Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện từ trường tại Việt Nam

Đào Công
03/11/2020 16:01
D

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành nhiều tiêu chuẩn liên quan đến mức quy định, Phương pháp đo, Phương pháp tính toán. (danh mục có thể tham khảo ở mục 4.2 trong đó nhóm tiêu chuẩn có thể download tự do là các khuyến nghị ITU, bộ tiêu chuẩn IEEE C95)

Bức xạ điện từ. Ảnh: internet

Các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn quốc gia Việt Nam về an toàn điện từ trường do các bộ liên quan ban hành bao gồm:

Bộ khoa học và công nghệ

 • TCVN 3718-1 : 2005 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio – Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 3718-2 : 2007 - Quản lý an toàn trong trường bức xạ tấn số radio - Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio tần từ 100 kHz đến 300 GHz
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) - Phương pháp đo trường điện từ của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên người
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) - Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm trường điện từ đối với con người
 • TCVN 8334-1:2010 (IEC 62226-1:2004) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - Phần 1: Yêu cầu chung
 • TCVN 8334-3-1:2010 (IEC 62226-3-1: 2007) - Phơi nhiễm trong trường điện hoặc trường từ ở dải tần số thấp và tần số trung gian - phương pháp tính mật độ dòng điện và trường điện cảm ứng bên trong cơ thể người - phần 3-1: phơi nhiễm trong trường điện - mô hình giải tích và mô hình đánh số hai chiều
 • TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - an toàn - Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp

Bộ Y tế

 • QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Bộ thông tin và truyền thông

 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm điện từ của các đài phát thanh, truyền hình
 • Trong đó tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2008 là tiêu chuẩn nền tảng quy định mức phơi nhiễm lớn nhất trong giả tần 3 kHz tới 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các tài liệu khoa học liên quan và nhìn chung phù hơp với các khuyến cáo của WHO, ICNIRP và IRPA.
 • Tiêu chuẩn này quy định mức SAR đối với hoạt động nghề nghiệp và không nghệ nghiệp; đặc tính phơi nhiễm là đồng nhất trên toàn bộ cơ thể hay chỉ phơi nhiễm một phần trung bình trên toàn cơ thể là 4 W/kg và giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp là 0,4 W/kg. Giới hạn phơi nhiễm này cũng phụ thuộc vào tính đồng nhất cũng như vị trí phơi nhiễm. Phân bổ không gian, trường gần và trường xa. Dạng băng thông (rộng hay hỗn hợp), trường xung.
 • Tiêu chuẩn này cũng quy định về yêu cầu đo và đánh giá theo quy định tại chính tiêu chuẩn này tuy nhiên phần hướng dẫn đo kiểm và xử lý số liệu còn rất sơ lược. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin về Cơ sở để xây dựng mức phơi nhiễm lớn nhất đối với bức xạ RF, ảnh hưởng của bức xạ RF, các nguy hiểm điển hình, giảm nguy hiểm RF ở hệ thống lắp đặt mới, quản lý nguy hiểm RF.
 • TCVN 3718-2 cung cấp các phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số radio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IEEE C95.3 và cung cấp một tiếp cận rất rộng về kỹ thuật đo trường điện từ cũng như SAR nhưng lại giới hạn chỉ đo ở vùng tần số RF.
 • TCVN 10900:2015 (IEC 62233:2005) – đưa ra phương pháp đo trường điện từ và tính toán đối của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên cơ thể người. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị dân dụng và tương tự được phân loại trong bộ tiêu chuẩn
 • TCVN 5699 (IEC 60335), và chỉ áp dụng trong dải tần số từ 10 Hz đến 400 kHz, vùng tần số dưới 10 Hz cũng như trên 400 kHz được coi là đạt nếu không có quy định riêng trong bộ tiêu chuẩn TCVN 5699. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp giới hạn phơi nhiễm theo ICNIRP và IEEE như một tham khảo. Tiêu chuẩn này cũng quy định chế độ làm việc của các thiết bị khi thực hiện đo.
 • TCVN 10344:2014 (IEC 62493:2009) Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm đối với con người trong trường điện từ. Nội dung đánh giá bao gồm mật độ dòng điện cảm ứng ở các tần số từ 20 kHz đến 10 MHz và mức hấp thụ riêng (SAR) ở các tần số từ 100 kHz đến 300 MHz xung quanh thiết bị chiếu sáng. Tiêu chuẩn này áp dụng các giới hạn quy định bởi IEEE C95.1 2005 hoặc ICNIRP 1998 cũng như các giới hạn quy định trong TCVN 7186 (CISPR 15). Thiết bị đo áp dụng cho tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị quy định tại TCVN 6989-1-1 (CISPR 16-1-1).
 • Bộ TCVN 8334 (IEC 62226) – Bộ tiêu chuẩn này đưa ra cách thức chứng tỏ sự phù hợp với các giới hạn cơ bản về phơi nhiễm của con người trong trường điện và trường từ tần số thấp và tần số trung gian được qui định trong các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn về phơi nhiễm, ví dụ như các tài liệu của IEEE và ICNIRP. Tuy nhiên đây là bộ tiêu chuẩn còn đang phát triển, bản thân TCVN vẫn chưa chuyển ngữ phần 2 liên quan đến trường điện.
 • QCVN 21:206/BYT quy định về mức tiếp xúc điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc – với dải tần số từ 3 kHz tới 300 GHz. Đây là QCVN nên bắt buộc áp dụng. Giới hạn cho phép cường độ điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 1, các tiếp cận về đo về tính toán tương tự như trong TCVN 3718-1; Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc được quy định tại bảng 2 và mức cho phép đối với dòng điện cảm ứng và dòng điện tiếp xúc qua cơ thể của điện từ trường tần số cao được quy định tại bảng 3. Tiêu chuẩn này đã quy định về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo cũng như kỹ thuật đo.
 • QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn này quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc cũng như quy định yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo và kỹ thuật đo.
 • QCVN 8:2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động - có anten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần số từ 110 MHz đến 3 GHz) và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1.
 • QCVN 78:2014/BTTTT - Quy chuẩn này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ không do nghề nghiệp và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ đối với các đài phát thanh hoạt động trên băng tần MF (đài phát thanh AM), VHF (đài phát thanh FM), L (đài phát thanh số) và các đài truyền hình hoạt động trên băng tần VHF, UHF – từ vùng 300 kHz tới 3 GHz. Quy chuẩn này áp dụng các mức giới hạn quy định tại TCVN 3718-1. Quy chuẩn này xác định thêm Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (Total Exposure Ratio - TER)

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Keysight và MediaTek thực hiện kết nối 5G thành công theo chuẩn 3GPP Release 17

Keysight và MediaTek thực hiện kết nối 5G thành công theo chuẩn 3GPP Release 17

Mua eSIM miễn phí data hoàn toàn

Mua eSIM miễn phí data hoàn toàn

Các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ trong mạng 5G công cộng và riêng

Các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ trong mạng 5G công cộng và riêng

Keysight kết hợp 5G với công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu

Keysight kết hợp 5G với công nghệ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu

Băng tần 6Ghz - Nền tảng kết nối đáp ứng cho sự phát triển kinh tế số

Băng tần 6Ghz - Nền tảng kết nối đáp ứng cho sự phát triển kinh tế số

Keysight giới thiệu phương pháp kiểm thử tự động, ứng dụng công nghệ AI tối ưu hóa trải nghiệm trên điện thoại 5G

Keysight giới thiệu phương pháp kiểm thử tự động, ứng dụng công nghệ AI tối ưu hóa trải nghiệm trên điện thoại 5G

RuralLink - Giải pháp kết nối mạng di động diện rộng đến vùng nông thôn

RuralLink - Giải pháp kết nối mạng di động diện rộng đến vùng nông thôn

Keysight thúc đẩy thiết kế hệ thống RF và quy trình công việc số cho các mạng 5G vệ tinh

Keysight thúc đẩy thiết kế hệ thống RF và quy trình công việc số cho các mạng 5G vệ tinh

5G dẫn đầu tiến bộ của tương lai công nghệ số

5G dẫn đầu tiến bộ của tương lai công nghệ số

ATC 2022 - Những tiến bộ trong truyền thông không dây B5G / 6G

ATC 2022 - Những tiến bộ trong truyền thông không dây B5G / 6G

Keysight công bố tính năng hiển thị giám sát tiên tiến cho các mạng 400G hybrid của thiết bị quản lý giám sát lưu lượng mạng

Keysight công bố tính năng hiển thị giám sát tiên tiến cho các mạng 400G hybrid của thiết bị quản lý giám sát lưu lượng mạng

Huawei sẽ hỗ trợ băng tần thúc đẩy 5G

Huawei sẽ hỗ trợ băng tần thúc đẩy 5G

Tin mới cập nhật

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Đo kiểm trong sản xuất đại trà bảng mạch giá thấp: Đương đầu thách thức

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight kết hợp với DOCOMO và NTT đẩy mạnh công nghệ vô tuyến 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight và Analog Devices ký MoU để tăng tốc phát triển công nghệ 6G

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Keysight giới thiệu bộ công cụ giám sát 5G nâng cao dành cho các nhà cung cấp dịch vụ di động

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

Giải pháp biến dạng điều chế của Keysight tăng tốc quá trình thử nghiệm các linh kiện và thiết bị vi ba của MISIC

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Alibaba không thể đứng ngoài cuộc đua với chatGPT và Bard AI

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Panasonic Air-Conditioning đầu tiên tại Việt Nam khai trương

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vô tuyến mới cho 5G và CIoT

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Singapore - 'Cửa ngõ' để doanh nghiệp công nghệ Việt vươn ra thế giới

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô sản xuất mới

Tin đọc nhiều

Tốc độ Internet của Việt Nam xếp thứ 59 trên thế giới

Tốc độ Internet của Việt Nam xếp thứ 59 trên thế giới

Huawei vẫn chưa phải là lựa chọn của Canada để phát triển mạng 5G

Huawei vẫn chưa phải là lựa chọn của Canada để phát triển mạng 5G

VNNIC lần đầu công bố kết quả đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam

VNNIC lần đầu công bố kết quả đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

ZTE - Nhà cung cấp các hệ thống viễn thông tiên tiến

Các nhà mạng Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5G và IPv6

Các nhà mạng Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5G và IPv6

Giải pháp mới cho chăm sóc khách hàng từ tổng đài tự động tương tác bằng giọng nói.

Giải pháp mới cho chăm sóc khách hàng từ tổng đài tự động tương tác bằng giọng nói.

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G

Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G

Siết tin nhắn, cuộc gọi 'rác': Vô vọng với nhà mạng!

Siết tin nhắn, cuộc gọi 'rác': Vô vọng với nhà mạng!

5G mang lại giá trị 300 triệu USD mỗi năm cho các nhà mạng Việt Nam

5G mang lại giá trị 300 triệu USD mỗi năm cho các nhà mạng Việt Nam

Nâng cao chất lượng thông tin di động

Nâng cao chất lượng thông tin di động

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019