Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện từ trường tại Việt Nam

Đào Công
03/11/2020 16:01
D

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn liên quan đến mức quy định, Phương pháp đo, Phương pháp tính toán. (danh mục có thể tham khảo ở mục 4.2 trong đó nhóm tiêu chuẩn có thể download tự do là các khuyến nghị ITU, bộ tiêu chuẩn IEEE C95)

Bức xạ điện từ. Ảnh: internet

Các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn quốc gia Việt Nam về an toàn điện từ trường do các bộ liên quan ban hành bao gồm:

Bộ khoa học và công nghệ

 • TCVN 3718-1 : 2005 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio – Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 3718-2 : 2007 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tấn số radio - Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio tần từ 100 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) - Phương pháp đo trường điện từ của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên người
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) - Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm trường điện từ đối với con người
 • TCVN 8334-1:2010 (IEC 62226-1:2004) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 8334-3-1:2010 (IEC 62226-3-1: 2007) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - phần 3-1: phơi nhiễm trong trường điện - mô hình giải tích và mô hình đánh số hai chiều
 • TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - an toàn - Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp

Bộ Y tế

 • QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Bộ thông tin và truyền thông

 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm điện từ của các đài phát thanh, truyền hình
 • Trong đó tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2008 là tiêu chuẩn nền tảng quy định mức phơi nhiễm lớn nhất trong giả tần 3 kHz tới 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tài liệu khoa học liên quan và nhìn chung phù hơp với các khuyến cáo của WHO, ICNIRP và IRPA.
 • Tiêu chuẩn này quy định mức SAR đối với hoạt động nghề nghiệp và không nghệ nghiệp; đặc tính phơi nhiễm là đồng nhất trên toàn bộ cơ thể hay chỉ phơi nhiễm một phần trung bình trên toàn cơ thể là 4 W/kg và giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp là 0,4 W/kg. Giới hạn phơi nhiễm này cũng phụ thuộc vào tính đồng nhất cũng như vị trí phơi nhiễm. Phân bổ không gian, trường gần và trường xa. Dạng băng thông (rộng hay hỗn hợp), trường xung.
 • Tiêu chuẩn này cũng quy định về yêu cầu đo và đánh giá theo quy định tại chính tiêu chuẩn này tuy nhiên phần hướng dẫn đo kiểm và xử lý số liệu còn rất sơ lược. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin về Cơ sở để xây dựng mức phơi nhiễm lớn nhất đối với bức xạ RF, ảnh hưởng của bức xạ RF, các nguy hiểm điển hình, giảm nguy hiểm RF ở hệ thống lắp đặt mới, quản lý nguy hiểm RF.
 • TCVN 3718-2 cung cấp các phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEEE C95.3 và cung cấp một tiếp cận rất rộng về kỹ thuật đo trường điện từ cũng như SAR nhưng lại giới hạn chỉ đo ở vùng tần số RF.
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) – đưa ra phương pháp đo trường điện từ và tính toán đối của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên cơ thể người. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị dân dụng và tương tự được phân loại trong bộ tiêu chuẩn
 • TCVN 5699 (IEC 60335), và chỉ áp dụng trong dải tần số từ 10 Hz đến 400 kHz, vùng tần số dưới 10 Hz cũng như trên 400 kHz được coi là đạt nếu không có quy định riêng trong bộ tiêu chuẩn TCVN 5699. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp giới hạn phơi nhiễm theo ICNIRP và IEEE như một tham khảo. Tiêu chuẩn này cũng quy định chế độ làm việc của các thiết bị khi thực hiện đo.
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm đối với con người trong trường điện từ. Nội dung đánh giá bao gồm mật độ dòng điện cảm ứng ở các tần số từ 20 kHz đến 10 MHz và mức hấp thụ riêng (SAR) ở các tần số từ 100 kHz đến 300 MHz xung quanh thiết bị chiếu sáng. Tiêu chuẩn này áp dụng các giới hạn quy định bởi IEEE C95.1 2005 hoặc ICNIRP 1998 cũng như các giới hạn quy định trong TCVN 7186 (CISPR 15). Thiết bị đo áp dụng cho tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị quy định tại TCVN 6989-1-1 (CISPR 16-1-1).
 • Bộ TCVN 8334 (IEC 62226) – Bộ tiêu chuẩn này đưa ra cách thức chứng tỏ sự phù hợp với các giới hạn cơ bản về phơi nhiễm của con người trong trường điện và trường từ tần số thấp và tần số trung gian được qui định trong các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn về phơi nhiễm, ví dụ như các tài liệu của IEEE và ICNIRP. Tuy nhiên đây là bộ tiêu chuẩn còn đang phát triển, bản thân TCVN vẫn chưa chuyển ngữ phần 2 liên quan đến trường điện.
 • QCVN 21:206/BYT quy định về mức tiếp xúc điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc – với dải tần số từ 3 kHz tới 300 GHz. Đây là QCVN nên bắt buộc áp dụng. Giới hạn cho phép cường độ điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 1, các tiếp cận về đo về tính toán tương tự như trong TCVN 3718-1; Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 2 và mức cho phép đối với dòng điện cảm ứng và dòng điện tiếp xúc qua cơ thể của điện từ trường tần số cao được quy định tại bảng 3. Tiêu chuẩn này đã quy định về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo cũng như kỹ thuật đo.
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn này quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc cũng như quy định yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo và kỹ thuật đo.
 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động - có anten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần số từ 110 MHz đến 3 GHz) và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1.
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ đối với các đài phát thanh hoạt động trên băng tần MF (đài phát thanh AM), VHF (đài phát thanh FM), L (đài phát thanh số) và các đài truyền hình hoạt động trên băng tần VHF, UHF – từ vùng 300 kHz tới 3 GHz. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1. Quy chuẩn này xác định thêm Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (Total Exposure Ratio - TER)

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Blue Origin đưa con gái phi hành gia 'huyền thoại' Alan Shepard lên vũ trụ

Blue Origin đưa con gái phi hành gia 'huyền thoại' Alan Shepard lên vũ trụ

Tàu vũ trụ DART 'xuất binh' cùng trọng trách bảo vệ Trái đất

Tàu vũ trụ DART 'xuất binh' cùng trọng trách bảo vệ Trái đất

Nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng internet có thể tiếp tục hứng chịu đòn của chính quyền Trung Quốc

Nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng internet có thể tiếp tục hứng chịu đòn của chính quyền Trung Quốc

NASA phóng tàu vũ trụ DART nhằm chuyển hướng một hành tinh để cứu Trái đất

NASA phóng tàu vũ trụ DART nhằm chuyển hướng một hành tinh để cứu Trái đất

Ứng dụng OTT liệu có phù hợp với nhu cầu liên lạc quốc tế?

Ứng dụng OTT liệu có phù hợp với nhu cầu liên lạc quốc tế?

Nga khẳng định trạm ISS sẽ an toàn sau vụ bắn hủy vệ tinh cũ

Nga khẳng định trạm ISS sẽ an toàn sau vụ bắn hủy vệ tinh cũ

China Telecom 'lớn tiếng' đe doạ Mỹ nếu không thu hồi lệnh cấm cung cấp dịch vụ

China Telecom 'lớn tiếng' đe doạ Mỹ nếu không thu hồi lệnh cấm cung cấp dịch vụ

Huawei có thể bị loại khỏi 'cuộc chơi' 5G của Canada

Huawei có thể bị loại khỏi 'cuộc chơi' 5G của Canada

Keysight - Công ty đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn cho bài đo kiểm mạng 5G NR thế hệ mới nhất

Keysight - Công ty đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn cho bài đo kiểm mạng 5G NR thế hệ mới nhất

Keysight mua lại Scalable giúp mở rộng mô hình mạng an toàn cho các giải pháp đo kiểm

Keysight mua lại Scalable giúp mở rộng mô hình mạng an toàn cho các giải pháp đo kiểm

NanoDragon đã lên quỹ đạo không gian thành công

NanoDragon đã lên quỹ đạo không gian thành công

Tin mới cập nhật

Nguy cơ tuyệt chủng các loài động, thực vật bản địa ở Australia

Nguy cơ tuyệt chủng các loài động, thực vật bản địa ở Australia

Keysight cùng Proventia Oy định hình xu hướng phát triển pin xe điện trong tương lai

Keysight cùng Proventia Oy định hình xu hướng phát triển pin xe điện trong tương lai

Thủ tục cấp thông báo số định danh ra sao?

Thủ tục cấp thông báo số định danh ra sao?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 29/11: VN-Index tụt dốc không phanh

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 29/11: VN-Index tụt dốc không phanh

Biến thể omicron là minh chứng cho sự phân biệt đối sử giữa các nước trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19

Biến thể omicron là minh chứng cho sự phân biệt đối sử giữa các nước trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19

'Chắp cánh' cho tàu cao tốc - Cuộc đua đường sắt siêu tốc của Trung Quốc

'Chắp cánh' cho tàu cao tốc - Cuộc đua đường sắt siêu tốc của Trung Quốc

iPhone sẽ 'tuyệt chủng' trong thời đại của metaverse

iPhone sẽ 'tuyệt chủng' trong thời đại của metaverse

Nghiên cứu mới khích lệ chuyển đổi số để khai mở giá trị trong doanh nghiệp

Nghiên cứu mới khích lệ chuyển đổi số để khai mở giá trị trong doanh nghiệp

Thú nuôi ngựa ảo bằng công nghệ Blockchain

Thú nuôi ngựa ảo bằng công nghệ Blockchain

Tìm ứng viên cho chương trình học bổng 'Nữ sinh với công nghệ 2022'

Tìm ứng viên cho chương trình học bổng 'Nữ sinh với công nghệ 2022'

Nhiễm biến chủng Omicron không khiến người mắc COVID-19 mất vị giác

Nhiễm biến chủng Omicron không khiến người mắc COVID-19 mất vị giác

Thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn để người dân không còn cần đến 'tín dụng đen'

Thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn để người dân không còn cần đến 'tín dụng đen'

Tin đọc nhiều

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Để 5G phát triển cấp thiết phải xây dựng quy hoạch băng tần riêng

Cập nhật tiến độ thí điểm dịch vụ Mobile Money

Cập nhật tiến độ thí điểm dịch vụ Mobile Money

Tần số vô tuyến: Mối đe dọa trên không đối với các tổ chức doanh nghiệp

Tần số vô tuyến: Mối đe dọa trên không đối với các tổ chức doanh nghiệp

Đủ cách 'dội bom' điện thoại

Đủ cách 'dội bom' điện thoại

Viettel hiện thực hóa sản xuất Chip 5G "Make in Viet Nam"

Viettel hiện thực hóa sản xuất Chip 5G "Make in Viet Nam"

5G Trung Quốc đấu với Vệ tinh cung cấp internet toàn cầu của Mỹ

5G Trung Quốc đấu với Vệ tinh cung cấp internet toàn cầu của Mỹ

Công nghệ thực tế ảo sẽ phát triển mạnh trong kỷ nguyên 5G tại Nhật Bản

Công nghệ thực tế ảo sẽ phát triển mạnh trong kỷ nguyên 5G tại Nhật Bản

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

Kasapersky cảnh báo Zalo nghe lén người dùng qua Zalo Call

Kasapersky cảnh báo Zalo nghe lén người dùng qua Zalo Call

VNPT: iGate EW12S thiết bị Wi-Fi chạy 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz "made in Vietnam"

VNPT: iGate EW12S thiết bị Wi-Fi chạy 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz "made in Vietnam"

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Lộ diện siêu xe hypercar Czinger 21C tăng tốc 0-100km/h chưa tới 2 giây

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

5G - Mạng truyền tải di động tốc độ cao của tương lai

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Mặt nạ LG Derma LED mask - Thiết bị làm đẹp da cá nhân

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.