Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Đào Công
07/03/2020 09:13
D

Nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (Vietnam Data Exchange Platform – VDXP) hoạt động dưới tầng middleware theo mô hình phi tập trung, được xây dựng trên nền tảng công nghệ mở X-Road và được triển khai với quy mô toàn quốc.

Để cung cấp thêm thông tin về hệ thống VDXP, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối trên nền tảng VDXP dành cho các đối tượng bao gồm: các đơn vị Bộ, ngành, địa phương (BNĐP) kết nối lên VDXP để khai thác hay cung cấp dữ liệu; Các đơn vị tổ chức như ngân hàng, doanh nghiệp muốn kết nối chia sẻ dữ liệu với nhau hay cung cấp dịch vụ trên VDXP.

Mô hình kết nối chia sẻ dữ liệu qua VDXP

VDXP vận hành chủ yếu trên hai môi trường mạng riêng biệt phục vụ từng đối tượng tham gia khác nhau, thứ nhất là mạng số liệu chuyên dụng được cung cấp bởi Chính phủ dành cho hoạt động điều hành nội bộ Quốc gia, thứ hai là mạng công cộng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp (TC/DN) trong và ngoài nước.

Mô hình triển khai Nền tảng trao đổi dữ liệu Quốc gia - VDXP (Hình 1).

Hình 1. Mô hình triển khai VDXP

Đối với môi trường mạng chính phủ hay còn gọi mạng số liệu chuyên dùng (MSLCD), các hệ thống như Trục liên thông văn bản, Cổng dịch vụ công, các cơ sở dữ liệu Quốc gia, tới các hệ thống do VPCP triển khai như eCabinet, eReport hay do BNĐP cung cấp… được định hướng cung cấp dịch vụ dữ liệu trong môi trường mạng nội bộ. Chính phủ.

BNĐP hoạt động trên môi trường MSLCD để khai thác dữ liệu từ VPCP hay do các đơn vị khác cung cấp. Ngoài ra, BNĐP có thể chủ động cung cấp dịch vụ dữ liệu hay trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu với các đơn vị khác trong mạng.

Đối với môi trường mạng công cộng (Internet), các đơn vị là các TC/DN trong và ngoài nước có thể sử dụng VDXP để kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, môi trường VDXP cũng giúp các TC/DN tiếp cận với dữ liệu Quốc gia, hay liên thông trao đổi thông tin một cách dễ dàng, hiệu quả, đảm bảo tốc độ, an toàn bảo mật.

Việc tạo kết nối tới hệ thống VDXP là không phụ thuộc vào nền tảng phát triển ứng dụng, chỉ sử dụng giao thức SOAP làm tiêu chuẩn trong toàn bộ quá trình trao đổi dữ liệu.

Các BNĐP đã triển khai hoặc chưa triển khai Nền tảng tích hợp chia sẻ nội bộ LGSP đều có thể kết nối tới VDXP mà không gặp trở ngại gì về mặt kỹ thuật. Điều này cho phép không giới hạn các hệ thống thông tin kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng VDXP. Mô hình kết nối mạng nội bộ của VDXP (Hình 2).

Hình 2. Mô hình kết nối trên VXDP nội bộ chính phủ

Đối với các TC/DN trong và ngoài nước, việc kết nối chia sẻ dữ liệu với nhau hay với cơ quan chính phủ được thể hiện trực quan qua mô hình 3.


Hình 3. Mô hình kết nối VDXP mạng công cộng

Từ mô hình trên, có thể thấy các TC/DN có thể giao tiếp với BNĐP thông qua mạng Internet. Các TC/DN có thể chia sẻ dữ liệu lên VDXP mà không cần quan tâm việc hệ thống thông tin của mình có tương thích về mặt công nghệ hay không.

Tất cả đều sử dụng webservice với giao thức SOAP là thông điệp giao tiếp. Tuy nhiên, các đơn vị TC/DN, BNĐP cần tiến hành đăng ký trở thành thành viên của hệ thống VDXP.

Sau khi đăng ký thành công thành viên trong hệ thống VDXP thì đơn vị đó có thể vẫn chưa thể trao đổi dữ liệu trong hệ thống. Để có thể tiến hành trao đổi dữ liệu, đơn vị đó cần gửi những thông báo được định dạng theo giao thức của VDXP.

VDXP được thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng mở X-Road, do vậy các giao dịch khi qua VDXP phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về định dạng giao thức do X-road đề ra, đó là giao thức thông báo X-Road. Giao thức thông báo X-Road được triển khai như một phiên bản của giao thức SOAP 1.1, là giao thức dựa trên XML để trao đổi dữ liệu.

Các hệ thống thông tin (IS) sẽ soạn ra các thông báo rồi gửi lên máy chủ bảo mật (SS), thông báo này được viết bằng XML định dạng đúng theo chuẩn của giao thức thông báo X-Road. Cấu trúc của một thông báo X-Road được thể hiện như trong Hình 4.

Hình 4. Cấu trúc thông báo X-road

Có hai loại thông báo X-Road đó là thông báo yêu cầu (Request message) và thông báo phản hồi (Response message), dù là loại nào thì thông báo này cũng bắt buộc phải bao gồm phần tiêu đề (Header) và phần nội dung (Request/Response), đây là điểm khác biệt giữa giao thức thông báo X-Road và SOAP, thông báo giao thức SOAP không yêu cầu bắt buộc phải có phần tiêu đề (Header) thông báo.

Hệ thống VDXP được xây dựng trên nền tảng hệ thống X-Road nên có rất nhiều các IS. Hệ thống X-Road là hệ thống phân tán dữ liệu, các bên tham gia là ngang hàng, khi đăng ký thành công vào hệ thống, các bên hệ thống thông tin sẽ trực tiếp trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần qua khu hạ tầng cơ sở trung tâm.

Khi một hệ thống thông tin của BNĐP, TC/DN đăng ký thành công vào hệ thống VDXP thì trở thành một thành viên của hệ thống. Một thành viên khi tham gia kết nối vào VDXP đều được cấp một mã định danh duy nhất trên toàn hệ thống.

Định danh của một thành viên trong mạng sẽ bao gồm một chuỗi các mã phân cấp được chia làm 3 thành phần cơ bản như sau: Member, Subsystem và Service.

Sau khi xác định xong một thành viên dựa trên các thông tin trên, tài liệu hướng dẫn VDXP sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách viết một thông báo, đưa ra các thông tin mô tả thông báo, mô tả nội dung thông báo, mô tả cách gắn tệp đính kèm và định dạng ký tự thông báo khi gửi và giới thiệu các thông báo lỗi trả về khi gặp lỗi.

Cách thức kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu trên VDXP đối với các đơn vị đã triển khai LGSP

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia VDXP cung cấp đầy đủ các giải pháp kết nối giúp các đơn vị BNĐP, TC/DN có thể dễ dàng tích hợp mà vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới quy trình nghiệp vụ, việc chỉnh sửa được giảm thiểu tối đa.

Các đơn vị chỉ cần sử dụng thông thạo công nghệ webservice để tạo ra và khai thác dịch vụ theo chuẩn SOAP và điều chỉnh theo hướng dẫn sau đây là có thể tích hợp thành công.

Toàn bộ quá trình gửi nhận dữ liệu trên diễn ra đồng thời, có nghĩa là phía gửi yêu cầu sẽ hoàn toàn kiểm soát được bản tin của mình có đến được đích và lấy được dữ liệu - không bị lỗi trong quá trình gửi nhận. Trong phần này, tài liệu hướng dẫn người đọc cách thức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa BNĐP sử dụng LGSP với VDXP.

Các hệ thống thông tin có thể khác thác dữ liệu qua các bước sau:

- Cài đặt SS tại đơn vị sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký với VPCP là đơn vị chủ quản.

- Tạo client service dưới dạng service consumer, gửi yêu cầu tuân theo cấu trúc SOAP do X-Road đề ra tới máy chủ SS.

- Máy chủ SS sẽ tự động gửi dữ liệu tới máy chủ SS bên cung cấp dịch vụ.

- Các dịch vụ tại phía cung cấp sẽ được xử lý thông qua một Adapter, là các service provider được xây dựng theo chuẩn webservice.

- Dữ liệu sẽ được truy xuất từ cơ sở dữ liệu và gửi trả lại phía yêu cầu ngay khi các thủ tục kiểm tra hoàn thành.
Mô hình luồng chia sẻ và khai thác dữ liệu được thể hiện như Hình 5.


Hình 5. Mô hình luồng chia sẻ dữ liệu và khai thác dữ liệu

Từ mô hình trên, có thể thấy, đối với dịch vụ chia sẻ dữ liệu, hệ thống thông tin BNĐP sẽ đóng vai trò bên cung cấp dịch vụ, đối với dịch vụ khai thác dữ liệu, hệ thống thông tin BNĐP sẽ đóng vai trò bên sử dụng dịch vụ. Giao thức sử dụng giữa LGSP và SS là SOAP, còn giao thức sử dụng từ LGSP đến hệ thống thông tin phía trong rất đa dạng, có thể là SOAP, REST hoặc JDBC.

Đăng ký dịch vụ dữ liệu sử dụng file WSDL lên máy chủ bảo mật.

- Chỉnh sửa Endpoint của dịch vụ dữ liệu theo đúng môi trường hoạt động của dịch vụ dữ liệu.

- Phân quyền cho các thành viên khác trong mạng VDXP kết nối và khai thác dịch vụ dữ liệu của mình đã công khai trên mạng VDXP.

- Cung cấp thông tin dịch vụ vừa được công khai cho các đơn vị BN-ĐP có nhu cầu khai thác dịch vụ dữ liệu.

- Trong trường hợp hệ thống thông tin BNĐP muốn khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin khác trong VDXP sử dụng LGSP, tài liệu cũng cung cấp quy trình sau:

- Tạo Proxy Service để khai thác dịch vụ dữ liệu do đơn vị khác cung cấp.

- Khai báo các thông tin kết nối đến dịch vụ chia sẻ dữ liệu của phía cung cấp và phía khai thác.

- Tải Mediator để kết nối VDXP từ website được cung cấp.

- Triển khai ProxyService lên máy chủ trục để công bố dịch vụ khai thác dữ liệu.

- Cách thực hiện từng bước trong hai quy trình trên được mô tả chi tiết trong tài liệu, bạn đọc có thể tham khảo thêm.
Cách thức kết nối khai thác chia sẻ dữ liệu trên VDXP đối với các đơn vị không triển khai LGSP

Phần này hướng dẫn các đơn vị BNĐP, tổ chức doanh nghiệp không triển khai LGSP, có thể dễ dàng khai thác dữ liệu từ đơn vị khác hay cung cấp dữ liệu chia sẻ trên VDXP. Mô hình kết nối được thể hiện như Hình 6.


Hình 6. Mô hình kết nối giữa Hệ thống thông tin (Không dùng LGSP) với VDXP

Mô hình trên cho thấy các đơn vị, BNĐP có thể kết nối trực tiếp tới tới VDXP mà không cần phải triển khai LGSP làm nền tảng chia sẻ nội bộ. Việc đăng ký tạo các điểm kết nối tới VDXP có thể giải quyết được bài toán kết nối, chia sẻ trong và ngoài đơn vị.

Các đơn vị có vị trí địa lý khác nhau có thể cài máy chủ SS riêng để kết nối chia sẻ dữ liệu. Giống như với các hệ thống thông tin sử dụng LGSP, các hệ thống thông tin không sử dụng LGSP cũng có thể cung cấp dịch vụ lên hệ thống hoặc khai thác dịch vụ từ hệ thống thống, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ lên VDXP chính là webservice.

Trong trường hợp hệ thống thông tin BNĐP không triển khai LGSP muốn cung cấp dịch vụ, chia sẻ dữ liệu lên hệ thống, tài liệu cung cấp quy trình sau:

- Tạo tệp tin WSDL cho dịch vụ;

- Công bố dịch vụ lên hệ thống để các bên sử dụng dịch vụ có thể gọi tới;

- Đăng kí dịch vụ gắn với hệ thống con của Security Server;

- Gán quyền sử dụng dịch vụ cho các đối tượng được trong hệ thống.

Trong trường hợp hệ thống thông tin BNĐP không triển khai LGSP khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin khác, tài liệu hướng dẫn cách tạo một thông báo truy vấn dữ liệu và gửi thông báo đó lên máy chủ SS.

Thông báo này bao gồm thông tin thành viên (ID subsytem của Security server) cung cấp dịch vụ, và thông tin thành viên sử dụng dịch vụ trong phần header của thông điệp gửi đi (gọi dịch vụ), định dạng thông báo đã được mô tả chi tiết ở phần mô tả giao thức VDXP, tài liệu cũng cung cấp các ví dụ trực quan chi tiết về nội dung thông báo và mã nguồn thực hiện một hàm gửi dữ liệu đến máy chủ SS.

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

AR thời gian thực có thể thay đổi tương lai của cuộc gọi video

Tin mới cập nhật

Vinh danh 26 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Vinh danh 26 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2022

CIA đang cố gắng hỗ trợ Colossal Biosciences để đưa voi ma mút trở lại

CIA đang cố gắng hỗ trợ Colossal Biosciences để đưa voi ma mút trở lại

iPhone 14 Pro Max (Mỹ) giảm còn 33 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max (Mỹ) giảm còn 33 triệu đồng

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, VNPT tung ra chương trình khuyến mãi mới

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia, VNPT tung ra chương trình khuyến mãi mới

iPhone 13 Pro Max vẫn đứng đầu doanh số

iPhone 13 Pro Max vẫn đứng đầu doanh số

Scooter điện D-Fly Dragonfly và những tính năng vượt trội

Scooter điện D-Fly Dragonfly và những tính năng vượt trội

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

Làm việc từ xa và những hiểm hoạ mà có thể bạn chưa biết?

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

10 tính năng iOS 16 có mặt cuối năm nay

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Nền tảng bản đồ số 4D Made in Vietnam

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Câu chuyện “bắt nhịp” chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê của một doanh nghiệp trẻ

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực đầu tiên trên thế giới

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Các giải pháp đo kiểm Ethernet 224G của Keysight góp phần xác nhận hợp chuẩn công nghệ giao diện số tốc độ cao

Tin đọc nhiều

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp: Chư Tăng đi khất thực và nhận cúng dường là hoàn toàn hợp pháp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Hướng tới những đột phá tiếp theo về công nghệ vô tuyến

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

DeFi - Khắc tinh của tội phạm công nghệ

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Thị trường smartphone hoạt động thế nào 2 năm vắng bóng Huawei?

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Sự thật đằng sau làn sóng #Stophateforprofit trong thời gian qua

Video xem nhiều

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Hà Nam): Nhiều công ty gây ô nhiễm không khí trên địa bàn xã Đại Cương

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Mazda2 2021 Collection ra mắt Thái Lan: Bản nâng cấp vượt trội về công nghệ

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Đánh giá iPhone SE 2020: Nhiều công nghệ để yêu, ít chi tiêu

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Hà Nội họp khẩn, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Báo cáo về trường hợp thứ 17 nhiễm Covid 19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Subaru Eyesight con mắt "Nhị Lang thần" phòng ngừa va chạm an toàn cho mỗi chuyến đi

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.