Tình hình triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam

Tường Minh
19/03/2020 11:13
D

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đây là cơ sở tạo nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.

Không nằm ngoài xu hướng tất yếu trên thế giới, Việt Nam bắt tay xây dựng, phát triển Chính phủ điện (CPĐT) từ năm 2000 và đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo báo cáo của Liên hợp quốc năm 2018, Chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ và đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Dưới đây là một số thành quả bước đầu mà nước ta đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển CPĐT thời gian qua.

Kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc

Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1201/QĐ-TTg giao Bộ TT&TT là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) điều phối công tác xây dựng, phát triển CPĐT; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác. Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt danh sách, thành viên Tổ công tác và làm nhiệm vụ thường trực Tổ công tác.

Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban về CPĐT. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch thường trực là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ TT&TT là Phó Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT; Đồng chí Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là Thành viên UBQG về CPĐT....

Về nhân sự Tổ công tác, Tổ trưởng là Bộ trưởng Bộ TT&TT; Các Tổ phó bao gồm: Thứ trưởng Bộ TT&TT: Nguyễn Thành Hưng và Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng.

Ngay sau đó, ngày 25/12/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 2250/QĐ-BTTTT phê duyệt Danh sách thành viên và lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác giúp việc UBQG về CPĐT, bao gồm 40 thành viên chia thành 04 nhóm: Nhóm thường trực; Nhóm An toàn, an ninh mạng; Nhóm Chính sách và thể chế; Nhóm Dữ liệu. Trong đó có 03 đồng chí thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ là: Cục trưởng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Lê Quang Tùng (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) và Phó Cục trưởng Đặng Duy Mẫn (Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền). Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Tổ công tác.

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 09/12/2019, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trực tuyến tới 63 điểm cầu trên toàn quốc. Cổng dịch vụ công quốc gia là địa chỉ cho phép người dân và doanh nghiệp sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tình hình, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh kiến nghị, không phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính (Bước đầu là 8 dịch vụ trực tuyến) của tất cả các cổng dịch vụ công cấp Bộ/tỉnh.

Phê duyệt Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 21/4/2015, Bộ TT&TT đã xây dựng, công bố Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0; tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc chi tiết của Bộ, ngành, địa phương nhằm áp dụng trong quá trình xây dựng CPĐT, CQĐT hướng tới tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đa số các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng được kiến trúc (CPĐT đối với cấp bộ và chính quyền điện tử đối với cấp tỉnh), thực hiện duy trì, phát triển kiến trúc. 

Tuy nhiên, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các quốc gia trên thế giới đang ứng dụng công nghệ mới để xây dựng, phát triển CPĐT. Vì vậy, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam cần được cập nhật phù hợp với xu thế này. Trong bối cảnh đó, tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Bộ TT&TT đã được giao nhiệm vụ hoàn thành cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký quyết định số 2323/QĐ-BTTT phê duyệt Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0. Những điểm mới chủ yếu của phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0 là: Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số; bổ sung các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc CPĐT; bổ sung định hướng phát triển CPĐT của quốc gia; bổ sung khái niệm về Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp Bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh; bổ sung các mô hình tham chiếu.

Bên cạnh đó, Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 còn thể hiện rõ mô hình kết nối CPĐT Việt Nam, mô tả tóm tắt các thành phần (bao gồm một số hệ thống lớn của quốc gia); cập nhật một số nội dung về các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…; thống nhất sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước làm hạ tầng truyền dẫn trong CPĐT Việt Nam; bổ sung nội dung an toàn thông tin mạng; bổ sung phương pháp tiếp cận Kiến trúc CPĐT và khung tham chiếu tương hợp.

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Ngày 22/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã ký quyết định số 62/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Trước đó, ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới giảm thiểu tối đa công tác văn bản hóa, hướng tới xây dựng CPĐT và nền kinh tế số. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg được ban hành nhằm quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc và không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ cũng được giới thiệu tới các Bộ, ngành, địa phương và đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tích cực chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia và tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống chính thức khai trương ngày 13/3/2020.

Ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Ngày 04/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 775/VPCP-KSTT về Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước đối với 26 loại văn bản gồm: 04 loại văn bản quy phạm pháp luật và 22 loại văn bản hành chính. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 15/02/2020.

Tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 3 về Chính phủ điện tử


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến lần 3 về CPĐT

Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị UBQG về CPĐT và các Ban chỉ đạo CPĐT, Chính quyền điện tử các Bộ, ngành, địa phương. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện triển khai CPĐT năm 2019, xác định các hạn chế, tồn tại cần giải quyết và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm về triển khai CPĐT năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính: Hoàn thiện thể chế; Hoàn thiện các yếu tố nền tảng; Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng thành nền tảng số; Xây dựng trung tâm giám sát quốc gia về CPĐT; Thương mại hóa 5G, ưu tiên nền tảng di động. 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBQG về CPĐT sẽ đồng thời chỉ đạo các nội dung triển khai tới Chính phủ số, Thành phố thông minh, Chuyển đổi số và Kinh tế số. Bộ TT&TT là cơ quan điều phối thống nhất về CPĐT.

Đặng Duy Mẫn

Theo Antoanthongtin.vn

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Đột phá để tạo sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

FPT đồng hành Chính phủ và Doanh nghiệp, khai thác ‘mỏ vàng’ dữ liệu

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Thông qua Luật Giao dịch điện tử - Khi hành lang pháp lý bắt nhịp công nghệ

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chính thức khai trương

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Hạ tầng số - Động lực tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

Hạ tầng số - Động lực tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Tin mới cập nhật

Hợp tác thúc đẩy ngành nước phát triển bền vững

Hợp tác thúc đẩy ngành nước phát triển bền vững

Thiếu máy chụp MRI gây trễ hẹn cho bệnh nhân

Thiếu máy chụp MRI gây trễ hẹn cho bệnh nhân

Việt Nam tăng 2 bậc, xếp thứ 46 trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam tăng 2 bậc, xếp thứ 46 trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

ChatGPT có khả năng truy cập Internet không giới hạn để cung cấp thông tin mới nhất

ChatGPT có khả năng truy cập Internet không giới hạn để cung cấp thông tin mới nhất

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam SEMI 2023

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam SEMI 2023

CellphoneS giao gần 10,000 máy cho khách đặt trước iPhone 15 series chính hãng

CellphoneS giao gần 10,000 máy cho khách đặt trước iPhone 15 series chính hãng

Mừng "Tuổi 20", Minh Tuấn Mobile mở bán sớm iPhone 15 chính hãng với nhiều ưu đãi

Mừng "Tuổi 20", Minh Tuấn Mobile mở bán sớm iPhone 15 chính hãng với nhiều ưu đãi

FPT Shop và F.Studio mở bán iPhone 15 series trên toàn hệ thống

FPT Shop và F.Studio mở bán iPhone 15 series trên toàn hệ thống

Hoàng Hà Mobile mở bán iPhone 15 series với nhiều ưu đãi bất ngờ

Hoàng Hà Mobile mở bán iPhone 15 series với nhiều ưu đãi bất ngờ

Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam

Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam

Di Động Việt mở bán sớm và trả máy cho gần 1.000 khách đặt cọc iPhone 15 series

Di Động Việt mở bán sớm và trả máy cho gần 1.000 khách đặt cọc iPhone 15 series

Xiaomi Smart Band 8 bán ra từ hôm nay, giá chỉ 890.000 đồng

Xiaomi Smart Band 8 bán ra từ hôm nay, giá chỉ 890.000 đồng

Tin đọc nhiều

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Bộ tiêu chí DII - Khẳng định năng lực chuyển đổi số của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ 'điểm nghẽn' Đề án 06

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Quản lý ổn định thị trường bưu chính chuyển phát

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Tổng cục Hải quan: Số lượng seal định vị điện tử sử dụng đến tháng 8 đã đạt 14.823 lượt

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Đâu là sự khác biệt của 'Make in Vietnam' với 'Made in Vietnam'?

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019