Công tác quản lý báo chí – thông tin tuyên truyền về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

Hải Bình
04/02/2020 08:29
D

Hoạt động báo chí của tỉnh không sôi động như một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nhước nhưng trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thông tin tuyên truyền toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của tỉnh nói chung và tuyên truyền về du lịch nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và quê hương Yên Bái nói riêng.

Yên Bái, là một tỉnh Miền núi nghèo, thuộc khu vực Tây Bắc. Tổng diện tích tự nhiên là 6888 km2, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (một thành phố, một thị xã và 7 huyện) với 180 xã, phường, thị trấn.

Hiện nay tỉnh Yên Bái có 81 xã đặc biệt khó khăn, chiếm gần 52% tổng số xã của tỉnh; 652 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, chiếm trên 28%; 177 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II chiếm 7,7% tổng số thôn của toàn tỉnh; dân số hiện nay 821.030 người, mật độ trung bình 118 người/km2 với 30 dân tộc cùng sinh sống, các dân tộc thiểu số chiếm 56,24% tổng dân số toàn tỉnh;  02 huyện vùng cao, thuộc chương trình 30a là Trạm Tấu, Mù Cang Chải chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống.

Tính đến hết năm 2019, kinh tế của Tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá; Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 4,84%/năm, đến hết năm 2018 còn 17,68. Năm 2019, tổng số hộ nghèo 25.086 hộ, tỷ lệ 11,56%, giảm 6,12% so với năm 2018, tổng số hộ cận nghèo là 20.514 hộ, tỷ lệ 9,45%, giảm 0,02% so với năm 2018 (Tổng số hộ cận nghèo năm 2018 là 20.157 hộ, tỷ lệ 9,47%); toàn tỉnh có 69/157 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực báo chí – tuyên truyền, toàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương, 01 Cổng thông tin điện tử; 07 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú; 27 bản tin, 09 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện, 180 đài truyền thanh cơ sở.

Hoạt động báo chí của tỉnh không sôi động như một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nhước nhưng trong năm 2019, Sở TT&TT và các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thông tin tuyên truyền toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của tỉnh nói chung và tuyên truyền về du lịch nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và quê hương Yên Bái nói riêng.

Ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở TT&TT Yên Bái (Thứ tư từ phải sang). Ảnh: Vanhocnghethuatyenbai.gov.vn

1. Đối với kết quả trong lĩnh vực báo chí – tuyên truyền trong năm 2019 Sở TTTT Yên Bái đạt một số kết quả trọng tâm sau:

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thay thế Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu và triển khai thực hiện Kế hoạch số 200 /KH-UBND ngày 31/7/2019 về phát triển thông tin tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 231/KH – UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 114/KH – UBND ngày 26/4/2019 về việc triển khai hoạt động BCĐ số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2019; Hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 4 "Giải thưởng Báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm và các giải do Trung ương tổ chức” của Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh; Triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2019; nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi từ đài truyền thanh cơ sở hữu tuyến sang vô tuyến FM cho 10 đài; đánh giá thực hiện các tiêu chí  về hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới năm 2019; thực hiện cải tạo, nâng cấp 23 đài truyền thanh cơ sở thuộc 8 huyện, thị xã (trừ huyện Trạm Tấu).

Ban hành  trên 20 văn bản quản lý hoạt động phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái và hướng dẫn thực hiện Luật báo chí.

Đặc biệt, trong việc tuyên truyền phát triển du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và quê hương Yên Bái được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh do đó, công tác thông tin tuyên truyền đã từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng nội dung, cụ thể như:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông cáo báo chí về Lễ hội, đã gửi Thông cáo báo chí đến 40 cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo Trung ương thường trú tại tỉnh và các cơ quan báo chí có uy tín thường xuyên thực hiện phối hợp tuyên truyền về tỉnh Yên Bái; Tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của Lễ hội.

Thành lập phòng tác nghiệp báo chí về Lễ hội tại thị xã Nghĩa Lộ để các phóng viên báo chí làm việc, trong đó, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ máy tính, kết nối đường truyền internet tốc độ cao, qua đó, đã giúp cho các cơ quan báo chí xử lý thông tin, chuyển tải tác phẩm về tòa soạn đầy đủ, đảm bảo nhanh chóng;

Đón tiếp và bố trí  trên  30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tác nghiệm tại Lễ hội. Do vậy, Lễ hội năm nay đã được tuyên truyền quảng bá rộng rãi trước, trong và sau thời gian khai mạc, tạo hiệu ứng tốt, góp phần thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Yên Bái. Qua theo dõi, tính riêng thời gian trước khai mạc lễ hội 2 ngày và sau khai mạc 2 ngày, đã có 40 báo đưa tin, bài tuyên truyền về lễ hội với trên 120 tin, bài. Nội dung tuyên truyền về lễ hội đã được các báo và các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh quảng bá rộng rãi, tích cực đến đông đảo nhân dân và du khách. Bên cạnh đó, thông tin lễ hội cũng được tuyên truyền khá tích cực trên mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) và tạo được sức lan tỏa của Lễ hội, đúng yêu cầu đề ra.

2. Một số khó khăn, tồn tại

- Văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (ở nhiều tỉnh, thành trong đó có tỉnh Yên Bái hiện được thay đổi là Trung tâm Truyền thông và Văn hóa) đã không còn phù hợp và chưa được cụ thể hóa. Do đó, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và quá trình triển khai hoạt động tại cơ sở.

- Trước đây, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương. Nhưng theo Luật Báo chí 2016, cơ quan báo chí chỉ cần thông báo về việc đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương. Điều này gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là trong công tác quản lý hồ sơ, quản lý nhân sự của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương.

3. Về giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí - thông tin tuyên truyền.

Thứ nhất là tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác báo chí, đảm bảo thông tin phản ánh đúng quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh địa phương, thế mạnh đất nước, con người Yên Bái, những thành tựu đạt được về xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội Tỉnh nhà… góp phần xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, vận động đầu tư. Tăng cường quản lý về xuất bản, đặc biệt đối với hoạt động in và phát hành sách. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Thứ hai là hoàn thiện hệ thống phủ sóng phát thanh, truyền hình, phát triển và hiện đại hóa mạng thông tin đại chúng, khai thác mạng lưới Internet. Từng bước chuyển sang phát thanh, truyền hình kỹ thuật số để nâng cao chất lượng truyền hình, mở rộng phạm vi phủ sóng; chú trọng phát thanh, truyền hình đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Tiếp tục tăng cường đầu tư mạng lưới, mở rộng phạm vi phục vụ dịch vụ truyền hình cáp đến 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Phát triển thêm loại hình báo điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Thứ  ba  là  tiếp  tục  chỉnh sửa  cập nhật các thông tin kịp thời, đa dạng, phong phú và đầy đủ nhất về tỉnh Yên Bái thực sự trở thành kho dữ liệu đa phương tiện dùng chung của tỉnh Yên Bái phục vụ người truy cập và nhà đầu tư.

Thứ tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử với giao diện thuận tiện cho việc tra cứu thông tin; đưa phiên bản tiếng Anh lên cổng nhằm cập nhật đầy đủ thông tin của tỉnh trên mạng internet thu hút người nước ngoài tìm hiểu và đầu tư vào Yên Bái. 

Thứ năm là tiếp tục giữ vững an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm  bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nói chung và  đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ trong công tác tuyên truyền về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái nói riêng.

Hà Ngọc Văn

UVBCH Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở TTTT tỉnh Yên Bái

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Tin mới cập nhật

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa cho Xuân Quý Mão 2023

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Công nghệ thân thiện với môi trường giúp cuộc sống phát triển bền vững

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Nâng tỉ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để tăng cường an sinh

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Phương pháp mới phát hiện tự kỷ ra sao?

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

ZaloPay đã chính thức hiện diện trên ứng dụng Grab

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

"Tết trao yêu thương - Nhẹ vốn đậm lời”

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Ảo hoá trải nghiệm - Cuộc đua mới của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Tấn công mạng trong năm 2022 có mức độ nghiêm trọng chưa từng có

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Chợ 4.0 - Chuyển đổi số từ những nhân tố đời thường nhất ở Cần Thơ

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Quy chuẩn trụ sạc xe điện - Cơ sở cho thị trường xe điện phát triển

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Thúc đẩy hình thành ngành Hoạnh định tài chính cá nhân Việt Nam

Tin đọc nhiều

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Hướng đi nào cho quản lý Nhà nước trước mô hình kinh doanh sáng tạo mới trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Hướng đi nào cho quản lý Nhà nước trước mô hình kinh doanh sáng tạo mới trong Cách mạng công nghiệp 4.0

CMCN 4.0: Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc CMCN lần thứ tư (phần 3)

CMCN 4.0: Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc CMCN lần thứ tư (phần 3)

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019