Nâng cao hiểu quả quản lý nhà nước của ngành thông tin và truyền thông tại địa phương

Văn Ký
07/05/2020 06:13
D

Hoàng Ngọc Sơn

Giám đốc Sở TTTT tỉnh Cao Bằng

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, Sở TTTT Cao Bằng đã tiến hành thực hiện các quy trình xây dựng các văn bản QPPL, chỉ đạo, điều hành của ngành trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh.

Trong năm 2019, Sở TT&TT đã ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, thông tin tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh. Năm qua, ngành TT&TT tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả hoạt động nổi bật như:

Về công nghệ thông tin

- Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh thông qua Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 với một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chuyển chức năng thường trực Ban chỉ đạo từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở TT&TT và triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường xây dựng, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Công dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích (Chị thị 08/CT-UBND ngày 03/7/2019). Xây dựng quy trình điện tử chi tiết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cao Bằng. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng.

- Hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số trên Hệ thống quản lý văn bản, kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia. Năm 2019, đã cấp thêm mới tổng cộng 1045 chứng thư số cho các cơ quan nhà nước, lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tổ chức được 11 lớp bàn giao, tập huấn sử dụng chữ ký số cho trên 400 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Hỗ trợ trực tuyến được trên 120 lượt về sử dụng chứng thư số.

- Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng tổ chức được 01 cuộc diễn tập “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng năm 2019”. Triển khai nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống phòng chống mã độc mô hình tập chung tỉnh Cao Bằng.
- Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTTT với dự án "Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến" và dự án "Số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu và ứng dụng quản lý công chứng tỉnh Cao Bằng".

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản

- Tổ chức Họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá quy mô lớn và triển khai các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc cho các hoạt độngKỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019); Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950-3/10/2019).
- Tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại với sự tham gia của trên 300 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, địa phương trong tỉnh.
- Triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tổ chức xây dựng Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Báo chí và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (trên cơ sở sáp nhập Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh).

Về thanh tra, kiểm tra

- Tổ chức 08 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực quản lý của Sở như: bưu chính, viễn thông, báo chí, in, xuất bản,... với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 30.500.000 đồng (Ba mươi triệu năm trăm ngàn đồng). Xử lý, giải quyết đúng quy định 06 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến sử dụng mạng xã hội Facebook của các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai thực hiện các chương trình, dự án

- Triển khai xây dựng 07 trạm truyền thanh không dây thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2019. Thực hiện hỗ trợ 320 bộ thiết bị nghe - xem cho các hộ gia đình nghèo (trong đó 270 bộ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019; 54 bộ thuộc Quỹ “ Vì người nghèo” Trung ương).

- Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Sở giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng. Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở TT&TT, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, bộ phận công nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở TT&TT Cao Bằng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TT&TT tỉnh Cao Bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

- Chưa có kinh phí sự nghiệp cho hoạt động TT&TT. Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm đều không hoàn thành mục tiêu đề ra do thiếu kinh phí thực hiện.

- Nguồn nhân lực CNTT còn thấp, hầu hết các cơ quan nhà nước trong tỉnh đều không có cán bộ chuyên trách CNTT để vận hành hệ thống CNTT cũng như hỗ trợ việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, nên rất khó khăn trong việc tiếp cận các ứng dụng CNTT.

- Mạng lưới đài truyền thanh cơ sở còn rất hạn chế (chỉ có 72 xã/199 xã, phường, thị trấn), thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa, xây dựng nội dung tuyên truyền.

- Công tác quản lý nội dung thông tin tin điện tử còn thiếu về nhân lực và phương tiện, công cụ kỹ thuật nên chưa theo kịp sự phát triển phức tạp của thông tin.

- Trong năm 2019 các huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm Văn hóa – Truyền thông trên cơ sở Đài Truyền thanh – Truyền hình và một bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, do mới đi vào hoạt động nên chưa đồng bộ; hơn nữa kinh phí sự nghiệp cho hoạt động thông tin truyền thông còn nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực thông tin cơ sở, do đó làm giảm hiệu quả công tác.

Sở TTTT tỉnh Cao Bằng xin có một số đề xuất, kiến nghị Bộ TTTT xem xét như sau:

1. Đề xuất Chính phủ xây dựng Hệ thống thư điện tử dùng chung trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong toàn quốc.

Diễn giải: Hiện nay các bộ, ngành, tỉnh, TP đều có hệ thống thư điện tử của đơn vị. Việc duy trì hoạt động ổn định thường xuyên và bảo đảm an toàn thông tin đòi hỏi chi phí đáng kể. Một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí duy trì và trình độ kỹ thuật để quản trị, vận hành hệ thống. Đề nghị Chính phủ xây dựng tập trung một hệ thống dùng chung trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn, giảm bớt gánh nặng cho các tỉnh khó khăn.

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn về Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, kết nối với Hệ thống thông tin Báo cáo Chính phủ.

Diễn giải: Nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đã được nêu trong danh mục nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ: Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, thực hiện trong các năm 2019-2020, theo hướng dẫn của VPCP, đến nay hết năm 2019 rồi vẫn chưa có hướng dẫn..

3. Tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Bộ tại các địa phương để góp phần tác động, thay đổi nhận thức, nâng cao vai trò của ngành TT&TT.

Qua đó có sự quan tâm để việc đầu tư cho ngành phù hợp và tương xứng hơn đồng bộ hơn từ trung ương đến tỉnh.

4. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại cho các địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi biên giới. Đầu tư, lắp đặt thêm 02 Cụm thông tin đối ngoại cho tỉnh Cao Bằng (01 tại cửa khẩu Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; 01 tại cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng). Từ năm 2013, đến nay mới chỉ có 01 Cụm thông tin đối ngoại Thác Bản Giốc.

5. Tiếp tục cung cấp nội dung chương trình tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho các địa phương.

Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 2)

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Giải pháp nguồn outdoor giúp giảm chi phí vận hành khai thác (Opex) cho mạng di động

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Dự báo công nghệ năm 2023 của Keysight - Kiến giải từ hãng đo lường và kiểm thử hàng đầu thị trường (phần 1)

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

Chuyển đổi số: Những việc cần làm ngay một cách thực chất!

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

AI "lấn sân" hội họa, nghệ thuật AI có phải là nghệ thuật đích thực?

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

5G và các thách thức trong thiết kế hệ thống IoT công nghiệp

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Cần giải pháp “gỡ khó” về nguyên liệu cho ngành… điện tử

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Chuyển đổi số để Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nhịp với thời đại công nghệ

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Báo chí số - Nhìn lại 30 năm nghiên cứu và triển vọng phía trước

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí: Thực tiễn và các vấn đề pháp lý

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Tin mới cập nhật

Sennheiser ra mắt tai nghe IE 200

Sennheiser ra mắt tai nghe IE 200

MSI lần đầu hợp tác cùng đội đua Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing

MSI lần đầu hợp tác cùng đội đua Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing

Cải tiến mới từ Qualcomm và Samsung cho Galaxy S23 series

Cải tiến mới từ Qualcomm và Samsung cho Galaxy S23 series

Giá trị của doanh nghiệp phát triển AI tăng trên thị trường công nghệ

Giá trị của doanh nghiệp phát triển AI tăng trên thị trường công nghệ

Sở hữu ngay iPhone 14 chỉ với 19.9 triệu đồng

Sở hữu ngay iPhone 14 chỉ với 19.9 triệu đồng

Người kiến 'Ant-Man' tràn đầy sức mạnh với xe điện Volkswagen ID.4

Người kiến 'Ant-Man' tràn đầy sức mạnh với xe điện Volkswagen ID.4

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

Facebook 'cán mốc' 2 tỉ người dùng bất chấp các cáo buộc làm lộ thông tin

Đánh giá bộ ba Samsung Galaxy S23 Ultra, S23/S23+

Đánh giá bộ ba Samsung Galaxy S23 Ultra, S23/S23+

Keysight giới thiệu phần mềm mô phỏng tính toàn vẹn của tín hiệu dành cho kỹ sư phần cứng

Keysight giới thiệu phần mềm mô phỏng tính toàn vẹn của tín hiệu dành cho kỹ sư phần cứng

Tiềm năng và nguồn lực phát triển Game tại Việt Nam trong tương lai

Tiềm năng và nguồn lực phát triển Game tại Việt Nam trong tương lai

Điều chỉnh giá điện sẽ phải cân bằng giữa an sinh và chi phí sản xuất

Điều chỉnh giá điện sẽ phải cân bằng giữa an sinh và chi phí sản xuất

Nhiều phần quà giá trị dành cho khách đặt mua Galaxy S23 series

Nhiều phần quà giá trị dành cho khách đặt mua Galaxy S23 series

Tin đọc nhiều

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Xây dựng tương lai bền vững hơn với 6G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Anten tái cấu hình cho hệ thống truyền thông di động 5G

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Việt Nam đang ở đâu trong nền công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Đô thị hoá ở Việt Nam phải là quá trình xây dựng thành phố thông minh

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Tương lai nào cho giá vàng sau dịch bệnh COVID-19

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên 4.0

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông Lâm Đồng 2019

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Phát triển các Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Video xem nhiều

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Đại học Miami tạo ra cảm biến chất lượng không khí phát hiện Covid-19

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Ford F-150 Lightning 2022 ra mắt: Bán tải chạy điện giá khởi điểm chưa đến 40 nghìn USD

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Thông điệp lan tỏa mùa dịch COVID-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

Cỗ xe lai phản lực tăng tốc từ 0 - 1010 km/h trong 50 giây tham vọng phá kỷ lục thế giới

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

“Rắn tiên tri” dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Những gì bạn muốn biết về 5G

Những gì bạn muốn biết về 5G

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G
04/03/2022
Chip xử lý A15 Bionic của Apple có gì mới
15/09/2021
Sex Education mùa 3 được Netflix công chiếu vào 17/9
14/09/2021
iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình, camera được nâng cấp mạnh
13/09/2021
Cách xem trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 13 và Apple Watch 7
10/09/2021
VNEID của Bộ Công an khác các ứng dụng đang được vận hành?
10/09/2021
'Cái tôi' thời 4.0 và tính hai mặt của mạng xã hội
04/09/2021
'Muôn màu' cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng online
24/08/2021
Chủ tịch Chu Ngọc Anh giải toả 'ách tắc' về Giấy đi đường cho người dân Thủ đô
10/08/2021
Hàng loạt Macbook M1 tự dưng vỡ màn hình, Apple có đồng ý bảo hành?
02/08/2021
6 bộ phim hay nhất để xem trên VieON
29/01/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Chống thất thu thuế là thách thức lớn đối với nền kinh tế số
29/04/2020
Cách chuyển tập tin sang máy tính mới
10/11/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019