Các rủi ro bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư khi triển khai hệ thống danh tính số quốc gia

Đào Công
22/11/2021 12:31
D

Hệ thống danh tính số (DTS) quốc gia là nền tảng hạ tầng số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, được triển khai nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện bằng cách cung cấp phương tiện đáng tin cậy để chứng minh danh tính cá nhân, tổ chức, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ.

Bên cạnh các lợi ích mang lại, hệ thống DTS quốc gia có thể phát sinh một số nguy cơ mất an toàn như: một số rủi ro về an toàn, bảo mật, quyền riêng tư và rủi ro về tính bền vững, cùng với sự lỗi thời về kỹ thuật, công nghệ khi bắt đầu thiết kế và triển khai hệ thống này không được đầy đủ.

Hệ thống DTS quốc gia được triển khai hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Theo báo cáo của Mckinsey (Công ty tư vấn quản lý toàn cầu, Mỹ), hệ thống DTS được triển khai hiệu quả có tiềm năng mở khóa phát triển tăng trưởng các giá trị kinh tế tương đương từ 3% - 13% của GDP vào năm 2030 của một quốc gia, trong đó các quốc gia mới nổi có thể đạt được giá trị kinh tế tương đương 6% GDP.

KHUNG DANH TÍNH SỐ QUỐC GIA

Khung DTS quốc gia là tập hợp các chính sách, quy định pháp luật, các quy tắc, các công cụ, tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm thiết lập hệ thống danh tính số quốc gia hoạt động bao gồm: cung cấp dịch vụ định danh số và xác thực DTS đảm bảo sự an toàn, bảo mật, bảo đảm quyền riêng tư, khả năng tiếp cận, khả năng sử dụng, quản lý rủi ro, kiểm soát gian lận, tích hợp kỹ thuật và các hoạt động dịch vụ.

Phạm vi của khung DTS quốc gia hướng tới cung cấp dịch vụ định danh số, xác thực số cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào giao dịch điện tử trong mọi hoạt động như chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

XEM THÊM: Tài khoản định danh điện tử trên CSDL quốc gia về dân cư sẽ được cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi

Đối tượng của khung danh tính số quốc gia là tất cả người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các hệ thống thiết bị kết nối tham gia kết nối và hoạt động trên môi trường mạng.

DTS là một yếu tố quyết định cho việc chuyển đổi số các dịch vụ của chính phủ và là một khối chức năng nền tảng cho kinh tế số. DTS được triển khai chính xác sẽ cung cấp sự tin tưởng (niềm tin, tin cậy) cho các dịch vụ khi giao dịch với người dùng, giảm trùng lặp giữa các cơ quan chính phủ, đơn giản hóa việc triển khai cho các nhà cung cấp dịch vụ, loại bỏ các rào cản đối với việc áp dụng.

HỆ THỐNG DANH TÍNH SỐ QUỐC GIA

Các thành phần tham gia trong hệ thống DTS quốc gia (đề xuất cho Việt Nam) bao gồm:

- Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực số (điện tử) là cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực số cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử, bao gồm:

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực số (IDP) là tổ chức có chức năng cung cấp, quản lý DTS; cung cấp quản lý phương thức xác thực và thực hiện xác thực DTS.

+ Tổ chức cung cấp thông tin có thẩm quyền là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khởi tạo ít nhất một loại hình dữ liệu của cá nhân, tổ chức được quy định như cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, tổ chức tín dụng…

Các thành phần trong hệ thống danh tính số quốc gia (đề xuất cho Việt Nam)

- Tổ chức cung cấp dịch vụ số (SP) là cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ứng dụng số trên môi trường điện tử có áp dụng dịch vụ định danh và xác thực DTS của cá nhân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ ứng dụng số.

- Nền tảng trao đổi định danh và xác thực số (IDX) là hệ thống thông tin nền tảng cung cấp việc kết nối, trao đổi thuộc tính DTS và xác thực số giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ định danh và xác thực số.

- Người sử dụng là tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ DTS để thực hiện các giao dịch trên môi trường số (Users).

XEM THÊM: Bộ TT&TT đang xây dựng quy định định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy thanh toán điện tử

MỘT SỐ RỦI RO CHÍNH

Bên cạnh các lợi ích mang lại, hệ thống DTS có thể phát sinh một số nguy cơ mất an toàn khi triển khai các hệ thống này không được đầy đủ. Một số rủi ro chính gồm có:

- Tính an toàn, bảo mật và quyền riêng tư: với lượng lớn dữ liệu cần thiết cho hệ thống DTS quốc gia khiến phải đối mặt với một số mối đe dọa như bị tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

- Tính bền vững: việc triển khai hệ thống DTS quốc gia là một công việc rất tốn kém, nhưng có thể dễ dàng bị thất bại nếu không lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các nguồn lực đầy đủ.

Hệ thống DTS được triển khai tốt có khả năng tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện bằng cách cung cấp phương tiện đáng tin cậy để chứng minh danh tính cá nhân, tổ chức, từ đó xóa bỏ rào cản tiếp cận dịch vụ. Ngoài ra, các hệ thống cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ số để mở rộng hoặc đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, các hệ thống này cũng có thể dẫn đến nguy cơ loại trừ một số cá nhân hoặc nhóm nhất định.

- Sự lỗi thời về kỹ thuật, công nghệ: khi triển khai, nếu không có bằng chứng cụ thể để khắc phục sự lỗi thời về kỹ thuật, công nghệ trong tương lai gần, thì hệ thống DTS quốc gia có thể sẽ thất bại.

Trong phạm vi của bài viết, tác giả trình bày về một số rủi ro về an toàn, bảo mật, quyền riêng tư khi triển khai hệ thống DTS quốc gia.

RỦI RO VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân đều tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro dẫn đến những hậu quả tiêu cực, gây mất niềm tin của người dùng. Do đó, việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu có vai trò quan trọng, tạo nên thành công của hệ thống DTS quốc gia. Có thể kể đến một số rủi ro như sau:

- Lỗ hổng bảo mật: Tấn công vật lý hoặc tấn công mạng nhắm tới cơ sở dữ liệu hoặc trong quá trình truyền gửi dữ liệu.

- Tiết lộ thông tin trái phép: Tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ: dữ liệu sinh trắc, tôn giáo, dân tộc, giới tính,...) trái phép giữa các cơ quan chính phủ, chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp hoặc các bên thứ ba.

- Lạm dụng: Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một mục đích khác với ban đầu mà không có sự đồng ý của chủ thể.

- Giám sát: Theo dõi trái phép hoạt động hàng ngày của các cá nhân (ví dụ: cho mục đích phân tích).

- Phân biệt đối xử hoặc ngược đãi: Dữ liệu được thu thập và/hoặc lưu trữ được sử dụng để lập hồ sơ cá nhân và phân biệt đối xử hoặc ngược đãi dựa trên danh tính của các cá nhân.

- Đối xử không công bằng: Nếu dữ liệu được thu thập không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến đối xử bất công với một số nhóm đối tượng.

- Trộm cắp và gian lận danh tính: Với quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân (và khả năng kết hợp với định danh duy nhất), tội phạm có thể đánh cắp hoặc tổng hợp thông tin nhận dạng của một cá nhân, sau đó mạo danh để trục lợi tài chính hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Mặc dù bất kỳ hệ thống DTS nào cũng ẩn chứa những rủi ro này, tuy nhiên đối với các hệ thống DTS càng khuếch đại và gia tăng mức độ hậu quả, do trên môi trường số dữ liệu có thể được truyền nhận, sao chép, hủy, thu thập và liên kết với các nguồn dữ liệu khác nhau để định danh các chủ thể dữ liệu. Hệ thống DTS cũng có thể bị xâm nhập bởi tội phạm mạng, để đánh cắp dữ liệu định danh, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc chức năng của hệ thống.

Ngoài ra, các lựa chọn trong khâu thiết kế cũng góp phần làm tăng rủi ro đối với quyền riêng tư, bao gồm thu thập dữ liệu lớn hơn sự cần thiết, lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung, sử dụng mã định danh duy nhất trên nhiều hệ thống, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hoặc các hệ thống và thu thập một số loại dữ liệu nhất định như thông tin tiểu sử nhạy cảm và sinh trắc. Bảng 1 tổng hợp các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Bảng 1. Các rủi ro về riêng tư và bảo vệ dữ liệu

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG BẢO VỆ DỮ LIỆU

Để giảm thiểu các rủi ro trên, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, đầy đủ để xây dựng sự tin cậy của người dùng thông qua việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra, gồm:

- Áp dụng khung pháp lý bảo vệ dữ liệu toàn diện, gồm: Luật bảo vệ dữ liệu và riêng tư, cơ chế giám sát và các cơ quan có thẩm quyền, quy định trách nhiệm theo các thực tiễn tốt nhất, tiêu chuẩn hiện hành phù hợp ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Cũng cần có các cơ chế rõ ràng và dễ tiếp cận để báo cáo về các trường hợp sử dụng sai và/ hoặc gian lận và khắc phục kịp thời nếu danh tính của một người bị xâm phạm.

- Thực hiện kiểm soát vận hành và kiểm soát kỹ thuật theo cách tiếp cận của bảo mật và riêng tư theo thiết kế: Kiểm soát bảo mật và riêng tư đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu nên được tích hợp trong quy trình vận hành và các công nghệ áp dụng trong hệ thống DTS để tuân thủ khuôn khổ pháp lý và bảo vệ chống lại các mối đe dọa, đồng thời trao cho người dùng nhiều quyền hơn để kiểm soát dữ liệu của họ.

- Đảm bảo rằng các hệ thống DTS không đóng vai trò là công cụ để phân biệt đối xử: chủng tộc hoặc tôn giáo… từ việc thu thập thông tin nhạy cảm và áp dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý và thủ tục đầy đủ để chống bị phân biệt đối xử.

- Tư vấn và giao tiếp chủ động: Trong một số trường hợp, vấn đề không tin tưởng vào hệ thống xuất phát từ việc thiếu thông tin. Để giảm bớt những lo ngại này, cần sớm triển khai các chiến dịch đào tạo, nâng cao nhận thức và tiếp cận cộng đồng để tham khảo ý kiến công chúng về các vấn đề bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư; đảm bảo truyền thông hiệu quả và minh bạch về mục đích và việc sử dụng các hệ thống này và bảo vệ thông tin mà người dùng cung cấp.

- Xác định các rủi ro cần được giảm thiểu thông qua việc đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu: Tiến hành đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu được khuyến nghị để đánh giá tác động của hệ thống DTS đối với quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân và nêu rõ các biện pháp kiểm soát khác nhau sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro này.

- Thực hiện mô hình hóa các mối đe dọa: Trước khi triển khai hệ thống DTS, nên thực hiện mô hình hóa, từ đó đánh giá các mối đe dọa bên trong và bên ngoài theo một chu trình định danh điện tử hoàn chỉnh. Điều này rất quan trọng không chỉ đối với khả năng bảo mật chung của hệ thống, mà để đảm bảo sự chấp thuận của người dân khi tham gia vào hệ thống DTS.

Ngoài ra, cần tiến hành kiểm toán, kiểm định thường xuyên cả về pháp lý, kỹ thuật và quy trình thủ tục để đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, thực tế là rất khó đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống DTS trước các cuộc tấn công. Các tin tặc có ý định xâm nhập hệ thống khi có các nguồn lực mạnh sẽ có thể kiểm soát các hệ thống DTS. Do vậy, mấu chốt để bảo vệ là phát hiện sớm các mối đe dọa và phản ứng nhanh chóng. Chỉ có thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, các hệ thống DTS mới đáp ứng được các tiềm năng chuyển đổi số như mong đợi.

KẾT LUẬN

Hệ thống DTS quốc gia cần được xác định rõ ràng và hiệu quả các giải pháp an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư. Toàn bộ quá trình thu thập, tích hợp và quản lý dữ liệu phải được duy trì bởi các khuôn khổ pháp lý và các thủ tục quy định rõ ràng việc xử lý các bộ dữ liệu khác nhau và trong các điều kiện, đảm bảo rằng người dùng giữ được quyền kiểm soát đầy đủ đối với thông tin cá nhân của họ.

Việc triển khai hệ thống DTS quốc gia cần các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn dữ liệu, khía cạnh này rất quan trọng để xây dựng lòng tin của người dùng; nếu không có sự tin tưởng đó, hệ thống chắc chắn sẽ thất bại. Điều này càng quan trọng hơn khi xét đến sự đảm bảo về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu hiện đang được công chúng quan tâm, luận bàn khi tham gia hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ITU, “Digital Identity Roadmap Guide”, 2018

2. McKinsey, “Digital identification: A key to inclusive growth”, 2019

3. WEF, “A Blue print for Digital Identity”, 2016. 4. OECD, “Online identity theft”, 2009 5. Worldbank, ID4D, “Practitioners Guide”, 2019 6. FATF, “Guidance on Digital Identity”, 2020

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Lộ thông tin 200 khách hàng của BKAV sau tuyên bố 'hùng hồn' của CEO Nguyễn Tử Quảng

Lộ thông tin 200 khách hàng của BKAV sau tuyên bố 'hùng hồn' của CEO Nguyễn Tử Quảng

Làm chủ không gian mạng để Việt Nam bắt nhịp cùng sự phát triển của thế giới

Làm chủ không gian mạng để Việt Nam bắt nhịp cùng sự phát triển của thế giới

KSMPico đe doạ ví điện tử của người dùng windows không có bản quyền

KSMPico đe doạ ví điện tử của người dùng windows không có bản quyền

Người dùng viber có thể bị tấn công mạng và mất quyền kiểm soát máy tính cá nhân

Người dùng viber có thể bị tấn công mạng và mất quyền kiểm soát máy tính cá nhân

Tin tặc tấn công sàn giao dịch tiền ảo 'khoắng' tiền ảo của nhà đầu tư trị giá 200 triệu USD

Tin tặc tấn công sàn giao dịch tiền ảo 'khoắng' tiền ảo của nhà đầu tư trị giá 200 triệu USD

190 ứng dụng có chứa mã độc trên Huawei AppGallery

190 ứng dụng có chứa mã độc trên Huawei AppGallery

Phó Viện trưởng Trần Minh Tuấn: Cần tập trung giám sát không gian mạng để đảm bảo an toàn an ninh

Phó Viện trưởng Trần Minh Tuấn: Cần tập trung giám sát không gian mạng để đảm bảo an toàn an ninh

Mã độc đa hình VIRLOCK

Mã độc đa hình VIRLOCK

BotenaGo - Ứng dụng đen doạ nghiêm trọng đến mức độ an toàn của các thiết bị IoT

BotenaGo - Ứng dụng đen doạ nghiêm trọng đến mức độ an toàn của các thiết bị IoT

Hệ điều hành Microsoft bị phát hiện bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống

Hệ điều hành Microsoft bị phát hiện bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống

Robinhood làm lộ 2 triệu danh tính nhà đầu tư trong các giao dịch chứng khoán

Robinhood làm lộ 2 triệu danh tính nhà đầu tư trong các giao dịch chứng khoán

Kỹ thuật tấn công mới SmashEX trên bộ xử lý Intel SGX Enclaves

Kỹ thuật tấn công mới SmashEX trên bộ xử lý Intel SGX Enclaves

Tin mới cập nhật

Lan tỏa những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa tại tọa đàm 'sắc nắng trên những tuyến đường'

Lan tỏa những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa tại tọa đàm 'sắc nắng trên những tuyến đường'

Fidelity kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số quốc gia bất chấp tiền ảo đang mất giá trầm trọng

Fidelity kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số quốc gia bất chấp tiền ảo đang mất giá trầm trọng

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng kèm theo giải pháp phòng ngừa rủi ro

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng kèm theo giải pháp phòng ngừa rủi ro

Năm 2022 ứng dụng công nghệ để thay đổi diện mạo của ngành đường sắt Việt Nam

Năm 2022 ứng dụng công nghệ để thay đổi diện mạo của ngành đường sắt Việt Nam

Keysight Open Radio Architect giúp chuẩn hoá mạng viễn thông tại Đài Loan

Keysight Open Radio Architect giúp chuẩn hoá mạng viễn thông tại Đài Loan

Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng 1,3 tỉ USD mỗi ngày trong 2 năm đại dịch hoành hành

Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng 1,3 tỉ USD mỗi ngày trong 2 năm đại dịch hoành hành

Lô đất vàng ở Thủ Thiêm thế nào sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc?

Lô đất vàng ở Thủ Thiêm thế nào sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc?

Tuyển sinh đại học năm 2022: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế không phải là điều kiện duy nhất

Tuyển sinh đại học năm 2022: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế không phải là điều kiện duy nhất

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 17/1: Thị trường tiếp tục 'ngập tràn' sắc đỏ

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên chiều 17/1: Thị trường tiếp tục 'ngập tràn' sắc đỏ

Các quốc gia đang có những phản ứng trái chiều trước biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2

Các quốc gia đang có những phản ứng trái chiều trước biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2

Những thay đổi lệ phí trước bạ theo nghị định mới là gì?

Những thay đổi lệ phí trước bạ theo nghị định mới là gì?

Liên ngành vào cuộc chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Liên ngành vào cuộc chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Tin đọc nhiều

Làm chủ không gian mạng để Việt Nam bắt nhịp cùng sự phát triển của thế giới

Làm chủ không gian mạng để Việt Nam bắt nhịp cùng sự phát triển của thế giới

Phó Viện trưởng Trần Minh Tuấn: Cần tập trung giám sát không gian mạng để đảm bảo an toàn an ninh

Phó Viện trưởng Trần Minh Tuấn: Cần tập trung giám sát không gian mạng để đảm bảo an toàn an ninh

Việt Nam tìm kiếm "hacker" phát hiện lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng chống dịch Covid-19

Việt Nam tìm kiếm "hacker" phát hiện lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng chống dịch Covid-19

Bị tố bán dữ liệu giả, Chunxong nghi ngờ người mua là nhân viên của Bkav

Bị tố bán dữ liệu giả, Chunxong nghi ngờ người mua là nhân viên của Bkav

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hoạt động thu thập dữ liệu người dùng trên internet

Trung Quốc tiếp tục siết chặt các hoạt động thu thập dữ liệu người dùng trên internet

Faceplay - Ứng dụng có thể làm lộ các đặc điểm nhận dạng của người dùng Facebook

Faceplay - Ứng dụng có thể làm lộ các đặc điểm nhận dạng của người dùng Facebook

Hệ thống 'luồng xanh' quốc gia bị tấn công mạng nghiêm trọng không thể cấp mã QRCode

Hệ thống 'luồng xanh' quốc gia bị tấn công mạng nghiêm trọng không thể cấp mã QRCode

11 triệu USD là cái giá mà JBS USA phải trả cho tin tặc để bảo đảm an toàn dữ liệu sau tấn công mạng

11 triệu USD là cái giá mà JBS USA phải trả cho tin tặc để bảo đảm an toàn dữ liệu sau tấn công mạng

Cảnh báo : Facebook lại ngập tràn bình luận spam link giả web đen, clip sex để lừa đảo

Cảnh báo : Facebook lại ngập tràn bình luận spam link giả web đen, clip sex để lừa đảo

Hacker đang lợi dụng 6 lỗ hổng bảo mật mới để tấn công các cơ quan, tổ chức

Hacker đang lợi dụng 6 lỗ hổng bảo mật mới để tấn công các cơ quan, tổ chức

Video xem nhiều

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Clip: Những lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng trong đại dịch Covid-19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Koenigsegg Jesko khoe xe có không ít hơn 34 lớp sơn

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Khám phá Huawei Mate X đối thủ của Galaxy Fold tại IFA 2019

Giới thiệu Laptop Gram 14’’ Z980-G của LG

Giới thiệu Laptop Gram 14’’ Z980-G của LG

Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hà Nội: Người dân cần nhiều giấy tờ hơn là 'Giấy đi đường'
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.