Quy định về văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet

Đào Công
07/04/2020 09:28
D

Bài báo giới thiệu tổng quan về các quy định trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

Được ban hành ngày 02/01/2020, Quy định 217-QĐ/TW (sau đây gọi tắt là Quy định 217) quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet của các cơ quan Đảng thông qua các phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; gửi, nhận văn bản và thư điện tử công vụ. 

Quy định 217 áp dụng đối với các cơ quan Đảng (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động gửi, nhận văn bản với các cơ quan Đảng nếu hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đáp ứng được yêu cầu.

Theo đó, các văn bản điện tử đã ký số theo Quy định 217 có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy. Đối với các văn bản điện tử không ký số được gửi, nhận trên mạng chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị pháp lý.

Nguyên tắc gửi, nhận văn bản trên mạng

Quy định về gửi, nhận văn bản trên mạng cần chú ý, tất cả các văn bản có nội dung thông tin “không mật” thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan Đảng được gửi, nhận trên mạng; văn bản có độ “mật” phải được mã hóa bằng sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu (cụ thể là của Ban Cơ yếu Chính phủ); văn bản có độ “tối mật” và “tuyệt mật” phải do bộ phận nghiệp vụ cơ yếu thực hiện gửi, nhận qua đường cơ yếu. Việc soạn thảo, lưu trữ, khai thác văn bản điện tử có nội dung thông tin mật có quy định riêng, đảm bảo tuân thủ theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Cơ quan phát hành văn bản điện tử không phát hành văn bản giấy đến cơ quan tiếp nhận văn bản điện tử khi đã gửi văn bản điện tử có ký số, ngoại trừ một số trường hợp sau:

Văn bản chung: gồm các văn bản liên quan công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các văn bản liên quan tới việc giải quyết chế độ, chính sách, tài chính,….

Văn bản đặc thù, bao gồm:

- Văn bản của Trung ương như: Các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản kết luận hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản kết luận, thông báo kết luận, chỉ đạo trực tiếp địa phương, thông báo ý kiến đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các văn bản liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, hội nghị Trung ương, hội nghị cán bộ toàn quốc, các hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cuộc làm việc, tiếp khách của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

- Văn bản của các cơ quan đảng ở Trung ương như: Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các đề án, công văn, tờ trình, dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận, báo cáo chuyên đề... gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư để báo cáo và xin ý kiến; văn bản chỉ đạo liên quan đến các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Văn bản của các cơ quan đảng ở địa phương như: Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các đề án, tờ trình, các dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, đề án, tờ trình do cơ quan đảng ở địa phương ban hành.

Cơ quan tiếp nhận văn bản điện tử phải thực hiện quy trình: Kiểm tra nguồn gốc, tính hợp thức của văn bản, lấy số và đăng ký văn bản đến trên máy tính, sau đó chuyển văn bản đến người nhận để xử lý.

Chỉ sử dụng mạng Internet để gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thông tin không mật giữa các cơ quan đảng đối với trường hợp bên gửi hoặc bên nhận không có kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng hoặc mạng thông tin diện rộng của Đảng có sự cố kỹ thuật.

Yêu cầu gửi, nhận văn bản qua mạng

Quy định 217 cũng nêu rõ các yêu cầu gửi, nhận văn bản qua mạng:

Thứ nhất: Văn bản điện tử phải bảo đảm yêu cầu về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thứ hai: Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, tính pháp lý, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

Thứ ba: Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Sau khi tiếp nhận, nếu văn bản điện tử đến bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không chờ văn bản giấy (nếu có). Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại "khẩn" phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ "khẩn", gửi ngay sau khi ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Thứ tư: Văn bản điện tử gửi, nhận trên mạng phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống đối với trường hợp sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp hoặc trạng thái gửi, nhận với trường hợp sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng Internet. Trường hợp gửi qua thư điện tử công vụ, văn bản điện tử phải được cập nhật, quản lý bằng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.

Thứ năm: Bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông.

Phương thức gửi, nhận văn bản trên mạng

Đối với phương thức gửi, nhận văn bản trên mạng, có 3 phương thức được quy định tại Quy định 217, bao gồm: sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp được quy định dùng chung trong các cơ quan Đảng để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; Sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng Internet hoặc thư điện tử công vụ để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng trên mạng Internet; Thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan đảng với các cơ quan nhà nước.

Trong trường hợp có sự cố về kỹ thuật hoặc bên gửi hay bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử, các cơ quan gửi văn bản giấy theo đường truyền thống; đồng thời khẩn trương khắc phục các sự cố, triển khai các giải pháp kỹ thuật, kết nối để thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua mạng.

Yêu cầu thông tin của văn bản điện tử

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng Internet của các cơ quan Đảng phải thể hiện các thông tin sau của văn bản điện tử: Mã định danh của cơ quan, tổ chức (cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức thực hiện theo Quy định số 15-QĐ/VPTW, ngày 30/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng); Số và ký hiệu văn bản; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Thể loại văn bản; Mức độ khẩn (khẩn/thượng khẩn/hoả tốc); Trích yếu nội dung văn bản; Hồ sơ, tài liệu gửi kèm; Trạng thái xử lý (đã đến, đã tiếp nhận, đã chuyển xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, từ chối nhận (trả lại), thu hồi, xoá...); Họ tên người ký; Bên gửi/nhận; Thời gian gửi, nhận; Thời hạn xử lý; Lịch sử gửi, nhận văn bản.

Về tổ chức thực hiện

Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy định; Giúp Thường trực Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; hằng năm chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư về tình hình, kết quả triển khai Quy định; đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Các cơ quan Đảng chịu trách nhiệm bảo đảm kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng Internet; Giám sát, kiểm soát việc gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy định 217 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Thống nhất kết nối, liên thông Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp với các phần mềm gửi, nhận, quản lý văn bản của cơ quan đảng với các cơ quan nhà nước trong địa phương theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu dữ liệu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và chuyển lưu trữ theo quy định. Căn cứ Quy định 217 và tình hình thực tiễn, các cơ quan đảng ban hành quy chế cụ thể, phù hợp để áp dụng thực hiện tại nội bộ cơ quan Đảng.

Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chứng thư số theo yêu cầu ký số, bảo mật để gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng; bảo đảm các sản phẩm mật mã tích hợp vào các phần mềm, đáp ứng yêu cầu sử dụng; hướng dẫn, hỗ trợ tích hợp giải pháp ký số, bảo mật vào các phần mềm ứng dụng phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản trên mạng và gửi qua thư điện tử.

Quy định 217 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức có hiệu lực từ ngày 2/1/2020.

Theo An toàn Thông tin

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Gia tăng tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Hòa Bình đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng DTI năm 2021

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lạng Sơn đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước

Lạng Sơn đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước

Quy định mới đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Quy định mới đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

GapoWork hợp tác Tubudd phát triển không gian làm việc số cho người Việt trẻ

GapoWork hợp tác Tubudd phát triển không gian làm việc số cho người Việt trẻ

Bắc Giang: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dùng chữ ký số

Bắc Giang: Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dùng chữ ký số

Vận hành 5 nhóm chỉ số đánh giá thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử

Vận hành 5 nhóm chỉ số đánh giá thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Hậu Giang triển khai "chính quyền điện tử thân thiện", hướng tới chính quyền số

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bộ TT&TT được giao chủ trì thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

Bộ TT&TT được giao chủ trì thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

Tin mới cập nhật

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Fonos nhận 1,8 triệu USD từ vòng Pre-Series A

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Vertiv™ Liebert® APM Plus: UPS thiết kế dạng mô-đun, thân thiện môi trường

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Solve for Tomorrow 2022: Vinh danh những giải pháp sáng tạo vì cộng đồng

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Diễn đàn Thể thao Việt Nam quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Cảnh báo các ứng dụng chứng khoán không phép

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Nỗi tuyệt vọng của những nhà đầu tư tiền mã hóa

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2022

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

OtterBox: Phụ kiện cao cấp chinh phục mọi thách thức

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Hà Nội: Khách mua ở thực săn lùng căn hộ sơ cấp tại nội đô

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Xu hướng tội phạm mạng năm 2023 có gì mới?

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

Sony SRS-XV900: Mẫu loa uy lực nhất dòng X series

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

'Mốt' sử dụng ứng dụng giao hàng để khám phá thêm các hàng quán mới

Tin đọc nhiều

GapoWork hợp tác Tubudd phát triển không gian làm việc số cho người Việt trẻ

GapoWork hợp tác Tubudd phát triển không gian làm việc số cho người Việt trẻ

Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Chính quyền điện tử - Cách tiếp cận dịch vụ công hoàn toàn mới của người dân Cà Mau

Chính quyền điện tử - Cách tiếp cận dịch vụ công hoàn toàn mới của người dân Cà Mau

Cổng công khai ngân sách bước khởi động cho dữ liệu mở của ngành tài chính

Cổng công khai ngân sách bước khởi động cho dữ liệu mở của ngành tài chính

Nam Định: Đột phá trong ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính

Nam Định: Đột phá trong ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính

Bỏ Sổ Hộ khẩu - Yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0

Bỏ Sổ Hộ khẩu - Yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Dữ liệu số - Nền tảng phát triển Chính phủ số

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Xu hướng tất yếu của Doanh nghiệp Việt

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Chuyển đổi số: Thấu hiểu xu thế Toàn cầu và nâng tầm tư duy chiến lược

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019