Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Văn Hiển - Thế Kiên
29/11/2023 14:26
D

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã nghiên cứu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 117:2023/BTTTT). Quy chuẩn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2024 và bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Yêu cầu thông số kỹ thuật mới

QCVN 117:2023/BTTTT có nhiều điểm mới so với QCVN 117:2020/BTTTT. Đáng chú ý là các thông số “Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS)”; “Công suất bức xạ tổng cộng (TRP)” và “Yêu cầu VoLTE” trong “Quy định kỹ thuật”. Ngoài ra còn có các điểm mới về “Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS)”; “Công suất bức xạ tổng cộng (TRP)” trong “Phương pháp đo”.

“Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS)”. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng đối với các UE có kích thước lớn hơn hoặc bằng 56mm và nhỏ hơn hoặc bằng 72mm. Giá trị trung bình độ nhạy bức xạ tổng cộng đo được của các kênh thấp, giữa và cao đối với UE cầm tay phải nhỏ hơn giá trị TRS trung bình quy định trong Bảng 39. Việc lấy giá trị trung bình phải được thực hiện theo thang tuyến tính đối với các kết quả TRS cho phía trái và phía phải đầu mô hình. Giới hạn TRS trung bình được thể hiện trong cột “Giá trị trung bình” của Bảng 39.

“Công suất bức xạ tổng cộng (TRP)”. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng đối với các UE có kích thước lớn hơn hoặc bằng 56mm và nhỏ hơn hoặc bằng 72mm. Giá trị trung bình công suất bức xạ tổng cộng đo được của các kênh thấp, giữa và cao tại vị trí bên cạnh đầu mô hình phải lớn hơn giá trị quy định trong Bảng 40. Việc lấy giá trị trung bình phải được thực hiện theo thang tuyến tính đối với các kết quả TRP cho phía trái và phía phải đầu mô hình.

Một điểm khác biệt nữa trong “Quy định kỹ thuật” là “Yêu cầu VoLTE”. Máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA phải có tính năng VoLTE, đáp ứng tiêu chuẩn 3GPP 34.229-1. Phương pháp đo được quy định các mục 8.1, 8.2, 8.4, 8.16, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 11.2, 12.2, 12.2a, 12.12,12.13, 16.2, 16.3, 16.4, 19.1.2, 19.1.3,19.3.1,19.3.2, 19.4.1, 19.4.2, 19.4.5, 19.5.1 của 3GPP 34.229-1.

“Độ nhạy bức xạ tổng cộng của máy thu (TRS)”. Điều kiện ban đầu được quy định tại ETSI TS 137 544, mục 7.1.5.4.1 đối với FDD và 7.1.6.4.1 đối với TDD. Thủ tục đo được quy định tại ETSI TS 137 544, mục 7.1.5.4.2 đối với FDD và 7.1.6.4.2 đối với TDD. Trong trường hợp thiết bị hỗ trợ các tính năng thích ứng cho phép điều chỉnh động khối thu phát vô tuyến phần tương tác với người dùng và điều chỉnh công suất TX để đạt được hiệu suất tối ưu trong vùng hoạt động, mẫu đo phải đại diện cho cấu hình thiết bị được sử dụng bởi người dùng trong khu vực đó. Việc này có thể bao gồm cài đặt giá trị MCC hoặc một tham số khác được sử dụng trong vùng đó. Thủ tục đo, phương pháp buồng đo phản xạ quy định tại ETSI TS 137 544, mục 7.1.5.4.3 đối với FDD và 7.1.6.4.3 đối với TDD.

“Công suất bức xạ tổng cộng (TRP)”. Điều kiện ban đầu được quy định tại ETSI TS 137 544, mục 6.1.5.4.1 đối với FDD và 6.1.6.4.1 đối với TDD. Thủ tục đo được quy định tại ETSI TS 137 544, mục 6.1.5.4.2 đối với FDD và 6.1.6.4.2 đối với TDD. Trong trường hợp thiết bị hỗ trợ các tính năng thích ứng cho phép điều chỉnh động khối thu phát vô tuyến phần tương tác với người dùng và điều chỉnh công suất TX để đạt được hiệu suất tối ưu trong vùng hoạt động, mẫu đo phải đại diện cho cấu hình thiết bị được sử dụng bởi người dùng trong khu vực đó.

Việc này có thể bao gồm cài đặt giá trị MCC hoặc một tham số khác được sử dụng trong vùng đó. Đối với thiết bị hỗ trợ chuyển mạch ăng ten phát sử dụng hệ thống nhiều ăng ten TX, TRP phải được đo cho từng ăng ten phát riêng lẻ. Ăng ten có TRP lớn hơn được sử dụng để đánh giá đạt/không đạt. Thủ tục đo, phương pháp buồng đo phản xạ quy định tại ETSI TS 137 544, mục 6.1.5.4.3 đối với FDD và 6.1.6.4.3 đối với TDD.

Quy định quản lý và tổ chức thực hiện

Đối với quy định quản lý, QCVN 117:2023/BTTTT quy định thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA thuộc phạm vi điều chỉnh trong mục 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn. Tần số hoạt động của thiết bị phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam. Việc đo kiểm đối với yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn để thực hiện về chứng nhận, công bố hợp quy phải thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đối với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại mục 2.2.12, 2.2.13, B.2.2.18 và B.2.2.19, các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm, thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất. Phương tiện, thiết bị đo phải tuân thủ các quy định hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất theo thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy chuẩn này (trừ các yêu cầu tính năng VoLTE) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân thực hiện Công bố hợp quy với yêu cầu VoLTE đối với máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA.

Ngoài ra, phần tổ chức thực hiện cũng có điểm mới, là các tần số đo kiểm của băng tần 5, 28 và 41 theo Phụ lục A của Quy chuẩn.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Tin cùng chuyên mục

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Cần thúc đẩy hoạt động cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống

Cần thúc đẩy hoạt động cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và thúc đẩy kinh tế biển

Áp dụng Luật Căn cước, thẻ căn cước công dân cũ có phải cấp đổi?

Áp dụng Luật Căn cước, thẻ căn cước công dân cũ có phải cấp đổi?

Đảm bảo quy định quản lý thiết bị đầu cuối thông tin di động tại Việt Nam

Đảm bảo quy định quản lý thiết bị đầu cuối thông tin di động tại Việt Nam

Sửa đổi Luật Viễn thông: Bảo vệ quyền lợi người sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin

Sửa đổi Luật Viễn thông: Bảo vệ quyền lợi người sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin

Biện pháp hạn chế tình trạng sở hữu chéo ngân hàng

Biện pháp hạn chế tình trạng sở hữu chéo ngân hàng

Điều kiện quan trọng khi tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần

Điều kiện quan trọng khi tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần

TP.HCM sẽ có chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

TP.HCM sẽ có chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

Cập nhật 9 nhóm đối tượng được tăng lương

Cập nhật 9 nhóm đối tượng được tăng lương

Đạo luật AI - Hành lang pháp lý hoàn chỉnh để trí tuệ nhân tạo phát triển

Đạo luật AI - Hành lang pháp lý hoàn chỉnh để trí tuệ nhân tạo phát triển

Việc giảm 2% VAT của Chính phủ là một quyết định đúng và 'hợp lòng dân'

Việc giảm 2% VAT của Chính phủ là một quyết định đúng và 'hợp lòng dân'

Tin mới cập nhật

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bác sĩ cảnh báo việc tự ý truyền đạm tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Keysight mở rộng danh mục máy phân tích nguồn tín hiệu cho các ứng dụng số không dây, radar và tốc độ cao

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Sinh viên Việt Nam công bố nghiên cứu mới về mô hình AI đa ngôn ngữ tại hội nghị AAAI

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Elon Musk và Neuralink: Cấy chip não và triển vọng tương lai

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

Sự trở về của các tài năng công nghệ: Nguồn lực mới cho Startup Việt Nam

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

MSI bảo hành 3 năm cho hiện tượng Burn-In trên màn hình OLED

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

 Fansipan tung chính sách miễn phí vé tàu hỏa cho 5 tỉnh 

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

Khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng cao khó khăn ở Lào Cai

 Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh gỗ đầu tiên trên thế giới

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 hỗ trợ giao diện mạng tốc độ cao lên đến 25 Gbps

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Hệ thống đăng ký thi HSA Đại học Quốc gia Hà Nội đuối sức trước lượng truy cập 'khủng'

Tin đọc nhiều

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Quá trình xây dựng bộ chỉ số sáng tạo cấp địa phương ở Việt Nam ra sao?

Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô

Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô

Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội chuẩn hóa hành vi người dùng

Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội chuẩn hóa hành vi người dùng

Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô sẽ về 0% kể từ ngày 6/7

Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô sẽ về 0% kể từ ngày 6/7

Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng

Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng

Vietravel Airlines có thể vẫn chưa được cất cánh

Vietravel Airlines có thể vẫn chưa được cất cánh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải giảm tải cho học sinh sau thời gian nghỉ dịch COVID-19

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải giảm tải cho học sinh sau thời gian nghỉ dịch COVID-19

Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số

Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số

Tiếp tục "siết" các quy định về nồng độ cồn trong 1 tháng tới

Tiếp tục "siết" các quy định về nồng độ cồn trong 1 tháng tới

Y tế số 4.0 tạo hệ thống xuyên suốt từ trung ương đến địa phương phòng chống COVID-19

Y tế số 4.0 tạo hệ thống xuyên suốt từ trung ương đến địa phương phòng chống COVID-19

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019