình nghiên cứu khoa học vì nhân loại

Tạp chí REV về Điện tử và Truyền thông đứng trong top 10

Tạp chí REV về Điện tử và Truyền thông đứng trong top 10

Quả cầu vàng 2020 về KH&CN - Tiến sĩ của nước uống an toàn cho mọi người dân

Quả cầu vàng 2020 về KH&CN - Tiến sĩ của nước uống an toàn cho mọi người dân

AI - giải pháp lấy lại bầu không khí trong lành cho cả Châu Phi

AI - giải pháp lấy lại bầu không khí trong lành cho cả Châu Phi

Nữ doanh nhân 11 tuổi Samaira Mehta muốn dạy các em nhỏ từ 4 đến 10 tuổi khái niệm mã hóa và trí tuệ nhân tạo.

Nữ doanh nhân 11 tuổi Samaira Mehta muốn dạy các em nhỏ từ 4 đến 10 tuổi khái niệm mã hóa và trí tuệ nhân tạo.

Nguyên Chủ Tịch Hội Vô Tuyến – Điện Tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình được KCGI Bổ Nhiệm làm Giáo Sư – Phó Hiệu Trưởng

Nguyên Chủ Tịch Hội Vô Tuyến – Điện Tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình được KCGI Bổ Nhiệm làm Giáo Sư – Phó Hiệu Trưởng

Xây dựng hạ tầng và triển khai giải pháp thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam

Xây dựng hạ tầng và triển khai giải pháp thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam

Ông Đoàn Quang Hoan tái trúng cử vào Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU

Ông Đoàn Quang Hoan tái trúng cử vào Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019